«Шторм» на 150 ба­лів

На­ро­дні де­пу­та­ти ви­ма­га­ють зни­зи­ти про­хі­дний по­ріг для абі­ту­рі­єн­тів ме­дви­шів. МОЗ — про­ти

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Цьо­го ро­ку Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я спіль­но з Мі­ні­стер­ством осві­ти і на­у­ки під­ви­щи­ло про­хі­дний по­ріг на ме­ди­чні спе­ці­аль­но­сті. Від­так на зов­ні­шньо­му не­за­ле­жно­му оці­ню­ван­ні абі­ту­рі­єн­ти ма­ють отри­ма­ти не менш ніж 150 ба­лів з ко­жно­го обра­но­го пре­дме­та. Ра­ні­ше мі­ні­маль­ний по­ріг ста­но­вив 103 ба­ли. Як вва­жа­ють у МОЗ, з та­ки­ми зна­н­ня­ми не­мо­жли­во го­ту­ва­ти які­сні ка­дри.

Не всти­гли ці змі­ни за­пра­цю­ва­ти, як гру­па на­ро­дних де­пу­та­тів звер­ну­ла­ся до уря­ду з ви­мо­гою ска­су­ва­ти но­ва­цію. Де­я­кі екс­пер­ти вва­жа­ють, що та­ка іні­ці­а­ти­ва є спро­бою ре­кто­рів збе­рег­ти ста­рі умо­ви всту­пу. Та у Мі­ні­стер­стві охо­ро­ни здо­ров’я ка­те­го­ри­чно про­ти кро­ку на­зад. «Ска­су­ва­н­ня мі­ні­маль­но­го про­хі­дно­го ба­лу для всту­пу на ме­ди­чні спе­ці­аль­но­сті на са­мо­му по­ча­тку ні­ве­лює цін­ність про­фе­сії лі­ка­ря та при­зво­дить до сприйня­т­тя сту­ден­та­ми ди­пло­му лі­ка­ря як « па­пір­ця » , який не­об­хі­дно ку­пи­ти, щоб по­тім зби­ра­ти ха­ба­рі у лю­дей в лі­кар­нях», — по­ясню­ють у ві­дом­стві.

Гро­мад­ська ра­да при МОЗ теж під­го­ту­ва­ла від­кри­те звер­не­н­ня, що­б­уряд у жо­дно­му ра­зі не по­вер­тав­ся до ста­рих норм.

На­то­мість го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’ я Оль­га БОГО

МОЛЕЦЬ про­ко­мен­ту­ва­ла: « Усім, хто стур­бо­ва­ний які­стю під­го­тов­ки на­ших лі­ка­рів, хо­чу ска­за­ти, що якість май­бу­тньо­го лі­ка­ря ви­зна­чає те, як він здав дер­жав­ні іспи­ти пі­сля за­вер­ше­н­ня на­вча­н­ня в ме­ди­чно­му ви­ші, а не всту­пні ба­ли ЗНО».

Ни­ні­шні сту­ден­ти- ме­ди­ки ба­чать про­бле­му ме­ди­чної осві­ти не ли­ше у всту­пних ба­лах. «У на­шо­му уні­вер­си­те­ті осо­бли­во не­га­тив­них на­слід­ків від збіль­ше­н­ня чи змен­ше­н­ня про­хі­дно­го по­ро­гу не бу­де, у нас ви­со­кий кон­курс, і се­ре­дній ре­зуль­тат абі­ту­рі­єн­тів — 160 ба­лів, — го­во­рить Во­ло­ди­мир МОТОРНИЙ, ін­терн- хі­рург На­ціо-

наль­но­го ме­ди­чно­го уні­вер­си

те­ту іме­ні О. О. Бо­го­моль­ця. — Я за те, що­б­якість абі­ту­рі­єн­тів під­ви­щу­ва­ла­ся, але про­ти шту­чних обме­жень. Бо цей бал взя­тий зі сте­лі, він ні­чо­го не від­обра­жає. Зна­чно кра­ще бу­ло б, з мо­го бо­ку, змен­ши­ти дер­жав­ний на­бір, то­му що біль­шість сту­ден­тів, які по­га­но на­вча­ю­ться, це бю­дже­тни­ки або ті, хто всту­пив за рі­зни­ми піль­га­ми. Якщо піль­ги ска­су­ва­ти, про­хі­дний рі­вень під­ви­щив­ся б сам по со­бі. І піль­ги є ве­ли­ким під­ґрун­тям для рі­зних ма­хі­на­цій. Але про­бле­ма ком­пле­ксна, во­на вклю­чає пов­не за­без­пе­че­н­ня уні­вер­си­тет­ської ав­то­но­мії. Уні­вер­си­те­ти не мо­жуть нор­маль­но на­ла­шту­ва­ти на­вчаль­ний про­цес, до­ки не мо­жуть са­мо­стій­но ви­зна­ча­ти зар­пла­ти, ство­рю­ва­ти кон­ку­рен­тні ро­бо­чі мі­сця, ви­тра­ча­ти гро­ші на свій роз­ви­ток. То­му ця ідея зі 150 ба­ла­ми ні до чо­го бне при­зве­ла».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.