Ко­ли сло­во під об­стрі­лом

Єв­ге­нія ПОДОБНА: «Які­сна пре­са, як «День», на фрон­ті ду­же за­тре­бу­ва­на»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

■ Це фо­то на­ді­сла­ла го­лов­но­му ре­да­кто­ру «Дня» Ла­ри­сі Ів­ши­ній жур­на­ліс­тка «5-го ка­на­лу» Єв­ге­нія Подобна, яка ба­га­то пра­цює в зо­ні АТО. Сві­тли­на зро­бле­на бу­кваль­но за 20 кі­ло­ме­трів до До­не­цька, у се­лі Не­фай­ло­ве. Як на­пи­са­ла Єв­ге­нія, у зруй­но­ва­но­му від об­стрі­лів бу­дин­ку во­на під час зйо­мок по­мі­ти­ла і сфо­то­гра­фу­ва­ла «День». Ко­му са­ме на­ле­жав бу­ди­нок? Чи вці­лі­ли лю­ди від об­стрі­лів? Як дав­но чи­та­ли на­шу га­зе­ту? На ці пи­та­н­ня від­по­віді, схо­же, ми вже не отри­ма­є­мо. За сло­ва­ми жур­на­ліс­тки, на пе­ре­до­вій ка­та­стро­фі­чно не ви­ста­чає укра­їн­ських га­зет. В умо­вах, ко­ли ін­тер­нет пра­цює з пе­ре­бо­я­ми, а те­ле­ві­зій­ний си­гнал су­про­тив­ник на­ма­га­є­ться «глу­ши­ти», са­ме дру­ко­ва­на пре­са ча­сто за­ли­ша­є­ться чи не єди­ним за­со­бом ін­фор­му­ва­н­ня і мо­раль­ної під­трим­ки не ли­ше вій­сько­вих, а й ме­шкан­ців при­фрон­то­вої зо­ни.

— Іно­ді я за­хо­джу в зруй­но­ва­ні бу­дин­ки, щоб відзня­ти ма­те­рі­ал. По­ба­чи­ла га­зе­ту «День» у вщент зруй­но­ва­но­му бу­дин­ку мі­сце­вих ме­шкан­ців се­ла Не­фай­ло­ве, ви­рі­ши­ла сфо­то­гра­фу­ва­ти і по­ка­за­ти вам, ко­ле­гам, що ви­да­н­ня чи­та­ють в са­мих га­ря­чих то­чках. Укра­їн­ська пре­са на пе­ре­до­вій ду­же по­трі­бна. Ось при­клад: при­фрон­то­ва Кра­сно­го­рів­ка, зи­ма цьо­го ро­ку. Мі­сто ду­же об­стрі­лю­ва­ли. В одно­му ларь­ку за­пи­ня­ю­ся ку­пи­ти со­бі пи­рі­жок. Пер­ше, що ме­ні го­во­рить про­да­вець: «Не шліть нам із Ки­є­ва гу­ма­ні­тар­ку, а при­шліть нор­маль­них га­зет. Не про­па­ган­дист­ських ро­сій­ських, а на­ших, укра­їн­ських. Ми жи­ве­мо в ін­фор­ма­цій­но­му ва­ку­у­мі», — роз­по­від­ає Єв­ге­нія Подобна. — Так во­но й є. В зо­ні АТО ча­сто не­має укра­їн­сько­го те­ле­ба­че­н­ня, укра­їн­ське ра­діо ло­вить ду­же по­га­но, га­зет май­же не при­во­зять. Так, пев­ну кіль­кість пре­си на пе­ре­до­вій роз­да­ють во­лон­те­ри. Але йде­ться про обме­же­ний на­клад і, як пра­ви­ло, це те­ма­ти­чні ви­да­н­ня — для вій­сько­вих і про вій­сько­вих. Які­сної пре­си, як «День», там май­же не­має. У пев­них тор­го­вель­них цен­трах мо­жна зу­стрі­ти ли­ше кіль­ка ро­сій­сько­мов­них жур­на­лів. Я пе­ре­ко­на­на: аби на схо­ді бу­ло біль­ше укра­їн­ських га­зет, ми ма­ли б сьо­го­дні зов­сім ін­шу си­ту­а­цію. Уя­віть, ни­ні на­віть на по­зи­ці­ях на­ших вій­сько­вих по­ка­зу­ють зде­біль­шо­го ли­ше ро­сій­ські ка­на­ли. Тоб­то укра­їн­ські вій­сько­ві ма­ють до- ступ пе­ре­ва­жно до ро­сій­ських ЗМІ. Ду­маю, що дер­жа­ва має під­три­му­ва­ти ви­да­н­ня, до­по­ма­га­ти їх роз­по­всю­джу­ва­ти. Що б ми не го­во­ри­ли про су­ча­сні ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії, на Дон­ба­сі пре­са за­раз — не­за­мін­на.

■ За сло­ва­ми Єв­ге­нії По­до­бної, у Зай­це­во­му, де жи­ве близь­ко 300 лю­дей, і до­сі пе­ре­ко­на­ні, що прем’єр-мі­ні­стром в Укра­ї­ні за­ли­ша­є­ться Ар­се­ній Яце­нюк. «У них рік не­має сві­тла. Ба­га­то хто хо­дить пі­шки до оку­по­ва­ної Гор­лів­ки, де ма­ють ро­ди­чів. А по­вер­та­ю­ться звід­ти з «но­ви­ми», так би мо­ви­ти, зна­н­ня­ми. У роз­мо­ві зі мною лю­ди го­во­рять, що Яце­нюк у нас ще й до­сі прем’єр. Це на­справ­ді стра­шно. Ко­ли в се­лі так дов­го не­має сві­тла, са­ме га­зе­та мо­гла би бу­ти єди­ним дже­ре­лом ін­фор­ма­ції. То­му ме­діа-во­лон­те­ри з «Дня», які вла­сни­ми си­ла­ми пе­ре­да­ють свою га­зе­ту на схід, ма­ють бу­ти всі­ля­ко під­три­ма­ні вла­дою, — про­дов­жує жур­на­ліс­тка «5-го ка­на­лу». — Та­кож, го­во­ря­чи про ін­фор­ма­цій­ну бло­ка­ду схо­ду, не тре­ба за­бу­ва­ти, що з «то­го бо­ку» не від­си­джу­ю­ться і ча­сто пе­ре­да­ють про­па­ган­дист­ську пре­су на під­кон­троль­ну Укра­ї­ні те­ри­то­рію. За­хо­диш до лю­дей, а в них ку­па ви­дань ти­пу «Ве­стник Но­во­рос­сии»... Сьо­го­дні во­лон­те­ри ма­ли­ми зу­си­л­ля­ми пе­ре­да­ють пре­су на схід, але, пе­ре­ко­на­на, дер­жа­ва са­ма має кон­кре­тно пе­ред­ба­ча­ти ви­пла­ти на ін­фор­ма­цій­не за­без­пе­че­н­ня і вій­сько­вих, і на­се­ле­н­ня в зо­ні АТО. У нас є Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки — мо­жли­во, че­рез них. Бо на­ра­зі гло­баль­но не від­чу­тно ве­ли­кої ін­фор­ма­цій­ної ро­бо­ти на Дон­ба­сі. На­віть ті жса­мі ін­фор­ма­цій­ні ли­стів­ки — про те, ку­ди звер­та­ти­ся у ви­пад­ку фі­кса­ції про­я­вів се­па­ра­ти­зму, — я ба­чи­ла у двох при­фрон­то­вих мі­стах із 15.

...По­вер­та­ю­чись до фо­то, яке пе­ре­да­ла нам Єв­ге­нія з зо­ни АТО, ро­зу­мі­є­мо, що во­но ба­га­то в чо­му сим­во­лі­чне. Пе­ре­дов­сім, пер­ша шпаль­та. На ній — фо­то­гра­фія на­ших за­хи­сни­ків і те­ма но­ме­ру — «Не­здо­лан­ні...» Ма­те­рі­ал, який ви­йшов 13 жов­тня ми­ну­ло­го ро­ку, при­свя­че­ний да­ті 14 жов­тня — Дню за­хи­сни­ка Укра­ї­ни і Укра­їн­сько­му ко­за­цтву. У цьо­му жно­ме­рі ви­йшли ма­те­рі­а­ли: «Ка­пе­ла­ни, об’єд­нуй­мо­ся!» — про роз­ви­ток у кра­ї­ні си­сте­ми ду­шпа­стир­ської опі­ки; тра­ди­цій­на ру­бри­ка «Пам’ять» з істо­рі­я­ми за­хи­сни­ків, які від­да­ли своє жи­т­тя за мир і спо­кій Укра­ї­ни; про­блем­ний ма­те­рі­ал «З Ха­джу — до ФСБ» — про те, як ро­сій­ська вла­да про­во­дить чер­го­ві об­шу­ки у крим­ських та­тар; у ру­бри­ці «Прес-клуб Дня» — ва­жли­вий текст про «Ме­ді­а­гі­гі­є­ну в час вій­ни» — екс­пер­ти роз­по­від­а­ють, як про­ти­сто­я­ти ін­фор­ма­цій­но-пси­хо­ло­гі­чним ата­кам во­ро­га. Крім то­го, в цьо­му номері чи­ма­ло ре­зо­нан­сних ма­те­рі­а­лів, зокре­ма текст Ал­ли Ду­бро­вик-Ро­хо­вої «Укра­ї­на сьо­го­дні — це Пе­ру 1979 ро­ку» (ін­терв’ю з Ері­ком Рай­нер­том). Ли­ше один цей но­мер, не ка­жу­чи вже про що­ден­ну до­став­ку га­зе­ти на пе­ре­до­ву, ба­га­то чо­го мо­же по­ясни­ти чи­та­чам Дон­ба­су. На­то­мість сьо­го­дні дру­ко­ва­не сло­во, як і йо­го чи­та­чі, в пря­мо­му ро­зу­мін­ні — під во­ро­жи­ми об­стрі­ла­ми. І до­ки си­ту­а­ція не змі­ни­ться, го­во­ри­ти про пов­но­цін­ну ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су не до­во­ди­ться.

ФО­ТО З FACEBOOK-СТО­РІН­КИ ЄВ­ГЕ­НІЇ ПО­ДО­БНОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.