Свя­ті, що усмі­ха­ю­ться

У ми­сте­цькій га­ле­реї най­ста­рі­шо­го ви­шу кра­ї­ни від­кри­то ви­став­ку ікон Острозь­кої іко­но­пи­сної шко­ли

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ксій КОСТЮЧЕНКО, Острог

Уми­сте­цькій га­ле­реї На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Острозь­ка ака­де­мія» 28 черв­ня від­бу­ло­ся від­кри­т­тя ви­став­ки ікон Острозь­кої іко­но­пи­сної шко­ли. Ре­став­ра­ці­єю пам’яток са­краль­но­го ми­сте­цтва за­йма­ли­ся мі­сце­вий ху­до­жник Ми­ко­ла Бен­дюк зі сво­єю донь­кою На­та­лі­єю. Іко­ни по­вер­ну­ли­ся до Остро­га на ти­ждень пі­сля їхньої по­над 200-лі­тньої від­су­тно­сті.

Як за­зна­чив Ми­ко­ла Бен­дюк, осо­бли­вість острозь­ко­го іко­но­пи­су XVIII сто­лі­т­тя — це зо­бра­же­н­ня усмі­хне­них свя­тих. «Ця шко­ла куль­ти­ву­ва­ла ка­нон до­бро­го Бо­га, на від­мі­ну від ві­зан­тій­ської тра­ди­ції, де ли­ка свя­тих су­во­рі й спо­ну­ка­ють лю­дей ста­ви­ти­ся до Го­спо­да з бо­я­зню за свої грі­хи. В Остро­зі, нав­па­ки, акцен­ту­ва­ла­ся ува­га на лю­бо­ві до Бо­га, яка бу­ла клю­чо­вою для ре­не­сан­сної єв­ро­пей­ської тра­ди­ції са­краль­но­го ми­сте­цтва ще у XVI сто­літ­ті. Цим сти­лем сла­ви­ла­ся Во­лин­ська іко­но­пи­сна май­стер­ня за­га­лом, а її вер­ши­ною ста­ла Острозь­ка іко­но­пи­сна шко­ла», — роз­по­вів ху­до­жник-ре­став­ра­тор.

Іко­ни бу­ли на­пи­са­ні у XVIII сто­літ­ті для іко­но­ста­са Свя­то­воск- ре­сен­сько­го хра­му в Остро­зі. Зго­дом цей храм пе­ре­бу­ду­ва­ли, а іко­ни про­да­ли близь­ко 1806 ро­ку для цер­кви се­ла Оже­нин, по­бли­зу Остро­га. Спо­ча­тку во­ни та­кож роз­та­шо­ву­ва­ли­ся в іко­но­ста­сі, але з ча­сом бу­ли роз­мі­ще­ні у при­тво­рі.

Де­я­кі іко­ни не­про­фе­сій­но по­нов­лю­ва­ли два-три ра­зи, то­му май­страм до­ве­ло­ся пра­цю­ва­ти над їхнею ре­став­ра­ці­єю мі­сяць. Де­що вда­ло­ся зня­ти спе­ці­аль­ним скаль­пе­лем, та­кож ху­до­жни­ки вда­ва­ли­ся до очи­ще­н­ня від не­які­сних фарб хі­мі­чни­ми ре­чо­ви­на­ми. Окре­мі фра­гмен­ти на іко­нах во­ни спе­ці­аль­но за­ли­ши­ли в пер­ві­сно­му ви­гля­ді, щоб про­де­мон­стру­ва­ти гля­да­че­ві сам про­цес ре­став­ра­ції. Від­по­від­но, мо­жна по­рів­ня­ти, що бу­ло на по­ча­тку і що є за­раз.

«В Остро­зі є со­рок ікон ці­єї май­стер­ні. Ще при­бли­зно стіль­ки ж збе­рі­га­є­ться в Ки­є­ві, Лу­цьку, Льво­ві, ча­сти­на — у цер­квах. За­га­лом десь сто ікон. Нам над­зви­чай­но ва­жли­во їх збе­рег­ти й де­мон­стру­ва­ти ту­ри­стам, адже та­ко­го сти­лю са­краль­но­го ми­сте­цтва не бу­ло ні­де, крім Остро­га», — пе­ре­ко­на­ний Ми­ко­ла Бен­дюк.

Пі­сля ти­жне­во­го пе­ре­бу­ва­н­ня в Остро­зі іко­ни по­вер­ну­ться на­зад — у цер­кву се­ла Оже­нин.

ФОТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.