Філософія що­ден­но­го са­мо­за­хи­сту

«Наш фор­мат» пред­ста­вив укра­їн­ський пе­ре­клад кни­ги Джей­со­на Ген­со­на

Den (Ukrainian) - - Українці – Читайте! - Олег КОЦАРЕВ

Чи тре­ба ка­за­ти, на­скіль­ки ко­ри­сни­ми бу­ва­ють у во­ю­ю­чій, не­спо­кій­ній кра­ї­ні де­які при­йо­ми без­пе­ки та ви­жи­ва­н­ня? Са­ме цим ре­чам при­свя­че­но книж­ку «Шпи­гун­ські та­єм­ни­ці. Як за­хи­сти­ти своє жи­т­тя» аме­ри­кан­ця Джей­со­на Ген­со­на, що з’яви­ла­ся дру­ком у ви­дав­ни­цтві «Наш фор­мат».

Її ав­тор — ко­ли­шній спів­ро­бі­тник спец­служб, роз­ро­бник рі­зно­ма­ні­тних кур­сів осо­би­стої без­пе­ки та, су­дя­чи з текс­ту кни­ги, лю­ди­на вкрай стур­бо­ва­на тим, що ді­є­ться дов­ко­ла неї. Че­рез це поради Ген­со­на не­рід­ко мо­жуть ви­да­ти­ся на­дмір­ни­ми, на­віть ку­ме­дни­ми й ледь не па­ра­но­ї­даль­ни­ми. Від­сте­жу­ва­ти ритм, у яко­му йдуть за ва­ми; не від­чи­ня­ти ні­ко­му две­рей, якщо про зу­стріч не бу­ло до­мов­ле­но за­зда­ле­гідь; по­стій­но ма­ти з со­бою що­не­будь, зда­тне ви­ко­ну­ва­ти функції зброї; не се­ли­ти­ся ви­ще шо­сто­го та ниж­че тре­тьо­го по­вер­ху; не ко­ри­сту­ва­ти­ся смар­тфо­ном на ву­ли­ці; зав­жди ма­ти кіль­ка­ден­ний за­пас про­ду­ктів. І так да­лі, й то­му по­ді­бне. Але ку­ме­дно це ли­ше на пер­ший по­гляд. Зре­штою, та­ка за­бав­ність спри­яє чи­та­бель­но­сті, жва­во­сті книж­ки, в пев­но­му сен­сі — не­стан­дар­тно­сті.

Якщо ж при­ди­ви­ти­ся, вчи­та­ти­ся, ро­зу­мі­єш, що за си­сте­мою по­рад «Шпи­гун­ських та­єм­ниць...» є пев­на філософія. Яку зов­сім не обов’яз­ко­во пра­кти­ку­ва­ти пов­ся­кча­сно, про­те мо­же ви­яви­ти­ся не­зай­вим «уві­мкну­ти» у не­стан­дар­тній си­ту­а­ції. Адже тут є за­ко­но­мір­но­сті, на які ми не зав­жди звер­та­є­мо ува­гу в по­бу­ті. Ко­ри­сні при­йо­ми та зви­чки. Стра­те­гіч- ні поради сто­сов­но кри­ти­чних мо­мен­тів. Хі­ба за­ва­дить зна­ти, скіль­ки се­кунд у се­ре­дньо­му має па­са­жир лі­та­ка, який за­знав ава­рії, на те, щоб спро­бу­ва­ти по­ря­ту­ва­ти­ся? Або які мі­сця в тих-та­ки лі­та­ках є най­без­пе­чні­ши­ми? Як ви­зна­ча­ти на­йо­че­ви­дні­ші озна­ки бре­хні? На чо­му най­ча­сті­ше лов­ля­ться ті, хто хо­че без­слі­дно зни­кну­ти? Чи про­сто пам’ята­ти, що, за ве­ли­ким ра­хун­ком, жо­ден мо­мент на­шо­го жи­т­тя не є сто­від­со­тко­во по­збав­ле­ним за­гроз.

Ще одна окра­са книж­ки — аме­ри­кан­ські ре­а­лії. «Спо­ді­ва­ю­ся, ваш ку­бо­тан із ва­ми?» — за­пи­тує сво­їх чи­та­чів Джей­сон Ген­сон. Пе­ре­ко­на­ний, та­ке пи­та­н­ня ба­га­то ко­го збен­те­жить. Да­ле­ко не всі в нас зна­ють, що це — спе­ці­аль­ний бре­лок, при­да­тний до ви­ко­ри­ста­н­ня для са­мо­за­хи­сту, ще мен­ше, на­пев­но, йо­го ма­ють. Так са­мо не­ха­ра­ктер­ним для Укра­ї­ни є рі­вень комп’юте­ри­за­ції, рі­вень за­ле­жно­сті від бан­ків­ських кар­ток, а звід­си — ін­ші ри­зи­ки й ін­ші за­хо­ди без­пе­ки. Іна­кші в нас і тра­ди­ції обла­шту­ва­н­ня осо­би­сто­го жи­тла, а Ген­сон ба­га­то в чо­му орі­єн­ту­є­ться на «одно­по­вер­хо­ву Аме­ри­ку». Та це зов­сім не за­шко­дить го­лов­ній, зда­є­ться, мі­сії ви­да­н­ня — про­сти­му­лю­ва­ти чи­та­чів за­ми­сли­ти­ся над що­ден­ним, «бу­ден­ним» са­мо­за­хи­стом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.