По­лі­ти­ка на сміт­ті

Екс­пер­ти — про при­чи­ни «роз­дму­ху­ва­н­ня при­стра­стей» у Льво­ві

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Ми­ну­лої не­ді­лі у Льво­ві бі­ля мі­ської ра­ди — на пло­щі Ри­нок від­бу­ло­ся гро­мад­ське ві­че, скли­ка­не Львів­ським мі­ським го­ло­вою Ан­дрі­єм Са­до­вим, участь у яко­му взя­ли мер, де­пу­та­ти, що го­ло­ду­ва­ли че­рез сміт­тє­ву бло­ка­ду Льво­ва пе­ред Адмі­ні­стра­ці­єю Пре­зи­ден­та, зокре­ма — го­ло­ва фра­кції «Са­мо­по­міч» у Вер­хов­ній Ра­ді Олег Бе­ре­зюк, та­кож — де­пу­та­ти мі­ської та обла­сної рад, пред­став­ни­ки гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій і не тіль­ки. За рі­зни­ми під­ра­хун­ка­ми, у зі­бран­ні взя­ли участь від трьо­хсот до п’яти ти­сяч львів’ян. Ме­та за­хо­ду, як бу­ло ого­ло­ше­но організаторами напередодні, — під­три­ма­ти по­зи­цію мі­сько­го го­ло­ви що­до сміт­тє­вої бло­ка­ди Льво­ва, а га­сло, під яким пе­ре­бі­га­ло ві­че, — «Львів ні­хто не за­ля­кає і не здо­лає, гро­ма­да мі­ста, згур­ту­вав­шись, здо­лає будь-які про­бле­ми».

Вар­то до­да­ти, що ме­та і про­ве­де­н­ня зі­бра­н­ня, як і чи­сло при­су­тніх на ві­че, спри­чи­ни­ли чи­ма­ло су­пе­ре­чок — як се­ред при­хиль­ни­ків Са­до­во­го, так і се­ред йо­го опо­нен­тів. Ді­йшло до то­го, що де­я­кі зав­зя­тці по­ча­ли зви­ну­ва­чу­ва­ти очільн­ки­ів ві­ча в... се­па­ра­ти­змі.

Та й уза­га­лі ситуація з не­по­тре­бом у Льво­ві у ба­га­тьох мо­мен­тах є, м’ яко ка­жу­чи, не­зро­зумі­лою. При­найм­ні для біль­шо­сті пе­ре­сі­чних львів’ян, ко­трі, справ­но пла­тя­чи за ви­ве­зе­н­ня смі­т­тя, ма­ють пов­не пра­во ди­ха­ти не смо­ро­дом, а чи­стим по­ві­трям і хо­чуть ба­чи­ти з ві­кон сві­жу зе­лень, го­лов­не — сво­їх здо­ро­вих ді­тей, а не ку­пи гни­лих від­хо­дів.

На­га­да­є­мо, що кіль­ка днів то­му го­ло­ва Львів­ської ОДА Олег Си­ню­тка ви­ма­гав від мі­ської вла­ди пе­ре­да­ти фун­кції управ­лі­н­ня твер­ди­ми по­бу­то­ви­ми від­хо­да­ми у Льво­ві обла­сній адмі­ні­стра­ції. Мо­ти­ва­ція, як бу­ло за­зна­че­но в офі­цій­но­му звер­нен­ні Си­ню­тки до Са­до­во­го, — «не­спро­мо­жність мі­ської вла­ди ви­ко­ну­ва­ти обов’яз­ки, які до­ру­чи­ла їй гро­ма­да на ви­бо­рах, що й спри­чи­ни­ло сміт­тє­вий ко­лапс у Льво­ві і ста­но­вить не­без­пе­ку для здо­ров’я мі­стян». Мер Льво­ва уль­ти­ма­тум прийняв, при­на­гі­дно за­зна­чив­ши, що обла­сна вла­да ма­ла зро­би­ти це ще рік то­му — від­ра­зу ж пі­сля по­же­жі на Гри­бо­ви­цько­му сміт­тє­зва­ли­щі.

От­же, від ми­ну­лої п’ятни­ці за очи­ще­н­ня мі­ста взя­ла­ся обла­сна вла­да.

Ди­ва див­ні: і по­лі­го­ни, ко­трі по­го­ди­ли­ся при­йма­ти львів­ський не­по­тріб, від­ра­зу ж на­чеб­то зна­йшли­ся, і сміт­тє­во­зів не бра­кує, і ні­хто їх з пів­до­ро­ги не за­вер­тає до Льво­ва... Ба біль­ше, ком­форт, себ­то чи­сте мі­сто, львів’яни ма­ють отри­ма­ти вже за двад­цять днів, а опі­ку­ва­ти­ме­ться ОДА сміт­тє­вою про­бле­мою аж два ро­ки — до то­го часу у Льво­ві обі­ця­ють по­бу­ду­ва­ти сміт­тє­пе­ре­ро­бний за­вод.

То що ж на­справ­ді від­бу­ва­є­ться?

«САДОВИЙ ПРОГРАВ БИТВУ, АЛЕ НЕ ПРОГРАВ ВІЙ­НУ» Iгор ТАНЧИН, по­лі­ти­чний екс­перт:

— Си­ту­ція з не­ви­ве­зе­н­ням смі­т­тя зі Льво­ва вже дав­но за­йшла у глу­хий кут у зв’яз­ку із тим, що від са­мо­го по­ча­тку на­бу­ла по­лі­ти­чних обри­сів. І будь-які хо­ди нав­ко­ло неї тре­ба роз­гля­да­ти не так у пло­щи­ні ефе­ктив­но­сті розв’ яза­н­ня го­спо­дар­ської про­бле­ми, як у пло­щи­ні по­лі­ти­чної бо­роть­би. На­сам­пе­ред слід за­зна­чи­ти, що ситуація зі смі­т­тям ка­та­стро­фі­чна у всій Укра­ї­ні. Сміт­тє­ва те­ма, як і ре­шта ін­фра­стру­ктур­них тем (енер­го­по­ста­ча­н­ня, во­до­про­від і ка­на­лі­за­ція, до­ро­ги, тру­бо­про­во­ди) є бо­лю­ча, не­ефе­ктив­на і за­ві­до­мо ко­ру­пцій­на в усіх без ви­ня­тку мі­стах. То­му, ко­ли Садовий по­чав ро­би­ти со­бі ре­пу­та­цію по­лі­ти­ка за­галь­но­укра­їн­сько­го рів­ня, гра­ю­чи на то­му, що Львів — єв­ро­пей­ська ви­ві­ска Укра­ї­ни, єди­не мі­сто єв­ро­пей­сько­го зраз­ка і що це ви­ня­тко­во йо­го за­слу­га, по­лі­ти­чні опо­нен­ти по­ста­ви­ли зав­да­н­ня роз­ві­я­ти цей міф. Для цьо­го їм бу­ло по­трі­бно по­ка­за­ти, що під кра­си­вою кар­тин- кою, яку де­мон­струє Садовий, при­хо­ву­є­ться по­твор­не тло.

Ста­ло­ся так, що прор­ва­ло сміт­тє­ву те­му і по­лі­ти­чні про­тив­ни­ки львів­сько­го ме­ра «на­ве­ли лу­пу» на цю про­бле­му, по­ка­за­ли її зблизь­ка, про­де­мон­стру­вав­ши, що «львів­ський ко­роль» — го­лий, що Садовий на­справ­ді не ви­рі­шу­вав про­блем, а ли­ше за­ла­ко­ву­вав їх, на­жи­вав­ся на них, во­дно­час за­ми­лю­ю­чи лю­дям очі за до­по­мо­гою вла­сних та про­пла­че­них ЗМІ. По­лі­ти­чні опо­нен­ти не ство­ри­ли про­бле­му, а ли­ше по­ка­за­ли її, ско­ри­став­шись ка­та­стро­фою на Гри­бо­ви­цько­му сміт­тє­зва­ли­щі. По­ка­за­ли, що Львів ні­чим не від­рі­зня­є­ться від ін­ших міст в Укра­ї­ні, що тут про­цві­тає та­ка ж ко­ру­пція. Це є су­т­тю си­ту­а­ції, яка скла­ла­ся у Льво­ві.

Мер Льво­ва, сво­єю чер­гою, ро­зу­мі­ю­чи, що сміт­тє­вої кри­зи він не ви­рі­шить за­раз, якщо не ви­рі­шив її впро­довж 11 по­пе­ре­дніх ро­ків, пе­ре­во­дить про­бле­му в по­лі­ти­чну пло­щи­ну, на­ма­га­ю­чись пе­ре­ко­на­ти ви­бор­ців, що вла­да ата­кує не йо­го та йо­го по­лі­ти­чну си­лу, а са­ме мі­сто Львів, яке є осе­ред­ком сво­бо­ди, де­мо­кра­тії та єв­ро­пей­сько­сті в Укра­ї­ні.

На­справ­ді ма­є­мо спра­ву з кла­си­чним клі­ше укра­їн­ської по­лі­ти­ки, яке спо­сте­рі­га­є­мо вже ти­ся­чі ра­зів. Ось йо­го ал­го­ритм:

1. Да­но: В кра­ї­ні існує пре­зум­пція ви­ну­ва­то­сті. Оскіль­ки за­ко­ни не­ефе­ктив­ні, а дві тре­ти­ни еко­но­мі­ки пе­ре­бу­ва­ють в ті­ні, то ко­жно­го мо­жна зви­ну­ва­ти­ти у тих чи тих пра­во­по­ру­ше­н­нях.

2. На­слі­док 1: Вла­да має мо­жли­вість ви­бір­ко­во по­ру­шу­ва­ти спра­ви про­ти тих, хто їй не­уго­дний — це за­галь­но­ві­до­мо. А то­му, ко­ли хтось по­тра­пляє під слід­ство, ми (су­спіль­ство) ду­ма­є­мо не тіль­ки «Що він зро­бив?» —а й «Хто в цьо­му за­ці­кав­ле­ний?», «Чо­му са­ме він?».

3. На­слі­док 2: Ло­гі­чно, що ко­жен пра­во­по­ру­шник, який має пев­ну су­спіль­ну ва­гу, тра­ктує зви­ну­ва­че­н­ня про­ти се­бе як по­лі­ти­чне за­мов­ле­н­ня.

Са­ме за цим ал­го­ри­тмом роз­гор­та­є­ться Львів­ська сміт­тє­ва істо­рія.

Ін­фра­стру­ктур­ні про­бле­ми є скрізь і Садовий не лі­пший за ін­ших ме­рів, про­сто він кра­щий пі­ар­ник і зу­мів ви­ро­сти в по­лі­ти­чно­го грав­ця ви­щої лі­ги.

У ви­щій лі­зі гра­ють жорс­тко. На Са­до­во­го на­ве­ли лу­пу, і з-під по­зо­ло­ти ста­ло ви­дно ір­жу.

Садовий не вміє ні­чо­го, крім пі­а­ру, але в пі­а­рі він — ас! То­му йо­го ко­ман­да по­ча­ла пе­ре­во­ди­ти про­ти­сто­я­н­ня у ви­ня­тко­во по­лі­ти­чну пло­щи­ну: «Сміт­тє­ва кри­за ство­ре­на цен­траль­ною вла­дою! Хто про­ти Са­до­во­го — той про­ти Льво­ва, а от­же, на­справ­ді він про­ти де­мо­кра­тії і сво­бо­ди, ко­трі в Укра­ї­ні існу­ють ли­ше завдяки цьо­му мі­сту!» Ре­зю­ме: Садовий програв битву, але не програв вій­ну. Він ще мо­же по­псу­ва­ти По­ро­шен­ко­ві чи­ма­ло кро­ві. Однак йо­го вплив ка­псу­льо­ва­но, і він у кра­що­му для се­бе ра­зі зу­міє хі­ба що втри­ма­ти ядро при­хиль­ни­ків, так са­мо як, на­при­клад, Юлія Ти­мо­шен­ко. Про­те зро­ста­н­ня ав­то­ри­те­ту Са­до­во­го і «Са­мо­по­мо­чі» зу­пи­не­не, він уже не змо­же, при­найм­ні най­ближ­чих па­ру ро­ків, пре­тен­ду­ва­ти на те, щоб­ста­ти по­лі­ти­чною фі­гу­рою, нав­ко­ло якої кон­со­лі­ду­ва­ти­му­ться мо­ло­ді ре­фор­ма­то­ри, хіп­сте­ри, лю­ди про­за­хі­дної орі­єн­та­ції. Ви­гля­дає, що Садовий пе­ре­хо­дить в ка­те­го­рію «ста­рих по­лі­ти­ків», так і не зу­мів­ши вті­ли­ти по­тен­ці­ал «но­во­го по­лі­ти­ка», на що він ду­же роз­ра­хо­ву­вав.

«СУТЬ ПРОПОЗИЦІЇ ГО­ЛО­ВИ ОДА НА­РА­ЗІ ВІ­ДО­МА ЛИ­ШЕ У ЗАГАЛЬНИХ РИСАХ» Олег ОНИСЬКО, по­лі­ти­чний екс­перт:

— Про­по­зи­ція го­ло­ви ЛОДА, яку мер Льво­ва на­зи­ває «уль­ти­ма­ту­мом», гра­ни­чно про­ста — мі­сто пе­ре­дає обла­сті на два ро­ки усі пов­но­ва­же­н­ня, що сто­су­ю­ться по­во­дже­н­ня з ТПВ, і пла­тить за це 300 млн грн. в рік. З огля­ду на кри­ти­чну си­ту­а­цію з ви­во­зом смі­т­тя для Льво­ва, ця про­по­зи­ція ви­гля­дає єди­ним ви­хо­дом, це ви­знає і Садовий. Про­те суть ці­єї пропозиції на­ра­зі ві­до­ма ли­ше у загальних рисах. По-пер­ше, не­зро­зумі­ла су­ма у 300 млн грн. Якщо мо­ва йде ли­ше про ви­ве­зе­н­ня і за­хо­ро­не­н­ня смі­т­тя на обла­сних по­лі­го­нах ТПВ, як про це ка­же Си­ню­тка, то це яв­но за­ба­га­то. Мо­жли­во, у цю су­му вхо­дять і ви­тра­ти на ре­куль­ти­ва­цію за­кри­то­го Гри­бо­ви­цько­го сміт­тє­зва­ли­ща, і фі­нан­со­ві ком­пен­са­ції рай­цен­трам, які при­йма­ти­муть на сво­їх по­лі­го­нах ТПВ львів­ське смі­т­тя. Однак у ЛОДА по­ки не роз­кри­ва­ють усіх по­дро­биць ці­єї уго­ди. По-дру­ге, є сер­йо­зні юри­ди­чні пе­ре­шко­ди укла­ден­ню та­кої уго­ди, і, на­скіль­ки я знаю, в ме­рії по­бо­ю­ю­ться, що під­пис Са­до­во­го під та­кою уго­дою мо­же ста­ти при­во­дом для кри­мі­наль­ної спра­ви про­ти чин­но­го ме­ра. Ви­хо­дом міг би бу­ти під­пис під уго­дою прем’єр-мі­ні­стра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на, який став би га­ран­том ви­ко­на­н­ня ці­єї уго­ди і пе­ре­вів би її з юри­ди­чної пло­щи­ни у фор­мат по­лі­ти­чно­го рі­ше­н­ня. Чи по­го­ди­ться на це прем’єр, не­ві­до­мо. У будь-яко­му ра­зі, фа­ктом є те, що, не очі­ку­ю­чи оста­то­чно­го під­пи­са­н­ня уго­ди, зі Льво­ва по­ча­ли ви­во­зи­ти смі­т­тя. ЛОДА на­да­ла май­же всім львів­ським ком­па­ні­ям (за ви­ня­тком одні­єї) чі­ткі роз­на­ряд­ки — скіль­ки смі­т­тя вез­ти і на які по­лі­го­ни. Зна­чна ча­сти­на цих по­лі­го­нів ра­ні­ше від­мов­ля­ла­ся при­йма­ти львів­ське смі­т­тя, але те­пер все змі­ни­ло­ся, оче­ви­дно — пі­сля роз­по­ря­дже­н­ня го­ло­ви ЛОДА.

ФОТО ПАВ­ЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.