«Ма­те­рі вій­ни»

Під та­кою на­звою ав­стра­лій­ський ре­жи­сер знімає кар­ти­ну про до­лі жі­нок схо­ду

Den (Ukrainian) - - Культура -

Сте­фан Бу­грін та сту­дія до­ку­мен­таль­но­го кі­но «Сквід» за­кін­чи­ла роботу над пер­шою ча­сти­ною кі­но­про­е­кту «Ма­те­рі вій­ни», при­свя­че­но­го до­лям жі­нок, які по­стра­жда­ли вна­слі­док кон­флі­кту на схо­ді Укра­ї­ни. Про це по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм.

«Ми за­вер­ши­ли пер­шу ча­сти­ну про­е­кту, зня­ту за ма­те­рі­а­ла­ми, зі­бра­ни­ми на схо­ді Укра­ї­ни. Фільм від­прав­ле­но на кон­кур­сні про­гра­ми про­від­них між­на­ро­дних фе­сти­ва­лів, у то­му чи­слі най­ві­до­мі­шо­го в Ав­стра­лії Мель­бурн­сько­го фе­сти­ва­лю», — ка­же ре­жи­сер.

Го­лов­ною ме­тою про­е­кту, за сло­ва­ми автора, є про­сві­тни­цтво.

«Ва­жли­во на­га­да­ти лю­дям, що в Єв­ро­пі йде вій­на, на якій ги­нуть лю­ди. І три­ває це вже біль­ше двох ро­ків», — ка­же Бу­грін.

По­ки ав­то­ри про­е­кту очі­ку­ють від­по­віді що­до го­тов­но­сті вклю­чи­ти їхній фільм до фе­сти­валь­но­го по­ка­зу, Бу­грін роз­по­чав роботу над мо­жли­ві­стю де­мон­стра­ції кі­но­про­е­кту у Сі­днеї.

Фільм роз­по­від­ає істо­рії жі­но­кма­те­рів із За­по­ріж­жя та Хар­ко­ва. Одна з ге­ро­їнь, Га­ли­на, — ке­рів­ник го­лов­но­го во­лон­тер­сько­го цен­тру «Сол­дат­ський при­вал» у За­по­ріж­жі. Її син за­ги­нув у 2014 ро­ці на пе­ре­до­вій, і во­на ви­рі­ши­ла при­єд­на­ти­ся до во­лон­тер­сько­го ру­ху.

Юлія — фрон­то­вий снай­пер. У неї є син і донь­ка, які че­ка­ють її по­вер­не­н­ня пі­сля за­кін­че­н­ня вій­ни.

Сві­тла­на — ма­ти си­на, яка про­йшла важ­кий шлях по­вер­не­н­ня ті­ла сво­єї ди­ти­ни з під­кон­троль­ної бо­йо­ви­кам те­ри­то­рії.

Про­ект ав­стра­лій­сько­го ре­жи­се­ра, вну­ка укра­їн­ських емі­гран­тів, який ви­рі­шив біль­ше роз­по­ві­сти ща­сли­вій Ав­стра­лії про укра­їн­ське го­ре, зна­чною мі­рою ре­а­лі­зу­є­ться че­рез crowd-funding та ко­штом укра­їн­ської гро­ма­ди Ав­стра­лії, яка зі­бра­ла май­же 20 тис. до­ла­рів на йо­го вті­ле­н­ня.

«Це був не­ймо­вір­но важ­кий до­свід, але, хо­чу зі­зна­ти­ся, най­ці­ка­ві­ший до­свід у мо­є­му жит­ті. Ні­чо­го з то­го, що я ро­бив ра­ні­ше, не бу­ло та­ким ва­жли­вим. Це осо­би­стий про­ект для ме­не», — го­во­рить ав­стра­лій­ський ре­жи­сер укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня.

Сьо­го­дні ав­тор пра­цює над про­су­ва­н­ням цьо­го про­ду­кту в Ав­стра­лії та одно­ча­сно зби­рає ко­шти на дру­гу ча­сти­ну філь­му, про ма­те­рів вій­ни із За­хі­дної Укра­ї­ни.

ФО­ТО З САЙ­ТА 061.UA

Сте­фан Бу­грін, внук укра­їн­ських емі­гран­тів, ви­рі­шив біль­ше роз­по­ві­сти ав­стра­лій­цям про го­ре жі­нок, які по­стра­жда­ли вна­слі­док кон­флі­кту на схо­ді на­шої кра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.