Най­ка­со­ві­ші стрі­чки!

В Укра­ї­ні роз­по­чав­ся Фе­сти­валь єв­ро­пей­сько­го кі­но

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Без­ко­штов­ні по­ка­зи охо­плють по­над 100 май­дан­чи­ків — бі­бліо­тек, клу­бів і бу­дин­ків куль­ту­ри у по­над 70 на­се­ле­них пун­ктах Укра­ї­ни: Ба­хму­ті, Бер­дян­ську, Він­ни­ці, До­ли­ні, Ду­бно, Жи­то­ми­рі, Жов­тих Во­дах, За­по­ріж­жі, Іва­но-Фран­ків­ську, Кам’ян­ці-По­діль­сько­му, Ки­є­ві, Ко­стян­ти­нів­ці, Ли­си­чан­ську, Льво­ві, Оде­сі, Пол­та­ві, Рів­но­му, Сє­ве­ро­до­не­цьку, Слов’ян­ську та ін­ших.

Від­кри­т­тя фе­сти­ва­лю від­бу­ло­ся у Кр­ама­тор­ську, в арт- про­сто­рі «Віль­на ха­та». Як під­кре­сли­ли ор­га­ні­за­то­ри, про­ве­сти фе­сти­валь у сво­є­му мі­сті мо­же будь-хто — до спів­пра­ці за­про­ше­но ку­ра­то­рів кі­но­клу­бів та акти­ві­стів, які мо­жуть за­про­по­ну­ва­ти про­стір для по­ка­зів. Для цьо­го по­трі­бно за­ли­ши­ти за­яв­ку на сай­ті www.europeanfilms.org.ua. Пра­ва на філь­ми на­да­ю­ться для не­ко­мер­цій­них по­ка­зів.

До про­гра­ми Фе­сти­ва­лю єв­ро­пей­сько­го кі­но уві­йшли філь­ми, які ста­ли кі­но­по­ді­я­ми, зокре­ма, це од- на з най­більш ка­со­вих кар­тин фран­цузь­ко­го про­ка­ту — біо­гра­фія Жа­ка­Іва Ку­сто «Одіс­сея» ре­жи­се­ра Же­ро­ма Са­л­ля; во­ло­дар Гран-прі Оде­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю, со­ці­аль­на дра­ма Ру­фу­са Нор­рі­са «Зла­ма­ні»; іта­лій­ське фен­те­зі «Каз­ка ка­зок» Мат­тео Гар­ро­не із Саль­мою Хайєк та Вен­са­ном Кас­се­лем у го­лов­них ро­лях; ме­ло­дра­ма від ме­тра іспан­сько­го кі­но Пе­дро Аль­мо­до­ва­ра «Джу­льєт­та», но­мі­но­ва­на на «Зо­ло­ту паль­мо­ву гіл­ку» в Кан­ні; но­мі­нант на пре­мію «Зо­ло­тий гло­бус» за най­кра­щий фільм іно­зем­ною мо­вою, са­ти­ри­чна бель­гій­ська ко­ме­дія Жа­ко ван Дор­ме­ля «На­дно­вий За­по­віт»; фе­сти­валь­ний хіт і один з най­кра­щих філь­мів ро­ку за вер­сі­єю кі­но­пре­си — тра­гі­ко­ме­дія Ма­рен Аде «То­ні Ер­дманн».

Ця кі­но­а­кція, за сло­ва­ми Ана­ста­сії СІДЕЛЬНИК, PR-ме­не­дже­ра фе­сти­ва­лю, є іні­ці­а­ти­вою Пред­став­ни­цтва Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в Укра­ї­ні й про­по­нує на­шим гля­да­чам по­зна­йо­ми­ти­ся з най­кра­щи­ми філь­ма­ми остан­ніх ро­ків, зня­ти­ми у кра­ї­нах ЄС. Про­ект ство­ре­но з ме­тою по­пу­ля­ри­за­ції єв­ро­пей­сько­го ми­сте­цтва кі­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.