P.S.

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Тим ча­сом у львів’ян ве­ли­ке пи­та­н­ня що­до то­го, що обл­держ­адмі­ні­стра­ція дає со­бі ра­ду зі смі­т­тям. За ін­фор­ма­ці­єю за­сту­пни­ка мі­сько­го го­ло­ви з пи­тань ЖКГ Сер­гія Ба­ба­ка, ста­ном на ра­нок по­не­діл­ка, 26 черв­ня, у мі­сті за­ли­ша­є­ться по­над 10 тис 745 тонн смі­т­тя. За по­пе­ре­дню до­бу з мі­ста

бу­ло ви­ве­зе­но 280 тонн ТПВ, з них — 265 тонн — за уго­да­ми, які пе­ре­ві­зни­ки ма­ли укла­де­ні ра­ні­ше, і 15 тонн — за до­мов­ле­но­стя­ми, які укла­ли пі­сля ко­мі­сії з пи­тань ТЕБ і НС.

Смі­т­тя не ви­ве­зе­но з 449 кон­тей­нер­них май­дан­чи­ків жи­тло­во­го фон­ду, що ста-

но­вить 39% від їх за­галь­ної кіль­ко­сті (1237). За­га­лом це 6735 тонн. Во­дно­час на пе­ре­ван­та­жу­валь­них стан­ці­ях за­ли­ша­ю­ться не ви­ве­зе­ни­ми 3800 тонн від­хо­дів.

Пов­ні­стю очи­ще­ні від смі­т­тя тіль­ки май­дан­чи­ки Га­ли­цько­го (го­стьо­во­го) ра­йо­ну Льво­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.