«ЛШЖ НЕ ПРО­СТО СТА­ВИТЬ ЗАВ­ДА­Н­НЯ, А Й ПО­КА­ЗУЄ ПРИ­КЛАД, ДАЄ ПОРАДИ»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Під­го­ту­ва­ли Ва­дим ЛУБЧАК, Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Ан­на ДАНИЛЬЧУК,

про­ре­ктор з на­у­ко­во-пе­да­го­гі­чної ро­бо­ти, єв­ро­ін­те­гра­ції та ро­бо­ти зі сту­ден­та­ми Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки:

— Яє над­зви­чай­ним ша­ну­валь­ни­ком ЛШЖ га­зе­ти «День». Ще з ан­ти­чних ча­сів нам ві­до­мі шко­ли — фі­ло­соф­ські, ора­тор­ські, по­лі­ти­чні; во­ни бу­ли озна­кою ідей­ної зрі­ло­сті, до­ско­на­ло­сті тих лю­дей, нав­ко­ло яких гур­ту­ва­ли­ся. Що­ден­на все­укра­їн­ська га­зе­та «День» — це ви­со­кий стан­дарт в ца­ри­ні за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції; це зра­зок куль­тур­ної, про­сві­тни­цької ро­бо­ти, рів­них якій не­має в Укра­ї­ні; це ви­со­ко­кла­сний ко­ле­ктив, у яко­му ко­жен твор­чо і во­дно­час сум­лін­но ре­а­лі­зо­вує стра­те­гію ін­те­ле­кту­аль­но­го роз­ви­тку на­шої дер­жа­ви. Де­ся­тки про­е­ктів, які на­ро­ди­ли­ся зав­дя­ки Ла­ри­сі Ів­ши­ній та її ко­ман­ді, за двад­цять ро­ків уже сут­тє­во змі­ни­ли нас, про­те по­пе­ре­ду ще ба­га­то пра­ці. І ду­же ва­жли­во, що у ко­ле­кти­ву га­зе­ти « День » є ба­жа­н­ня пра­цю­ва­ти з юни­ми, іще не­до­свід­че­ни­ми «шко­ля­ра­ми», по­ка­зу­ю­чи їм мо­жли­вий шлях. Той шлях — шлях справ­жньо­го жур­на­лі­ста — скла­дний, ви­ма­гає ба­га­тьох зу­силь від мо­ло­до­го автора, але одно­зна­чно ви­на­го­ро­ди­ться ав­то­ри­те­том, по­зи­ці­єю, ро­л­лю в жит­ті су­спіль­ства. ЛШЖ не про­сто ста­вить зав­да­н­ня, а й по­ка­зує при­клад, дає поради. Май­стер­но пі­ді­бра­ний склад ле­кто­рів, екс­кур­сії і ре­аль­на ро­бо­та в ре­да­кції най­кра­що­го ви­да­н­ня Укра­ї­ни — це ли­ше ча­сти­на про­гра­ми. ЛШЖ та­ко­жда­рує дру­зів, емо­ції і го­лов­не — від­кри­ває по­тен­ці­ал, про який і не пі­до­зрю­єш до по­ча­тку ста­жу­ва­н­ня. Знаю чи­ма­ло шко­ля­рів, які уже ста­ли успі­шни­ми в ме­ді­а­про­сто­рі на­шої кра­ї­ни, і ду­же пи­ша­ю­ся, що ЛШЖ ме­не з ни­ми по­зна­йо­ми­ла. І на­сам­кі­нець не мо­жу не про­ци­ту­ва­ти Ла­ри­су Оле­ксі­їв­ну: «Ми ро­би­мо мо­ло­дих і ро­зум­них — ві­до­ми­ми». А це — ва­жли­во! Під­го­ту­ва­ли Ва­дим ЛУБЧАК, Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

З усі­ма за­пи­та­н­ня­ми звер­тай­те­ся до ко­ор­ди­на­то­ра ЛШЖ Оль­ги Харченко, ре­да­кто­ра від­ді­лу ко­ре­спон­дент­ської ме­ре­жі day_cornet@ukr.net, те­ле­фон (097) 76 49 221

Ан­на Данильчук

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.