Чим жи­ве укра­їн­ське кі­но у сві­ті?

На «1+1» — ін­терв’ю з Юрі­єм Шев­чу­ком та анонс кра­щих кі­но­те­а­траль­них но­ви­нок

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

Уно­чі з 25 на 26 черв­ня о 00.50 у про­гра­мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» у роз­мо­ві з Юрі­єм Шев­чу­ком, за­снов­ни­ком і ди­ре­кто­ром Укра­їн­сько­го кі­но­клу­бу Ко­лум­бій­сько­го уні­вер­си­те­ту, єди­но­го по­стій­но­го фо­ру­му укра­їн­сько­го кі­не­ма­то­гра­фа у Пів­ні­чній Аме­ри­ці, йти­ме­ться про сприйня­т­тя укра­їн­сько­го кі­но за кор­до­ном та про укра­їн­ські кі­но­про­бле­ми у сві­то­вих кон­текс­тах.

Та­кож в «Ар­ґу­мен­ті-Кі­но» по­да­ва­ти­муть роз­гор­ну­ту ін­фор­ма­цію про кі­но­те­а­траль­ні но­вин­ки. Зокре­ма про іта­лій­сько-фран­цузь­ку тра­гі­ко­ме­дію «Як на­ві­же­ні», бри­тан­ську ко­ме­дію «Гі­по­по­там», аме­ри­кан­ську ко­ме­дію «Опе­ра­ція «Ка­зи­но», про­дов­же­н­ня ані­ма­цій­но­го кі­но­се­рі­а­лу «Ні­кчем­ний я-3» та дев’ятнад­ця­ту за ра­хун­ком ва­рі­а­цію на те­му ле­ген­дар­но­го бу­дин­ку з при­ви­да­ми — «Жах Амі­ті­ві­ля: Про­бу­дже­н­ня».

На­сам­кі­нець — те­ле­е­сеї про укра­їн­сько­го кі­но­ре­жи­се­ра Ми­хай­ла Іл­лєн­ка, аме­ри­кан­ську актор­ку Сью­зен Гей­ворд, кир­гизь­ко­го акто­ра Бо­ло­та Бей­ше­на­лі­є­ва та про на­у­ко­во-фан­та­сти­чну ан­ти­у­то­пію Ри­длі Ско­та «Той, хто бі­жить по ле­зу» (1982).

Юрій Шев­чук — мо­во­зна­вець, со­ціо­лін­гвіст, по­лі­то­лог і пе­ре­кла­дач. На­ро­див­ся 1961 ро­ку у Во­ло­ви­ста­чи­ло, ди­мир­ці, що на Рів­нен­щи­ні. Ді­став ква­лі­фі­ка­цію пе­ре­кла­да­ча з ан­глій­ської мо­ви у Ки­їв­сько­му дер­жав­но­му уні­вер­си­те­ті Та­ра­са Шев­чен­ка. Кан­ди­дат фі­ло­ло­гі­чних на­ук, спе­ці­аль­ність — гер­ма­ні­сти­ка. Ма­гі­стер по­лі­ти­чних на­ук. Се­ред йо­го опу­блі­ко­ва­них пе­ре­кла­дів — «Фер­ма «Рай для тва­рин» Джор­джа Ор­ве­ла та «Укра­ї­на: Істо­рія» Оре­ста Суб­тель­но­го. З 1990-го до 2012-го ви­кла­дав укра­їн­ську мо­ву на Лі­тній шко­лі Гар­вард­сько­го уні­вер­си­те­ту. З 2004-го пра­цює ле­кто­ром укра­їн­ської мо­ви в Ко­лум­бій­сько­му уні­вер­си­те­ті. Ав­тор під­ру­чни­ка для аме­ри­кан­ських ви­шів «Укра­їн­ська для по­ча­тків­ців». За­снов­ник і ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го кі­но­клу­бу Ко­лум­бій­сько­го уні­вер­си­те­ту. Читає ле­кції на теми мо­ви, куль­ту­ри й кі­не­ма­то­гра­фа у Пів­ні­чній Аме­ри­ці та Єв­ро­пі.

ФО­ТО НАДАНО ПРО­ГРА­МОЮ «АР­ҐУ­МЕНТ-КІ­НО»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.