«Про­стір як дій­ство»

У Льво­ві пред­ста­ви­ли арт-проект від скуль­пто­ра Оле­га Пін­чу­ка та жи­во­пи­сця Ана­то­ля Га­ли­цько­го

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото ав­то­ра

В Істо­ри­чно­му ком­пле­ксі На­ціо­наль­но­го му­зею у Льво­ві ім. Ан­дрея Ше­пти­цько­го дня­ми від­кри­ла­ся ви­став­ка спіль­но­го арт-про­е­кту скуль­пто­ра Оле­га Пін­чу­ка та жи­во­пи­сця Ана­то­ля Га­ли­цько­го. Ре­а­лі­зу­ва­ти цей проект вда­ло­ся завдяки спів­пра­ці між му­зе­єм, в яко­му від­кри­ла­ся ви­став­ка, та ки­їв­ським Цен­тром су­ча­сно­го ми­сте­цтва М17.

За­га­лом екс­по­зи­ція за­ймає три за­ли му­зею. Олег Пін­чук ви­ста­вив до огля­ду гля­да­чів свої фу­ту­ри­сти­чні скуль­птур­ні ро­бо­ти із брон­зи. Що ж до Ана­то­ля Га­ли­цько­го, то він пред­ста­вив пу­блі­ці свої жи­во­пи­сні аб­стра­ктні екс­пе­ри­мен­ти. Та­ким чи­ном оби­два ми­тці пред­став­ля­ють вла­сний по­гля­дна су­ча­сне укра­їн­ське ми­сте­цтво, де­мон­стру­ю­чи во­дно­час і ви­со­кий рі­вень вну­трі­шньої сво­бо­ди.

«Ко­жна ви­став­ка Га­ли­цько­го пе­ре­тво­рю­є­ться на те­а­тра­лі­зо­ва­не дій­ство, своє­рі­дний те­а­траль­но-жи­во­пи­сний пер­фор­манс. Ці­ка­вим є і екс­по­ну­ва­н­ня тво­рів — одні ви­сять «тра­ди­цій­но пра­виль­но», ін­ші ж ком­по­ну­ю­ться у ко­льо­ро­ві та фор­ма­тні гру­пи. Іно­ді зов­сім не­спо­ді­ва­но. Тож Га­ли­цький пе­ре­тво­рює сам про­стір ви­став­ки на дій­ство, утво­рю- ючи по­стій­ну вза­є­мо­дію з гля­да­чем. Так про­сто­ро­ве ми­сте­цтво по­чи­нає свою по­до­рож у ча­сі», — роз­по­вів ку­ра­тор ар­т­про­е­кту, кан­ди­дат ми­сте­цтво­знав­ства А. ГОНЧАРЕНКО.

На­га­да­є­мо, Ана­толь Га­ли­цький — май­стер аб­стра­ктно­го жи­во­пи­су, пи­сьмен­ник, актор-пер­фор­ман­сист. У 2017 ро­ці він пред­став­ля­ти­ме Укра­ї­ну в одно­му з про­від­них Цен­трів су­ча­сно­го ми­сте­цтва в Же­не­ві.

Олег Пін­чук — ви­зна­ний май­стер пла­сти­чно­го мис- те­цтва, за­слу­же­ний ху­до­жник Укра­ї­ни. Ро­бо­ти екс­по­ну­ва­ли­ся і мі­стя­ться в ко­ле­кці­ях Ві­ден­сько­го му­зею істо­рії ми­стецтв (Ав­стрія), юве­лір­ній фір­мі Cartier в Же­не­ві ( Швей­ца­рія), Espace Pierre Cardin в Па­ри­жі (Фран­ція), Ризь­ко­му му­зеї іно­зем­них ко­ле­кцій (Ла­твія) та ін­ших. Зо­бра­же­н­ня скуль­птур Оле­га Пін­чу­ка ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться на го­дин­ни­ку швей­цар­ської фір­ми BOVET.

Огля­ну­ти арт- проект мо­жна до 30 ли­пня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.