«ТУТ МО­ЛОДЬ ЗАСВОЮЄ НА­У­КУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Га­ли­на БАБIЙ,

ві­до­ма те­ле-та ра­діо­ве­ду­ча:

— Не­що­дав­но у Facebook по­ба­чи­ла ого­ло­ше­н­ня про те, що «День» ого­ло­шує на­бір до юві­лей­ної — 15-ї — Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки. Най­пер­ша дум­ка —я б са­ма пі­шла до неї по­вчи­тись! І це не про­сто ди­тя­ча емо­ція! Ми­ну­ло­го ро­ку, на за­про­ше­н­ня па­ні Ла­ри­си Ів­ши­ної, я ма­ла зу­стріч з учня­ми шко­ли як ле­ктор: ді­ли­лась до­сві­дом ро­бо­ти в ра­діо­е­фі­рі, роз­по­від­а­ла про ве­ли­кі те­ле-, ра­діо­про­е­кти, про ху­до­жнє мов­ле­н­ня. А ви­йшла з ре­да­кції «Дня» пі­сля ці­єї зу­стрі­чі як сту­дент, ко­трий склав іспит.

Чо­му так від­бу­ло­ся? То­му що си­нер­гія, яка тво­ри­ться в сті­нах «Дня» до­свід­че­ни­ми жур­на­лі­ста­ми і за­хо­плює «шко­ля­рів» від пер­шої до остан­ньої ми­ті пе­ре­бу­ва­н­ня в ре­да­кції, дає мо­жли­вість вчи­ти­ся і зростати над со­бою нам усім! Бо «шко­ля­рі» «Дня» — це най­жа­ді­бні­ша до знань і на­йохо­чі­ша до спіл­ку­ва­н­ня ау­ди­то­рія, яка най­пер­ше засвоює на­у­ку критичного мислення! Най­кра­си­ві­ша мо­лодь, яка сві­ти­ться щи­рі­стю на­мі­рів бу­ти до­стой­ним сво­єї про­фе­сії і ко­ри­сним сво­їй кра­ї­ні.

І ось ця си­нер­гія спіл­ку­ва­н­ня в Лі­тній шко­лі жур­на­лі­сти­ки «Дня» — це, як я для се­бе від­зна­чи­ла, «огран­ка осо­би­сто­стей». По­при про­фе­сій­ні на­ви­чки, яких, без­умов­но, «шко­ля­рі» тут на­бу­ва­ють, во­ни по­до­ро­жу­ють до ці­ка­вих і кра­си­вих місць, чи­та­ють і обго­во­рю­ють кни­ги, від­ві­ду­ють ви­став­ки, їздять на ко­нях!.. Сло­вом, кла­си­ка, «кра­си­ве і ко­ри­сне»! Пра­гни, вчись, зро­стай по­руч з «Днем»!

То­му я щи­ро ра­дію за тих ща­слив­ців, які по­тра­плять до Лі­тньої шко­ли «Дня»! І вже за­раз мір­кую над те­мою на­шої май­бу­тньої зу­стрі­чі, яка має бу­ти ці­ка­вою всім нам!

Га­ли­на Бабiй

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.