При­свя­та «Мі­фу»

У Льво­ві від­бу­де­ться ма­ра­фон пам’яті за­ги­бло­го в АТО Ва­си­ля Слі­па­ка

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

За­хід ма­ти­ме на­зву «Ти­хі дні лю­бо­ві і му­зи­ка ми­ру», три­ва­ти­ме з 29 черв­ня до 1 ли­пня і збе­ре на одній сце­ні най­кра­щих му­зи­кан­тів із рі­зних кра­їн Єв­ро­пи, які зна­ли і лю­би­ли Ва­си­ля Слі­па­ка. Га­слом акції ста­нуть сло­ва ні­ме­цько­го пи­сьмен­ни­ка Бер­толь­да Ау­ер­ба­ха: «Му­зи­ка — єди­на все­сві­тня мо­ва, її не тре­ба пе­ре­кла­да­ти, на ній ду­ша го­во­рить з ду­шею».

— Це бу­де зу­стріч ста­рих дру­зів, які ти­хою мо­вою му­зи­ки ви­віль­нять усю скор­бо­ту че­рез за­ги­бель рі­дно­го нам Ва­си­ля, — ка­же стар­ший брат Ге­роя Укра­ї­ни — ку­ра­тор про­е­кту Орест СЛІПАК.

Ма­ра­фон скла­да­ти­ме­ться з трьох ча­стин — хо­ро­вої, фор­те­пі­ан­ної та опер­ної. Участь у про­е­кті бе­руть Хо­ро­ва ка­пе­ла «Ду­да­рик», Га­ли­цький ка­мер­ний хор, хор Cantus, Чо­ло­ві­ча ка­пе­ла «Го­мін», хор «Гло­рія», та­кож — зна­ні в Укра­ї­ні та за її ме­жа­ми пі­а­ні­сти, се­ред яких, зокре­ма, Йо­жеф Ер­мінь, Оле­ксандр Ко­за­рен­ко, Окса­на Ра­пі­та та Ми­ро­слав Дра­ган. Уча­сни­ком про­е­кту є й ві­до­мий ком­по­зи­тор Ва­лен­тин Силь­ве­стров.

Спе­ці­аль­но для уча­сті у ма­ра­фо­ні з Фран­ції до Льво­ва при­їде ди­ри­гент Ні­ко­ля Кроз, ко­трий то­ва­ри­шу­вав із Ва­си­лем Слі­па­ком.

В афі­ші — «Все­но­шна» Ки­ри­ла Сте­цен­ка, «Кар­мі­на Бу­ра­на» Кар­ла Ор­фа, Agnus Dei Джо­ак­кі­но Рос­сі­ні, мо­но­о­пе­ри Оле­ксан­дра Ко­за­рен­ка, опе­ра «Ал­кід» Дми­тра Бор­тнян­сько­го, «Ода до ра­до­сті» Бе­тхо­ве­на та «За­по­віт» для хо­ру з ор­ке­стром Бо­г­да­ни Фро­ляк.

Ло­ка­ції — пло­ща Хо­ро­вої шко­ли «Ду­да­рик», Храм свя­тих апо­сто­лів Пе­тра і Пав­ла, май­дан­чик пе­ред СШ №46, де вчив­ся Ва­силь Сліпак, пло­ща пе­ред пам’ятни­ком Та­ра­со­ві Шев­чен­ку, пло­ща Ри­нок, по­ле По­че­сних по­хо­вань №76 Ли­ча­ків­сько­го кла­до­ви­ща, де по­хо­ва­ний Ва­силь, фі­лар­мо­нія, Іта­лій­ське по­двір’я та по­двір’я Па­ла­цу По­то­цьких, Те­атр опе­ри і ба­ле­ту.

Роз­по­чне­ться ма­ра­фон пам’яті Ва­си­ля Слі­па­ка 29 черв­ня о 10-й ран­ку у Хра­мі Пе­тра і Пав­ла — Лі­тур­гі­єю до ро­ко­вин за­ги­бе­лі Ва­си- ля Яро­сла­во­ви­ча. За­вер­ши­ться проект «Одою до ра­до­сті» Бе­тхо­ве­на, бо, вва­жа­ють ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту, не ма­є­мо пра­ва на скор­бо­ту — є пра­во на опти­мі­сти­чну і жит­тє­ствер­дну по­зи­цію й опти­мі­сти­чну ро­бо­ту на своє ж май­бу­тнє.

Го­ту­ють ма­ра­фон «Фун­да­ція Слі­па­ка», Львів­ська фі­лар­мо­нія і «Ду­да­рик». Мі­ська й обла­сна вла­да да­ли ко­шти на при­їзд, про­жи­ва­н­ня та хар­чу­ва­н­ня уча­сни­ків за­хо­ду — за­кор­дон­них го­стей.

«Та­кий між­на­ро­дний проект, при­свя­та Ва­си­ле­ві Слі­па­ку, — вже не пер­ший у Льво­ві, — роз­по­від­ає ке­рів­ник «Ду­да­ри­ка» Дми­тро КАЦАЛ. — У гру­дні 2016 р. ми пред­став­ля­ли «Уро­чи­сту ме­су» Бе­тхо­ве­на (Missa Solemnis) з уча­стю со­лі­стів і хо­ру Лю­блін­ської фі­лар­мо­нії та сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Львів­ської фі­лар­мо­нії та Хо­ро­вої ка­пе­ли «Ду­да­рик», і ви­йшов то­ді ду­же гар­ний ве­чір пам’яті».

Дми­тро зга­дує, що під час одні­єї із зу­стрі­чей, де обго­во­рю­ва­ли пи­та­н­ня ор­га­ні­за­ції ве­чо­рів-при­свят Ва­си­ле­ві, у яких бра­ли участь Орест Сліпак і ди­ре­ктор Львів­ської фі­лар­мо­нії Во­ло­ди­мир Си­во­хіп, бу­ла при­су­тня вдо­ва ке­рів­ни­ка спе­цпі­дроз­ді­лу ЗСУ. I Дми­тро за­пи­тав, чи їй не обра­зли­во, що спіл­ку­ва­н­ня йде про опер­но­го спів­а­ка, ко­трий був на «пе­ре­д­ку» су­мар­но мі­сяць чи два, а не про її чо­ло­ві­ка, під­пол­ков­ни­ка, ко­трий пе­ре­бу­вав на вій­ні чи не з пер­шо­го дня? «Во­на від­по­ві­ла: «Не­хай в осо­бі Ва­си­ля пом’яне­мо усіх до­ро­гих нам лю­дей, ко­трі за­ги­ну­ли і про ко­трих ми ма­є­мо пам’ята­ти... І з цьо­го, вла­сне, й ви­ни­кла кон­це­пція ма­ра­фо­ну», — го­во­рить ке­рів­ник «Ду­да­ри­ка».

На­га­да­є­мо, опер­ний спів­ак, со­ліст Па­ризь­кої на­ціо­наль­ної опе­ри, во­лон­тер та уча­сник бо­йо­вих дій на схо­ді Укра­ї­ни (по­зив­ний «Міф») на­ро­див­ся у Льво­ві 20 гру­дня 1974 ро­ку. За­ги­нув бі­ля смт Лу­ган­ське, що в Ба­хмут­сько­му ра­йо­ні До­не­цької обла­сті, від ку­лі снай­пе­ра 29 черв­ня 2016 ро­ку. Ка­ва­лер ор­де­на «За му­жність » ( по­смер­тно), Ге­рой Укра­ї­ни, ка­ва­лер ор­де­на «Зо­ло­та зір­ка» (по­смер­тно).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.