При­бор­ка­ти «во­гня­ні» схе­ми

Ек­спер­ти «Дня» — про бо­роть­бу з уми­сни­ми під­па­ла­ми істо­ри­чних пам’яток у Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Якщо ві­ри­ти за­явам сто­ли­чно­го мі­сько­го го­ло­ви Ві­та­лія Кли­чка та йо­го ко­ман­ди, втра­че­ну у во­гні пам’ятку істо­рії, ар­хі­те­кту­ри та мі­сто­бу­ду­ва­н­ня мі­сце­во­го зна­че­н­ня «Го­тель Ка­не», більш ві­до­му ки­я­нам як Цен­траль­ний га­стро­ном, бу­де від­нов­ле­но. Мі­сто ро­би­ти­ме усе мо­жли­ве, що­би вла­сник спо­ру­ди, ТОВ «АБ Ін­ве­сти­ції та роз­ви­ток», про­вів ре­став­ра­цію. Хо­ча за да­ни­ми акти­віс­тки та екс-де­пу­та­тки Ки­їв­ра­ди Оле­ни Те­ре­щен­ко (Єскі­ної), ін­ве­стор мав зов­сім ін­ші пла­ни на бу­дів­лю — до­бу­ду­ва­ти 12 по­вер­хів звер­ху та два під зем­лею.

ГА­СТРО­НОМ ОБІЦЯЮТЬ ВІДРОДИТИ

Так, пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції Ген­на­дій Пліс на­го­ло­сив, що мі­сто пе­ре­ві­рить усі по­ді­бні об’єкти на до­три­ма­н­ня по­же­жних норм, а та­кож ви­да­ні мі­ською вла­дою та Дер­жав­ною ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­ною ін­спе­кці­єю до­звіль­ні до­ку­мен­ти що­до бу­дин­ку Цен­траль­но­го га­стро­но­му. До ре­чі, за по­пе­ре­дні­ми ви­снов­ка­ми ря­ту­валь­ни­ків, при­чи­на по­же­жі — ха­ла­тність бу­ді­вель­ни­ків, які ве­ли ро­бо­ти на да­ху бу­дів­лі. За­сту­пник го­ло­ви КМДА з пи­тань мі­сто­бу­ду­ва­н­ня Оле­ксандр Спа­сиб­ко за­пев­нив, що мі­ська адмі­ні­стра­ція не до­зво­лить зво­ди­ти бу­дів­лі, які по­ру­шу­ють ці­лі­сність ан­сам­блю Хре­ща­ти­ка.

Ре­а­кція мі­ської вла­ди на по­же­жу в істо­ри­чно­му бу­дин­ку за­га­лом є по­зи­тив­ним си­гна­лом. Ва­жли­во, щоб сло­ва під­крі­пи­ли ді­я­ми і щоб та­ка ж са­ма рі­шу­ча по­зи­ція бу­ла що­до ін­ших бу­дин­ків, які є об’єкта­ми куль­тур­ної спад­щи­ни, вне­се­ні до Дер­жре­є­стру не­ру­хо­мих пам’яток і так са­мо ста­ли жер­тва­ми уми­сних під­па­лів, обва­лів чи ін­ших руй­на­цій. Адже це не ви­ня­тко­ва си­ту­а­ція, а за­галь­но­мі­ська тен­ден­ція, осо­бли­во, якщо йде­ться про центр мі­ста. Бу­кваль­но че­рез два дні пі­сля по­же­жі у Цен­траль­но­му га­стро­но­мі зайня­ла­ся бу­дів­ля на ву­ли­ці Іва­на Фран­ка, 15. Як з’ясу­ва­ла Дер­жав­на слу­жба з над­зви­чай­них си­ту­а­цій, при­чи­на у то­му, що на дру­го­му по­вер­сі за­го­рі­ло­ся смі­т­тя.

«ПАЛАЮЧИЙ» СПИ­СОК

Пі­сля та­ких збі­гів на­ро­дний де­пу­тат Ігор Лу­цен­ко по­чав зби­ра­ти че­рез Facebook да­ні про по­же­жі в істо­ри­чно­му се­ре­дмі­сті Ки­є­ва за остан­ні ро­ки. Так, Го­сти­ний двір па­лав у 2013 ро­ці, са­ди­ба Му­ра­шка — три­чі, у 2007, 2013 та 2015 ро­ках, дім-му­зей Гри­го­рія Сві­тли­цько­го — у 2008 ро­ці, са­ди­ба на ву­ли­ці Ал­ли Та­ра­со­вої, 4 — у 2011 ро­ці, так зва­ний Бу­ди­нок з ро­ма­шка­ми на Зла­то­устів­ській, 35 — 2016-го ... Ки­я­ни ра­зом із нар­де­пом ще до­пов­ню­ють цей спи­сок.

В усіх зга­да­них ви­пад­ках не зна­йде­но ви­ну­ва­тців, ні­хто не по­ніс від­по­від­аль­но­сті за зни­ще­н­ня пам’яток. А без­кар­ність по­ро­джує сва­во­лю. На­ро­дний де­пу­тат Оле­ксандр Бри­ги­нець опу­блі­ку­вав ра­ні­ше до­пис про те, як звер­тав­ся до про­ку­ра­ту­ри Ки­є­ва що­до по­ру­шень, які при­зве­ли до руй­ну­ва­н­ня са­ди­би Гру­шев­сько­го на ву­ли­ці Са­кса­ган­сько­го, 111. Про­ку­ра­ту­ра пе­ре­адре­су­ва­ла звер­не­н­ня до Дер­жав­ної ар­хі­те­ктур­но­бу­ді­вель­ної ін­спе­кції, бо це її ком­пе­тен­ція, й аж по­тім по­ча­ла вла­сне роз­слі­ду­ва­н­ня. Але жо­дної від­по­віді від про­ку­ра­ту­ри що­до ре­зуль­та­тів ро­бо­ти де­пу­тат не отри­мав.

Ки­я­нин Ге­ор­гій Мо­гиль­ний, ко­трий опі­ку­вав­ся до­лею « Бу­дин­ку з ро­ма­шка­ми», на­га­дав, що йо­го зне­сли ми­ну­ло­го ро­ку са­ме че­рез те, що пі­сля двох по­жеж спо­ру­ду ви­клю­чи­ли зі спи­ску пам’яток.

«День» ра­зом з екс­пер­та­ми спро­бу­вав зна­йти спосо­би, як по­кла­сти край схе­мі зу­ми­сно­го руй­ну­ва­н­ня істо­ри­чних бу­дин­ків уцен­трі Ки­є­ва. Не­що­дав­но цій те­мі на­віть при­свя­ти­ли ча­сти­ну­за­сі­да­н­ня ко­мі­те­ту­Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції.

КОМЕНТАРІ «ПО­ТРІ­БНІ ПІД­РОЗ­ДІ­ЛИ ПО­ЛІ­ЦІЇ, ЯКІ Б ЗНАЛИСЯ НА ПАМ’ЯТКООХОРОННОМУ ЗА­КО­НО­ДАВ­СТВІ»

Оле­ксандр ГЛУХОВ,

гро­мад­ський акти­віст:

— Не­що­дав­но я отри­мав від­по­відь на за­пит до Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ, який го­ту­вав нар­деп Оле­ксандр Бри­ги­нець що­до фа­ктів по­жеж в охо­рон­ній зо­ні На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська». Зокре­ма йде­ться про по­же­жі на ву­ли­цях Ма­ла Жи­то­мир­ська, 14, це са­ди­ба Му­ра­шка, Ма­ла Жи­то­мир­ська, 20, Ал­ли Та­ра­со­вої, 4, Ми­хай­лів­ська, 24-в. Зміст цьо­го за­пи­ту був та­кий: як про­во­ди­ло­ся роз­слі­ду­ва­н­ня зга­да­них по­жеж, які за­хо­ди вжи­ва­ю­ться по­лі­ці­єю для їхньо­го за­по­бі­га­н­ня і чи не вва­жа­ють пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни, що по­же­жі в істо­ри­чній ча­сти­ні мі­ста від­бу­ва­ю­ться ча­сті­ше, ніж у се­ре­дньо­му по Ки­є­ву в ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ках.

За ча­сти­ною ви­пад­ків бу­ли по­ру­ше­ні кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня, які на­ра­зі за­кри­ті, а в ін­ших ви­пад­ках не зна­йшли під­став для від­кри­т­тя кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня. До ре­чі, я ра­ху­вав, що на ву­ли­цях Ми­хай­лів­ській, Со­фій­ській та Ко­стьоль­ній, по­чи­на­ю­чи з 2009 ро­ку, бу­ло сім по­жеж. А жо­дно­го ре­зуль­та­ту дій пра­во­охо­рон­них ор­га­нів не­має. Пре­вен­тив­ни­ми за­хо­да­ми пра­во­охо­рон­ці вва­жа­ють роз’ясню­валь­ну ро­бо­ту се­ред на­се­ле­н­ня, ви­сві­тле­н­ня про­бле­ми у ЗМІ та ін­фор­му­ва­н­ня про це мі­ські ор­га­ни вла­ди.

Якщо по­слу­ха­ти Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри, пред­став­ни­ків по­лі­ції, Дер­жав­ної ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­ної ін­спе­кції, де­пу­та­тів, то усі роз­по­від­а­ють, що пра­цю­ють на «п’ять» ба­лів. Про­те на ви­хо­ді маємо жа­хли­вий ре­зуль­тат. Зна­чить, си­сте­ма або не­пра­виль­но по­бу­до­ва­на, або те, що во­ни пре­кра­сно пра­цю­ють, не від­по­від­ає дій­сно­сті.

Я вже дав­но озву­чу­вав ідею, щоб у по­лі­ції пра­цю­ва­ли спе­ці­аль­ні від­ді­ли чи під­роз­ді­ли, які б зналися на пам’яткоохоронному за­ко­но­дав­стві. Щоб їх пред­став­ни­ки ро­зумі­ли, що вва­жа­ти уми­сним руй­ну­ва­н­ням, які бу­дин­ки під­ля­га­ють охо­ро­ні за за­ко­ном. І при по­же­жах в істо­ри­чних бу­дин­ках гро­ма­дя­ни ма­ють звер­та­ти­ся до них, а не до діль­ни­чно­го. Бо не­дав­ню по­же­жу у Цен­траль­но­му га­стро­но­мі вва­жа­ють по­ру­ше­н­ням стат­ті 194 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, тоб­то йде­ться про зни­ще­н­ня май­на. Мо­жна ска­за­ти, що от зруй­но­ва­но три тон­ни це­гли, за це тре­ба від­шко­ду­ва­ти п’ять ти­сяч гри­вень. А про те, що це пам’ятка, ні­хто не ка­же.

«НА ЧА­СІ —ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬ­ТУР­НОЇ СПАД­ЩИ­НИ» «ЗА УТРИ­МА­Н­НЯ ПАМ’ЯТОК МА­ЮТЬ ВІДПОВІДАТИ ЇХНІ ВЛАСНИКИ»

Ма­ри­на СОЛОВЙОВА,

адво­кат, спів­за­снов­ни­ця гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ан­дрі­їв­сько-Пей­за­жна ініціатива»:

— На мою дум­ку, ко­ли від­да­ють при­мі­ще­н­ня пам’ятки в орен­ду чи ін­ше пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня, тре­ба обов’яз­ко­во укла­да­ти охо­рон­ний до­го­вір. Та­ка нор­ма діє дав­но. Але остан­нім ча­сом во­на ігно­ру­ва­ла­ся. За цим до­го­во­ром осо­ба, яка бе­ре в ко­ри­сту­ва­н­ня, орен­ду чи вла­сність при­мі­ще­н­ня, має не­сти від­по­від­аль­ність за спо­ру­ду. І має отри­ма­ти цю бу­дів­лю тіль­ки пі­сля то­го, як під­пи­ше охо­рон­ний до­го­вір. А в ньо­му мо­жуть бу­ти пун­кти, які зо­бов’язу­ють при­дба­ти стра­хо­вий по­ліс, щоб із бу­дів­лею, яка є на­дба­н­ням укра­їн­сько­го на­ро­ду, ні­чо­го не ста­ло­ся.

За­раз си­ту­а­ція тро­хи ви­рів­ню­є­ться, сьо­го­дні не мо­жна взя­ти в орен­ду на­віть під­вал у при­мі­щен­ні пам’ятки ар­хі­те­кту­ри, це мо­жли­во тіль­ки пі­сля під­пи­са­н­ня охо­рон­но­го до­го­во­ру.

Що­до бу­дин­ку Цен­траль­но­го га­стро­но­му — тре­ба, щоб хтось по­ніс від­по­від­аль­ність за не­під­пи­са­ний охо­рон­ний до­го­вір, за те, що вже по­го­дже­ний про­ект пе­ре­бу­до­ви. Чи­нов­ни­ки, які на­да­ва­ли ці до­зво­ли, по­вин- ні від­по­ві­сти за по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства. А якщо Ки­їв­ська мі­ська ра­да на­да­ва­ла при­мі­ще­н­ня в орен­ду чи у пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня, то чо­му ста­ло­ся так, що вла­сник не не­се від­по­від­аль­но­сті за зни­ще­ну пам’ятку?

Я вва­жаю, що має бу­ти охо­рон­не зо­бов’яза­н­ня, бо до­го­вір під­пи­су­є­ться за ба­жа­н­ням. А від цьо­го по­тер­пає ба­га­то пам’яток, той же Бу­ди­нок зі змі­я­ми, Го­сти­ний двір, Сін­ний ри­нок, які не ма­ють охо­рон­них до­го- во­рів. Та­кож тре­ба про­ве­сти ін­вен­та­ри­за­цію об’єктів куль­тур­ної спад­щи­ни та пам’яток, до чо­го має до­лу­чи­ти­ся де­пар­та­мент куль­ту­ри КМДА, Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри. Мо­жли­во, вар­то ви­ді­ли­ти на це ко­шти Укра­їн­сько­му то- ва­ри­ству охо­ро­ни пам’яток істо­рії та куль­ту­ри, щоб во­ни зро­би­ли та­ку ро­бо­ту по Ки­є­ву. Та­ка інвентаризація на ча­сі. До ме­рії при­йшли но­ві го­спо­да­рі, і во­ни по­вин­ні зна­ти, що від­бу­ва­є­ться в їхній го­спо­ді.

Гри­го­рій МЕЛЬНИЧУК,

спів­ко­ор­ди­на­тор Ра­ди з ур­ба­ні­сти­ки Ки­є­ва:

— Як на ме­не, вла­сник по­ви­нен відповідати за утри­ма­н­ня пам’ятки ар­хі­те­кту­ри, по­трі­бні чі­ткі сан­кції аж до по­збав­ле­н­ня пра­ва вла­сно­сті. То­ді спра­ву зру­ши­мо. Якщо пам’ятка є втра­че­ною, вла­сник має по­не­сти від­по­від­аль­ність, має бу­ти на­кла­де­ний ве­ли­кий штраф та ві­ді­бра­на зе­мель­на ді­лян­ка. Це пи­та­н­ня до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, за­ко­но­дав­ця та мі­ської адмі­ні­стра­ції — у ча­сти­ні по­го­дже­н­ня мі­сто­бу­дів­них умов та обме­жень у пев­но­му мі­сці.

Якщо йде­ться про ре­кон­стру­кцію істо­ри­чних бу­дин­ків, мі­ська вла­да не по­вин­на ви­да­ва­ти мі­сто­бу­дів­ні умо­ви та обме­же­н­ня до про­е­кту, якщо збіль­шу­є­ться по­вер­хо­вість, об’єм ре­кон­стру­кції або якщо бу­дів­ля втра­че­на і на цьо­му мі­сці зби­ра­ю­ться бу­ду­ва­ти но­ву спо­ру­ду. Кра­ще просто за­бо­ро­ни­ти за­бу­до­ву ді­лян­ки, якщо, при­мі­ром, пам’ятка зго­рі­ла, або від­но­ви­ти її в та­ко­му са­мо­му ви­гля­ді. Чи не ро­би­ти ні­чо­го вза­га­лі.

Що­до ін­ци­ден­ту з Цен­траль­ним га­стро­но­мом на Хре­ща­ти­ку, мі­сто не по­вин­но ви­да­ва­ти мі­сто­бу­дів­ні умо­ви та обме­же­н­ня, якщо за­бу­дов­ник на­ма­га­ти­ме­ться та­ки щось бу­ду­ва­ти. До­зво­ля­ти тіль­ки ре­став­ра­цію. Якщо не­ви­гі­дно, будь ла­ска, за оці­но­чною вар­ті­стю просто пе­ре­да­є­мо бу­ди­нок у вла­сність мі­ста. Бу­ла схо­жа істо­рія на ву­ли­ці Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го, 12-14, де під час бу­ді­вель­них ро­біт став­ся обвал сті­ни. Зна­йшли край­ньо­го — ви­кон­ро­ба, який ви­ко­ну­вав бу­ді­вель­ні ро­бо­ти, і все. Жо­дно­го по­ка­ра­н­ня за це не бу­ло.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Су­ціль­ний ци­нізм. Так сьо­го­дні ви­гля­дає бу­дів­ля Цен­траль­но­го га­стро­но­му. Ди­ре­ктор кі­но­те­а­тру «Жов­тень» Лю­дми­ла Гор­де­ла­дзе на­пи­са­ла у Facebook: «І ви­ста­чає ж на­хаб­ства на ба­не­рі на зга­ри­щі, в яко­му одно­зна­чно ви­нен вла­сник, на­пи­са­ти: «Я лю­блю Ки­їв»

ФОТО СЕРГІЯ П’ЯТЕРИКОВА

Так Цен­траль­ний га­стро­ном ви­гля­дав на по­ча­тку 1990-х

ФОТО З САЙТА MIK-KIEV. LIVEJOURNAL.COM

Ма­є­ток 1909 ро­ку на ву­ли­ці Пе­тра Са­гай­да­чно­го, 1бви­гля­дав ціл­ком мі­цним, що не вря­ту­ва­ло йо­го від зне­се­н­ня. Ста­лось це у ніч з 29 на 30 гру­дня 2010 ро­ку

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Са­ди­ба Му­ра­шка на ву­ли­ці Ма­лій Жи­то­мир­ській, 14а

ФОТО З «ФЕЙСБУК-СТО­РІН­КИ» РОМАНА ШОСТІ

Цьо­го бу­дин­ку вже не­має. «Бу­ди­нок з ро­ма­шка­ми» на Зла­то­устів­ській, 35 не­спо­ді­ва­но зне­сли у 2016 ро­ці. Це обу­ри­ло гро­мад­ськість, але ні­хто не від­по­вів за зни­ще­н­ня до­му

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Бу­ди­нок на ву­ли­ці Іва­на Фран­ка, 15 зайняв­ся бу­кваль­но че­рез два дні пі­сля по­же­жі у ко­ли­шньо­му Цен­траль­но­му га­стро­но­мі

ФОТО З САЙТА MIK-KIEV. LIVEJOURNAL.COM

Ще один «свя­тко­вий по­да­ру­нок» Ки­є­ву зро­би­ли, ко­ли у 2010 ро­ці зне­сли бу­дів­лю пер­шо­го сто­ли­чно­го во­до­го­ну не­по­да­лік від По­што­вої пло­щі. Ста­лось це у ніч на Рі­здво

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Го­рів, але по­ки три­ма­є­ться. Бу­ди­нок на ву­ли­ці Ал­ли Та­ра­со­вої, 4

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.