«День» РОБИТЬ СВІЙ ВНЕ­СОК У РОЗБУДОВУ КРА­Ї­НИ»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Оле­ксандр СОЛОНТАЙ,

політик, екс­перт Iн­сти­ту­ту по­лі­ти­чної осві­ти:

— Що­до Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» хо­чу від­зна­чи­ти три мо­мен­ти.

По-пер­ше, як­би всі ре­да­кції ро­би­ли по­ді­бні шко­ли, то в Укра­ї­ні уже дав­но на­ро­ди­ли­ся б не­за­ле­жні віль­ні ме­діа. Вар­то до­свід га­зе­ти «День» пе­ре­йня­ти усім ін­шим.

По-дру­ге — ве­ли­ка повага і ве­ли­кий плюс га­зе­ті «День» за те, що, не ма­ю­чи яко­їсь го­строї по­тре­би для сво­го шта­ту, ре­да­кція пра­цює за­га­лом на ство­ре­н­ня ме­ді­а­се­кто­ру і розбудову гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства в Укра­ї­ні. Адже ли­ше не­ве­ли­чка ча­сти­на ви­пу­скни­ків ці­єї шко­ли іде пра­цю­ва­ти з «Днем». Тоб­то фа­кти­чно га­зе­та «День» кує ка­дри для всьо­го ме­ді­а­се­кто­ру, а не ли­ше для се­бе.

І тре­тій мо­мент: ва­жли­во, що в цій шко­лі жур­на­лі­сти отри­му­ють не тіль­ки жур­на­ліст­ські зна­н­ня. Тоб­то це шко­ла громадянської по­лі­ти­чної осві­ти зі спе­ци­фі­кою для жур­на­лі­ста, але во­на ви­хо­дить да­ле­ко за фор­ма­ти ме­ді­а­сфе­ри і ме­ді­а­гра­мо­тно­сті. От­же, ре­да­кція га­зе­ти «День» робить свій вне­сок вза­га­лі у розбудову кра­ї­ни.

Оле­ксандр Солонтай

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.