Про шан­таж по-ро­сій­ськи

«З одного бо­ку, РФ за­знає ве­ли­ких втрат від сан­кцій вна­слі­док сво­єї агре­сив­ної по­лі­ти­ки, а з дру­го­го — на­ро­щує ядер­ний по­тен­ці­ал», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Не­що­дав­но в Ди­пло­ма­ти­чній ака­де­мії Укра­ї­ни від­бу­лась кон­фе­рен­ція, ор­га­ні­зо­ва­на Цен­тром до­слі­дже­н­ня Ро­сії, на якій дис­ку­ту­ва­ла­ся те­ма: «Ро­сій­ський ядер­ний ар­се­нал: мі­фи, ре­аль­ні за­гро­зи та про­ти­дія їм».

У всту­пно­му сло­ві екс-мі­ністр зов­ні­шніх справ Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Огриз­ко окре­слив основ­ний лей­тмо­тив дис­ку­сії: «З одного бо­ку, РФ за­знає ве­ли­ких втрат від сан­кцій вна­слі­док сво­єї агре­сив­ної по­лі­ти­ки, а з дру­го­го — на­ро­щує ядер­ний по­тен­ці­ал». Уча­сни­ки кон­фе­рен­ції по­го­джу­ю­ться з тим, що еко­но­мі­чний тиск і здо­ро­вий глузд збе­ре­же­н­ня ми­ру у сві­ті не впли­ва­ють на Кремль. На­при­клад, в уря­ді РФ бу­ло за­про­по­но­ва­но об’єд­на­ти так зва­ний Фонд на­ціо­наль­но­го до­бро­бу­ту та Ре­зерв­ний фонд, в яких за­ли­ши­лось 45 млрд до­ла­рів і 60 млрд до­ла­рів, від­по­від­но. Та­ка нев­ті­шна для ро­сій­ської еко­но­мі­ки кар­ти­на на­чеб­то по­вин­на бу­ла б при­му­си­ти Путіна по­вер­ну­ти­ся в бік За­хо­ду й пі­ти на по­сту­пки в пи­та­н­нях «ро­сій­ської екс­пан­сії».

Про­те са­ме ядер­на зброя, за сло­ва­ми Во­ло­ди­ми­ра Огриз­ка, є за­со­бом ім­пер­сько­го шан­та­жу, яким Ро­сія пра­гне ти­сну­ти на За­хід. При­га­да­ли­ся сло­ва ро­сій­сько­го по­лі­ти­ка Ген­на­дія Бур­бу­лі­са, який на­го­ло­шу­вав на то­му, що не вар­то спро­щу­ва­ти Ро­сію до тер­мі­ну «те­ро­ризм». Ро­сія, на йо­го пе­ре­ко­на­н­ня, пе­ре­бу­ває в шир­шій па­ра­ди­гмі ім­пер­сько­го син­дро­му.

За­гро­за ядер­ної вій­ни зда­є­ться не­ймо­вір­ною, адже мо­же по­ста­ви­ти люд­ство на ме­жу са­мо­зни­ще­н­ня. В та­ко­му ра­кур­сі вже не до на­ціо­наль­них чи дер­жав­них ін­те­ре­сів. Під за­гро­зою опи­ни­ться жи­т­тя на Зем­лі з від­по­від­ни­ми на­слід­ка­ми. Та не вар­то за­бу­ва­ти, що, окрім стра­те­гі­чної ядер­ної зброї, існує ще й та­кти­чна, яка у ви­пад­ку з РФ орі­єн­то­ва­на на дію в ме­жах Єв­ро­пи. Укра­ї­на ціл­ком під­па­дає під фо­кус та­ко­го уда­ру. Екс­пер­ти за­зна­чи­ли, що, на жаль, ви­ще вій­сько­ве ке­рів­ни­цтво Укра­ї­ни не бе­ре до ува­ги аспект мо­жли­во­го за­сто­су­ва­н­ня ядер­но­го ар­се­на­лу у вій­ні РФ про­ти Укра­ї­ни. Пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Ва­дим При­стай­ко вва­жає, що у жур­на­лі­стів та вій­сько­вих ви­ни­кає па­ні­ка при уяв­лен­ні на­слід­ків мо­жли­во­го ядер­но­го про­ти­сто­я­н­ня в дії. «Але у нас, укра­їн­ців, не ба­га­то опцій, — го­во­рить При­стай­ко. — Ми або за­ги­не­мо, або ма­є­мо бо­ро­тись».

Ди­ре­ктор Оде­сько­го цен­тру з пи­тань ядер­ної зброї Оде­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні. І.І. Ме­чни­ко­ва По­лі­на Сі­но­вець звер­ну­ла ува­гу на ево­лю­цію во­єн­ної до­ктри­ни РФ. Са­ме з при­хо­дом Путіна 2000 ро­ку від­бу­лись по­ка­зо­ві змі­ни до ВД, в якій за­сто­су­ва­н­ня ядер­ної зброї пе­ред­ба­ча­лось, «як- що існу­ва­н­ня РФ бу­де по­став­ле­не під за­гро­зу». Ви­рі­шу­ва­ти, чи існує та­ка «за­гро­за», має пре­зи­дент РФ, а са­ма во­на, оче­ви­дно, мі­стить ду­же роз­ми­ті кри­те­рії. За­сто­су­ва­н­ня ядер­ної зброї пе­ред­ба­ча­лось «у кри­ти­чних для на­ціо­наль­ної без­пе­ки си­ту­а­ці­ях» за умов не­ефе­ктив­но­сті ін­ших за­со­бів. Фун­кці­єю ядер­ної зброї бу­ло за­зна­че­но «де­е­ска­ла­ція кон­флі­кту» та мо­жли­вість її за­сто­су­ва­н­ня в «ре­гіо­наль­них кон­флі­ктах». Тоб­то вже то­ді йшло­ся про ре­гіо­наль­ну вій­ну, де го­лов­ну роль із ядер­ної зброї має са­ме та­кти­чна. РФ на цей час є лі­де­ром збе­ре­же­н­ня та­кти­чної ядер­ної зброї, яка для кра­їн За­хо­ду є сво­го ро­ду чер­во­ною лі­ні­єю. 2014-го по­ріг мо­жли­во­стей ви­ко­ри­ста­н­ня ядер­ної зброї в ро­сій­ській обо­рон­ній до­ктри­ні зріс ще біль­ше.

Крем­лів­ський по­лі­то­лог Сер­гій Ка­ра­га­нов 2014 ро­ку за­явив, що Ро­сія бо­ре­ться «за­ра­ди збе­ре­же­н­ня те­ри­то­рій, що вва­жа­ю­ться жит­тє­во ва­жли­ви­ми для її ви­жи­ва­н­ня». Зро­зумі­ло, що та­ки­ми «те­ри­то­рі­я­ми» РФ вва­жає су­сі­дні кра­ї­ни і пі­клу­є­ться про їхнє «збе­ре­же­н­ня». В цьо­му кон­текс­ті бу­ли при­га­да­ні сло­ва Збі­гнє­ва Бже­зін­сько­го, який ствер­джу­вав, що Ро­сія не мо­же бу­ти пов­но­цін­ною за­хі­дною ім­пе­рі­єю без Укра­ї­ни («Ве­ли­ка ша­хів­ни­ця», 1997 ро­ку). Ін­ший по­лі­то­лог, онук Мо­ло­то­ва, В’яче­слав Ні­ко­нов, вже цьо­го ро­ку за­явив: «Якщо Укра­ї­на до­зво­лить на­тів­ським або аме­ри­кан­ським вій­ськам увійти до не­під­кон­троль­но­го Дон­ба­су, Ро­сія за­сто­со­ву­ва­ти­ме ядер­ну зброю». Та­кі сло­ва ро­сій­ських по­лі­то­ло­гів, які на­чеб­то не є офі­цій­ною по­зи­ці­єю Крем­ля, на­справ­ді є ме­се­джа­ми са­мо­го Путіна. В до­да­ток уча­сни­ки зу­стрі­чі при­га­да­ли сло­ва Па­трі­ар­ха Ки­ри­ла-Гун­дя­є­ва про те, що для Ро­сії ядер­на зброя є «бо­жим про­ми­слом». Був на­віть ви­га­да­ний див­ний тер­мін «ядер­не пра­во­слав’я» для на­си­че­н­ня цьо­го фа­кто­ра вій­ни ідей­ним змі­стом. Та­ким чи­ном, ядер­на зброя в Ро­сії є елементом са­мо­і­ден­ти­фі­ка­ції.

Член Ек­спе­ди­цій­ної ра­ди Цен­тру до­слі­дже­н­ня ар­мії, кон­вер­сії та роз­збро­є­н­ня Юрій Ба­раш де­таль­но опи­сав ядер­ний по­тен­ці­ал РФ і те, в яко­му ста­ні він пе­ре­бу­ває (йо­го та­кти­ко-те­хні­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки). Зокре­ма на цей час, на­при­клад, озбро­є­н­ня ра­ке­тних військ стра­те­гі­чно­го при­зна­че­н­ня РФ ся- гає 322 ком­пле­кси із 1078 бо­є­за­ря­дів. Строк екс­плу­а­та­ції біль­шо­сті з них за­кін­чу­є­ться ли­ше в 2030 — 2040-х ро­ках. Ба­раш зро­бив нев­ті­шний ви­сно­вок: Ро­сія на­ро­щує ядер­ний ар­се­нал і за ба­га­тьма аспе­кта­ми на­здо­гна­ло НАТО. При­чо­му це на­ро­ще­н­ня вже по низ­ці пун­ктів су­пе­ре­чить До­го­во­ру СНВ-III, який був під­пи­са­ний Дми­тром Ме­две­дє­вим і Ба­ра­ком Оба­мою 2010 ро­ку. За­кін­че­н­ня дії До­го­во­ру і пи­та­н­ня йо­го про­лон­га­ції по­ста­не 5 лю­то­го 2021 ро­ку. То­ді пе­ред РФ по­ста­не пи­та­н­ня або ско­ро­чу­ва­ти ядер­ні бо­є­за­ря­ди, або ви­йти з До­го­во­ру, що без­умов­но по­ста­вить світ пе­ред фа­ктом чер­го­вої де­ста­бі­лі­за­ції ба­лан­су сил.

Гість кон­фе­рен­ції із США пре­зи­дент «По­то­мак фа­ун­дейшн» — до­ктор Фі­ліп Кар­бер — де­таль­но опи­сав мо­жли­ві сце­на­рії ви­ко­ри­ста­н­ня РФ ядер­ної зброї та імо­вір­ність та­ко­го уда­ру. На дум­ку Кар­бе­ра, ба­га­то чо­го в цьо­му пла­ні бу­де за­ле­жа­ти від по­зи­ції та по­ве­дін­ки пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па. На ма­пі ви­дно, що РФ фа­кти­чно взя­ло в «кіль­це» Укра­ї­ну, ма­ю­чи «гар­ма­тне м’ясо» і ре­зерв ка­дро­вих вій­сько­вих не ли­ше в Дон­ба­сі, ай у в так зва­но­му При­дні­стров’ї. Нев­ті­шною ситуація за­ли­ша­є­ться й із пів­но­чі, тоб­то з Бі­ло­ру­сі, ке­рів­ни­цтво якої спів­пра­цює з Крем­лем, при то­му, що над ни­ми са­ми­ми на­ви­сає російська ар­ма­да. Російська те­о­рія так зва­ної ядер­ної де­е­ска­ла­ції, на дум­ку за­хі­дних екс­пер­тів, по­ля­гає в та­ко­му ал­го­ри­тмі: де­мон­стра­ція (мі­ше­ні без на­се­ле­н­ня), за­ля­ку­ва­н­ня-де­мон­стра­ція (оди­но­чні уда­ри), за­ля­ку­ва­н­ня (гру­по­ві уда­ри для змі­ни ба­лан­су сил), за­ля­ку­ва­н­ня­від­пла­та (уда­ри че­рез за­гро­зу уда­ру), від­пла­та-за­ля­ку­ва­н­ня (ма­со­ві уда­ри для зни­ще­н­ня во­ро­га) і, зре­штою, від­пла­та (ма­со­ві та­кти­чні та стра­те­гі­чні уда­ри).

Ви­дно, що для Укра­ї­ни 2014 рік був ли­ше по­ча­тком ви­про­бу­вань у сфе­рі зброй­но­го за­хи­сту на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів. Але й для сві­ту Ро­сія не­се не мен­шу (хоч і від­тер­мі­но­ва­ну) за­гро­зу. Адже, вра­хо­ву­ю­чи тен­ден­цію на­ро­щу­ва­н­ня Ро­сі­єю зброї Апо­ка­лі­пси­са, оку­па­цій­ні на­мі­ри Мо­скви та ви­ко­ри­ста­н­ня ядер­но­го озбро­є­н­ня зву­жу­є­ться до ам­бі­цій кон­кре­тних осі­бі груп. Са­мі ж ро­сі­я­ни, схо­же, схваль­но спри­йма­ють бряз­ка­н­ня «То­по­ля­ми» та «Іскан­де­ра­ми» ни­ні­шньої крем­лів­ської вла­ди.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.