Трі­умф укра­їн­ських бо­ксе­рів

На­ціо­наль­на збір­на на Чем­піо­на­ті Єв­ро­пи Хар­ків-17 по­сі­ла пер­ше ко­ман­дне мі­сце

Den (Ukrainian) - - День України -

Збір­на Укра­ї­ни отри­ма­ла пер­ше ко­ман­дне мі­сце та шість ме­да­лей у за­галь­но­му за­лі­ку. Оле­ксан­дра Хи­жня­ка ви­зна­но кра­щим спортс­ме­ном Чем­піо­на­ту Єв­ро­пи, іде­ться у по­ві­дом­лен­ні прес-слу­жби ФБУ, що на­ді­йшла на адре­су «Дня». Зо­ло­ті ме­да­лі здо­бу­ли: 60 кг — Юрій Ше­стак, 75 кг — Оле­ксандр Хи­жняк, +91 кг — Ві­ктор Ви­христ. 1 срі­бло у Миколи Бу­цен­ка (до 56 кг) і 2 брон­зи у Дми­тра За­мо­та­є­ва (до 52 кг) та Єв­ге­на Ба­ра­ба­но­ва (до 69 кг). При­єм­но, що Мі­жна­ро­дна бо­ксер­ська асо­ці­а­ція (AIBA) та Єв­ро­пей­ська кон­фе­де­ра­ція бо­ксу (EUBC) за­зна­чи­ли, що чем­піо­нат у Хар­ко­ві був ор­га­ні­зо­ва­ний на над­зви­чай­но ви­со­ко­му рів­ні і став чи не одним з най­успі­шні­ших між­на­ро­дних тур­ні­рів.

На­га­да­є­мо, цей тур­нір був від­бір­ко­вим до чем­піо­на­ту сві­ту 2017 у Гам­бур­зі, який від­бу­де­ться з 25 сер­пня до 3 ве­ре­сня. Во­ло­да­ря­ми лі­цен­зій ста­ли пе­ре­мож­ці та при­зе­ри фі­на­лу чем­піо­на­ту Єв­ро­пи-2017, а та­кож На­зар Ку­ро­тчин (до 49 кг), Ра­ма­зан Му­слі­мов (до 91 кг).

ФОТО З САЙТА FBU.NET.UA

Оле­ксан­дра Хи­жня­ка ви­зна­но кра­щим­спор­тсм ено­мЧем - піо­на­ту Єв­ро­пи

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.