Центр Дні­пра на­бу­де єв­ро­пей­сько­го ви­гля­ду

2018 ро­ку роз­по­чне­ться ка­пі­таль­на ре­кон­стру­кція го­лов­но­го про­спе­кту мі­ста, а вже цьо­го ро­ку — від­нов­лять 12 ву­лиць

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­ди­мРИЖКОВ, «День», Дні­про ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

2018 ро­ку роз­по­чне­ться ка­пі­таль­на ре­кон­стру­кція про­спе­кту Дми­тра Явор­ни­цько­го — го­лов­ної ма­гі­стра­лі Дні­пра, а вже цьо­го ро­ку онов­лю­ва­ти­муть 12 ву­лиць у цен­трі мі­ста. Як по­ві­до­мив на прес-кон­фе­рен­ції за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Ми­хай­ло ЛИСЕНКО, онов­ле­н­ня про­спе­кту — це пер­ший проект, який за­мо­ви­ла ко­ман­да Бориса Фі­ла­то­ва, при­йшов­ши до вла­ди. Він до­сить мас­шта­бний і скла­да­є­ться з де­кіль­кох ета­пів. За­раз проект про­хо­дить екс­пер­ти­зу.

« Проект ре­кон­стру­кції про­спе­кту пе­ред­ба­чає за­мі­ну асфаль­то­бе­тон­но­го по­кри­т­тя, тро­ту­ар­ної пли­тки, бор­дю­рів, а та­кож онов­ле­н­ня зов­ні­шньо­го осві­тле­н­ня. Бу­дуть обла­што­ва­ні лун­ки дов­ко­ла де­рев, ви­са­ди­мо но­ві ро­сли­ни. За­мість то­поль з’яв­ля­ться кле­ни, ли­пи, пла­та­ни. Вздовж усьо­го про­спе­кту обла­шту­є­мо ве­ло­си­пе­дні до­ріж­ки, на ко­жно­му пе­ре­хре­сті бу­дуть по­ни­же­ні бор­дю­ри. У де­яких мі­сцях, на­при­клад, бі­ля мо­ну­мен­та Сла­ви, пе­ред­ба­че­ні «во­ло­гі зо­ни» з фон­та­на­ми. На ді­лян­ці від При­вок­заль­ної пло­щі до ву­ли­ці Кня­ги­ні Оль­ги ( у ми­ну­ло­му — ву­ли­ця Горь­ко­го) трам­вай­ні ко­лії пе­ре­не­се­мо все­ре­ди­ну буль­ва­ру та за­мі­ни­мо їх без­шум­ни­ми. Не по­тра­плять під ре­кон­стру­кцію ли­ше ті мі­сця, де про­во­дя­ться ро­бо­ти з до­бу­до­ви ме­тро», — роз­по­вів М.Лисенко. За­сту­пник ме­ра за­ува­жив, що в хо­ді ре­кон­стру­кції ма­кси­маль­но по­збу­ду­ться МАФів. За йо­го сло­ва­ми, окрім про­спе­кту Дми­тра Явор­ни­цько­го, бу­де ка­пі­таль­но ре­кон­стру­йо­ва­но ще 57 ву­лиць, які роз­та­шо­ва­ні по­руч. Уже цьо­го ро­ку по­чнуть ре­мон­ту­ва­ти 12 ву­лиць, при­ле­глих до про­спе­кту.

«Ре­кон­стру­кція ву­лиць пе­ред­ба­чає за­мі­ну асфаль­ту і бор­дю­рів, де це по­трі­бно, вста­нов­ле­н­ня спе­ці­аль­них ан­ти­ван­даль­них стов­пчи­ків, які пе­ре­шко­джа­ти­муть за­їзду ав­то­мо­бі­лів. Крім то­го, на всіх 57 ву­ли­цях і на про­спе­кті Дми­тра Явор­ниць- ко­го бу­дуть обла­што­ва­ні спе­ці­аль­ні під­зем­ні кон­тей­не­ри для смі­т­тя. А вже до кін­ця цьо­го ро­ку в цен­траль­ній ча­сти­ні мі­ста з’яви­ться близь­ко одні­єї ти­ся­чі но­вих урн, змон­то­ва­них на ан­ти­ван­даль­них опо­рах», — по­ві­до­мив за­сту­пник ме­ра. Пов­ні­стю за­вер­ши­ти ре­кон­стру­кцію цен­траль­но­го про­спе­кту і при­ле­глих ву­лиць зби­ра­ю­ться про­тя­гом трьох ро­ків. Ескі­зи онов­ле­но­го цен­тру Дні­пра го­ро­дя­ни мо­жуть по­ба­чи­ти вже за­раз — на офі­цій­но­му сай­ті мі­ської ра­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.