Жін­кам – «no enter»

МОЗ іні­ці­ю­вав від­мі­ну роз­по­ді­лу на жі­но­чі та чо­ло­ві­чі про­фе­сії. Ек­спер­тна спіль­но­та — «за», а ро­бо­то­дав­ці?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

« Щ об­зро­зу­мі­ти без­глу­здість яко­їсь за­бо­ро­ни для пев­них ка­те­го­рій лю­дей, вар­то пе­ре­кла­сти цю за­бо­ро­ну з одні­єї гру­пи осі­бна ін­шу. Бо роз­по­діл на жі­но­чі та чо­ло­ві­чі про­фе­сії на­справ­ді не має жо­дно­го під­ґрун­тя, во­ни ж ро­бля­ться не ста­те­ви­ми ор­га­на­ми, які від­рі­зня­ють жін­ку від чо­ло­ві­ка...», — так про­ко­мен­ту­ва­ла спів­го­ло­ва Ко­а­лі­ції з про­ти­дії дис­кри­мі­на­ції Іри­на ФЕДОРОВИЧ дис­ку­сію, що ни­ні роз­гор­та­є­ться дов­ко­ла на­мі­рів Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’ я ска­су­ва­ти на­каз №256. Він ви­зна­чає пе­ре­лік із про­фе­сій, умов­но ка­жу­чи, чо­ло­ві­чих та жі­но­чих. За цим до­ку­мен­том осіб­пре­кра­сної ста­ті (аж ні­як не слаб­кої) до важ­ких ро­біт не до­пу­ска­ли.

КУДИ НЕ МО­ЖНА?

Мі ніс тер ст во охо ро ни здо - ров’я, перш ніж оста­то­чно ска­су ва ти дис кри мі на цій ний на - каз, ви­не­сло цю іні­ці­а­ти­ву на гро мадсь ке об го во рен ня. На дис ку сію від ве де но близь ко мі ся ця. А в сті нах са мо го мі - ніс тер ст ва не що дав но від кри - ла ся ху дож ня ви став ка « Не жі­но­ча спра­ва». Се­ред її ор­га­ні за то рів — під ко мі тет з пи - тань ген дер ної рів нос ті і не - дис­кри­мі­на­ції пар­ла­мент­сько­го Ко­мі­те­ту з пи­тань прав лю­ди­ни, на­ціо­наль­них мен­шин і між на ці о наль них від но син, кам­па­нія про­ти се­кси­зму в по­лі ти ці та ЗМІ « По ва га » , На - ціо­наль­ний де­мо­кра­ти­чний інс ти тут та бла го дій ний фонд « Доб ра лис тів ка » . Як ін фор - мує прес- служ ба МОЗ, на ви - став­ці зі­бра­ли ро­бо­ти мо­ло­дих ілю­стра­то­рів, об’єд­на­ні спіль - ною те мою, — ви крит тя ген - дер них сте рео ти пів, які до сі па­ну­ють в Укра­ї­ні.

« Уже чет вер тий мі сяць спіль но з од но дум ця ми пе ре - ко­ную по­лі­ти­ків і управ­лін­ців у не об хід нос ті ска су ва ти дис - кри­мі­на­цій­ні на­ка­зи МОЗ, які від ні ма ють у жі нок сво бо ду ви бо ру, — ко мен ту ва ла на пе - ре дод ні від крит тя ви став ки на­ро­дний де­пу­тат Іри­на Су­сло­ва, од на з іні ці а то рок ска су - ван ня дис кри мі на цій но го на - ка­зу. — На­каз №256 1993 ро­ку сфор му вав спи сок із 450 про фе сій, ку ди жін кам вхід за­бо­ро­не­ний. Се­ред них ма­ши­ніс ти мет ро, во дії ав то бу сів, по­же­жні то­що. А на­каз №241 ви зна чив гра нич ні нор ми пі - ді­йма­н­ня ван­та­жів для жі­нок, які скла­да­ють 7—10 кг. Це ав­то­ма­ти­чно за­кри­ває їм до­ро­гу до ба­га­тьох про­фе­сій».

У Мін­здо­ров’я до­да­ють, що за зна че ний пе ре лік за бо ро не - них про фе сій су пе ре чить ви - мо гам за ко но дав ст ва ЄС та

Pміж на род ним зо бов’ язан ням Укра­ї­ни з пи­тань ген­дер­ної по­лі­ти­ки. Адже Укра­ї­на до­лу­чи­лась до Кон­вен­ції про лі­кві­да­цію всіх форм дис кри мі на ції що до жі нок і її Фа куль та тив - но­го про­то­ко­лу, Пе­кін­ської де­кла­ра­ції та Пла­тфор­ми Дій.

ІЛЮЗОРНІ ЗА­КО­НИ=ІЛЮЗОРНИЙ ЗА­ХИСТ

« День » пе ре гля нув спи сок із за­бо­ро­не­них для жі­нок 450 про­фе­сій. Біль­шість ро­біт сто - су­є­ться ме­та­ло­об­роб­ки, бу­дів­ни­цтва, гір­ни­чої про­ми­сло­во­сті, ви до бут ку наф ти та га зу, чор­ної та ко­льо­ро­вої ме­та­лур­гії, хі­мі­чно­го ви­ро­бни­цтва, по­лі­гра­фії, сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Де­я­кі зі зга­да­них про­фе­сій дій­сно чо­ло­ві­чі, та, до при­кла ду, чом би не взя ти жін ку на ро бо ту, пов’ яза ну з ви роб - ни­цтвом ме­ди­ка­мен­тів, на му­зич ні під при єм ст ва або ж на по са ду во дія ав то бу са чи кон - ду­кто­ра. У цій ро­лі ча­сто ба­чи­мо са ме жі нок. Ро бо то да вець сві­до­мо за­кри­ває очі на на­яв­ні за бо ро ни, за пи су ю чи у тру до­вій кни­зі ін­шу по­са­ду, а від­по­від но — га ран ту ю чи ін шу за - ро­бі­тну пла­ту та ін­ші со­ці­аль­ні га­ран­тії.

«Це дав­но по­ра бу­ло зро­би­ти. Жін ки як пра цю ва ли на важ ких про фе сі ях, так і бу - дуть пра цю ва ти, але чи от ри - му­ють во­ни на­ле­жний за­хист з та ки ми ілю зор ни ми за ко на - ми? Якщо це бу ло офі цій не пра­це­вла­шту­ва­н­ня, ро­бо­то­да­вець за­пи­су­вав ті про­фе­сії, які офі цій но мав пра во вка за ти. Це сто­су­є­ться важ­кої гір­ни­чої ви до був ної про мис ло вос ті, жін ки пра цю ють в шах тах, так са­мо у ні­чні змі­ни, а їм за­пи­су­ють від­по­від­но до за­ко­ну ден­ні змі­ни ва­хте­ром. Пра­цю­ють жін­ки у вій­сько­вій сфе­рі, їм за­пи­су­ють — бух­гал­тер, ку­хар, а не те, що во­ни пе­ре­бу­ва­ли на пе­ре­до­вій по­зи­ції, — по­яс ни ла го лов ний ре дак тор «Цен­тру ін­фор­ма­ції про пра­ва лю­ди­ни» Іри­на ВИРТОСУ. — Це по зна ча ло ся на от ри ман ні до дат ко вої від пус т ки, на пен - сій них внес ках. То му це бу ло швид ше пе ре жит ком за ко нів ста­ро­го ба­че­н­ня, бо жін­ка мо­же са­ма ви­би­ра­ти і ма­ла б ви­би­ра­ти ту про­фе­сію, по­са­ду та пов­но­ва­же­н­ня, які во­на мо­гла б ви ко ну ва ти від по від но до її фа хо во го рів ня. У не ве ли ких мі­сте­чках ча­сто не­має мо­жли­во­сті пра­цю­ва­ти так, щоб бу­ло й ком фор т но, і гар но, й до ро - го, і без­пе­чно. А му­сиш іти на ро бо ту, яку то бі про по ну ють. Це так са мо на кла да ло ся на обме­же­н­ня для чо­ло­ві­ка».

«ДЕР­ЖА­ВА ДА­ЛА СИГНАЛ ДЛЯ РОБОТАВЦЯ»

«Якщо десь шу­ка­ти «змо­ву», то змі­на цьо­го за­ста­рі­ло­го за­ко­но­дав­ства, це про­сто крок до ви­рів­ню­вань ген­дер­ної рів­но­сті, яка на­ра­зі існує, — про­дов­жи­ла пра­во­за­хи­сни­ця. — Ко­жна лю­ди­на са­ма ви­рі­шує та відповідає за ту про­фе­сію та пов­но­ва­же­н­ня, які го­то­ва взя­ти. Ін­ша річ, що змі­на за­ко­но­дав ст ва — це тіль ки по ча ток. Дер­жа­ва да­ла сигнал, а вже на­скіль­ки бу­де го­то­вий ро­бо­то­да­вець при­йма­ти жін­ку, то це вже бу­де бо­роть­ба на­сту­пно­го рів ня. Для ро бо то дав ця стать не по­вин­на ма­ти зна­че­н­ня, якщо це хо­ро­ший фа­хі­вець. Ро­бо­то да вець все- та ки має опи ра - ти­ся на за­ко­но­дав­чу ба­зу. Але якщо не­має до­сту­пу у жі­нок до цих про­фе­сій, то в цьо­му про­бле ма. Бо жін ка так са мо вміє во­ди­ти ав­то­мо­біль та при­йма­ти управ лінсь кі рі шен ня, але ця «скля­на сте­ля» не пу­скає її да­лі, і це якраз про­бле­ма як за­ко но дав чої ба зи, сте рео ти пів сус піль ст ва що до сприй нят тя жін­ки на пев­них по­са­дах, так і го тов нос ті жін ки обій ма ти пев ні по са ди. У нас ді ють по - двій ні стан дар ти, які точ но тре­ба при­би­ра­ти».

Обго во рен ня дис кри мі на - цій но го на ка зу — ли ше пер - ший крок. «Добре, якщо Ка­бмін це під три має і під пи - ше » , — до да ла Іри на Фе до ро - вич. Чи та ю чи роз’ яс нен ня Мін з до ров’ я, стає зро зу мі ло, що ма ла на ува зі екс пер т ка: до­ку­мент ма­ють по­го­ди­ти Мі­ніс тер ст во со ці аль ної по лі ти - ки, Мі ніс тер ст во енер ге ти ки та ву гіль ної про мис ло вос ті, На ці о наль на ака де мія ме дич - них на­ук Укра­ї­ни, проф­спіл­ки та ро­бо­то­дав­ці. По­тім йо­го отри має на дер жав ну ре єс т ра - цію Мі ніс тер ст во юс ти ції. І ли­ше пі­сля цьо­го дис­кри­мі­на­цій­ний на­каз ста­не не­дій­сним.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.