«Ство­ре­н­ня ме­ді­а­се­кто­ру і роз­бу­до­ва гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства»

На про­ха­н­ня сту­ден­тів при­йом ан­кет до Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки про­дов­же­но до 28 черв­ня

Den (Ukrainian) - - ПРЕС-КЛУБ «Дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

І ні­ці­ю­вав це свя­то Мі­жна­ро­дний олім­пій­ський ко­мі­тет ще 1948 ро­ку. Да­та, зві­сно, не ви­пад­ко­ва, адже са­ме 23 черв­ня 1894 ро­ку П’єр де Ку­бер­тен за­про­по­ну­вав від­но­ви­ти про­ве­ден­н­ня Олім­пій­ських ігор, і цю іні­ці­а­ти­ву бу­ло під­три­ма­но кон­гре­сом у Сор­бон­ні. І то­го ждня бу­ло за­сно­ва­но Мі­жна­ро­дний олім­пій­ський ко­мі­тет, ге­не­раль­ним се­кре­та­рем яко­го і став сам Ку­бер­тен. По­са­да пре­зи­ден­та МОК ді­ста­ла­ся йо­го близь­ко­му дру­го­ві Де­ме­трі­у­су Ві­ке­ла­су.

Пер­ші Олім­пій­ські ігри від­бу­ли­ся в Афі­нах че­рез два ро­ки пі­сля до­ле­но­сно­го кон­гре­су.

Основ­ною по­ді­єю свя­тку­ва­н­ня Мі­жна­ро­дно­го Олім­пій­сько­го дня є ма­со­ві за­бі­ги на дов­гі ди­стан­ції. Про­те це не єди­ний захід, який від­бу­ва­є­ться за спри­я­н­ня на­ціо­наль­них ко­мі­те­тів. Ор­га­ні­зу­є­ться рі­зно­ма­ні­тне спор­тив­не до­зві­л­ля, до яко­го на­ма­га­ю­ться за­лу­чи­ти усіх охо­чих.

Юві­лей­на Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2017 роз­по­чне­ться вже за два ти­жні, 3 ли­пня. Ми отри­му­є­мо ан­ке­ти від охо­чих взя­ти у ній участь з рі­зних ре­гіо­нів кра­ї­ни — Сум, Рів­но­го, Ма­рі­у­по­ля... і на­віть зза кор­до­ну! Во­дно­час над­хо­дять і про­ха­н­ня тро­хи про­дов­жи­ти при­йом ан­кет, бо де­хто те­хні­чно не всти­гає за­пов­ни­ти всі фор­ми. Ми ви­рі­ши­ли пі­ти на­зу­стріч мо­ло­ді, яка за­раз за­кло­по­та­на ще й се­сі­єю, тож, будь ла­ска, над­си­лай­те за­пов­не­ні ан­ке­ти (https://day.kyiv.ua/uk/content/anketa-dlia-uchasnykivlitnioi-shkoly-zhurnalistyky-dnia) до 28 черв­ня вклю­чно. А вже 29 ми ого­ло­си­мо, хто ста­не чле­ном ре­да­кцій­ної ко­ман­ди на весь ін­тен­сив­ний ли­пень. А те, що він бу­де са­ме та­ким, під­твер­джу­ють не тіль­ки лі­тньо­шко­ля­рі ми­ну­лих ро­ків, а й їхні ле­кто­ри, що вже го­ту­ю­ться до но­вих зу­стрі­чей. На­га­да­є­мо, цьо­го ро­ку про­ект здій­сню­є­ться за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.