«Лю­ди­на ду­же ща­сли­вої і не­ймо­вір­но тра­гі­чної до­лі»

У Ки­є­ві по­про­ща­ли­ся з Сер­гі­єм Яку­то­ви­чем

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Похо­рон та про­ща­н­ня з Сер­гі­єм Ге­ор­гі­йо­ви­чем від­був­ся 29 черв­ня (від­спі­ву­ва­н­ня у цер­кві Свя­то­го Во­зне­сі­н­ня, а по­хо­ва­ли Яку­то­ви­ча на Бай­ко­во­му кла­до­ви­щі бі­ля мо­ги­ли йо­го дру­жи­ни Оль­ги та си­на Ан­то­на). В остан­ню путь зна­но­го ху­до­жни­ка про­во­джа­ли со­тні лю­дей — ко­ле­ги, дру­зі, ро­ди­чі і чи­слен­ні ша­ну­валь­ни­ки та­лан­ту ми­тця.

На­га­да­є­мо, у до­роб­ку ви­да­тно­го май­стра ілю­стру­ва­н­ня 160 ви­дань, се­ред яких 17 то­мів мо­дер­ної укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри. Зокре­ма, ве­ли­кий ре­зо­нанс ви­кли­ка­ли ілю­стра­ції С.Г. Яку­то­ви­ча до книг Миколи Го­го­ля «Та­рас Буль­ба» та «Ве­чо­ри на ху­то­рі бі­ля Ди­кань­ки » , ав­тор­ський про­ект «Ма­зе­пі­а­на», вра­жа­ю­чі ілю­стра­ції до «Бе­ре­сте­чка» Лі­ни Ко­стен­ко... У кі­не­ма­то­гра­фі Сер­гій Ге­ор­гі­йо­вич про­сла­вив­ся як ці­ка­вий ху­до­жник-по­ста­нов­ник у філь­мах «Мо­ли­тва за геть­ма­на Ма­зе­пу» Юрія Іл­лєн­ка, «Та­рас Буль­ба» Во­ло­ди­ми­ра Бор­тка та «По­во­дир» Оле­ся Са­ні­на, а на сце­ні На­ціо­наль­но­го те­а­тру іме­ні І. Фран­ка ство­рив ори­гі­наль­ні де­ко­ра­ції та ко­стю­ми до ви­ста­ви «Урус Шай­тан» (про жи­т­тя не­пе­ре­мо­жно­го за­по­розь­ко­го ота­ма­на Іва­на Сір­ка).

Ви­став­ки Сер­гі­я­Яку­то­ви­ча про­хо­ди­ли з ве­ли­че­зним успі­хом у Ки­є­ві, Льво­ві, Па­ри­жі, Мо­скві та ба­га­тьох ін­ших мі­стах сві­ту...

«ЙО­ГО ТВОР­ЧІСТЬ УЖЕ ПОДОЛАЛА ПЕ­РЕ­ХІД У ІН­ШИЙ ВИМІР!» Оль­га ЛАГУТЕНКО,

до­ктор ми­сте­цтво­знав­ства, про­фе­сор На­ціо­наль­ної ака­де­мії обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва і ар­хі­те­кту­ри Укра­ї­ни:

— Сер­гій Яку­то­вич був лю­ди­ною ду­же ща­сли­вої і не­ймо­вір­но тра­гі­чної до­лі. Че­рез все йо­го жи­т­тя­про­йшло чор­не і бі­ле ра­зом... Він був не­ймо­вір­но обда­ро­ва­ним, мав ща­стя­не ли­ше на­ро­ди­ти­ся, а й ті­сно спіл­ку­ва­ти­ся з най­більш яскра­ви­ми і силь­ни­ми осо­би­сто­стя­ми укра­їн­сько­го ми­сте­цтва, зокре­ма з Пра­джа­но­вим, Тар­ков­ським, Ми­ко­лай­чу­ком, Сту­пкою та інш. Він про­дов­жив твор­чу ди­на­стію: йо­го ба­тько — ле­ген­дар­ний Ге­ор­гій В’яче­сла­во­вич Яку­то­вич в укра­їн­сько­му ми­сте­цтві був но­ва­то­ром у гра­фі­ці (май­стер стан­ко­вої і книж­ко­вої гра­фі­ки, кі­но­ху­до­жник), від­кри­ва­ю­чи но­ві ви­мі­ри у гра­фі­чно­му ми­сте­цтві Укра­ї­ни. Але не всі зна­ють, як важ­ко Сер­гій Ге­ор­гі­йо­вич пе­ре­но­сив уда­ри до­лі, втра­ча­ю­чи най­ближ­чих лю­дей: ба­тька, дру­жи­ну, си­на... Цю біль він ду­же тяж­ко пе­ре­жи­вав, цей біль не по­ли­шав йо­го що­ден­но і пе­ре­хо­див у фі­зи­чний біль...

Сер­гій Яку­то­вич уосо­блює со­бою по­ко­лі­н­ня1970—1980-х і як май­стер ін­те­ле­кту­аль­ної гра­фі­ки, яка до­ся­гла най­ви­шу­ко­ва­ні­шо­го про­я­ву. Він за­ли­шив яскра­вий слід в укра­їн­ській куль­ту­рі і сво­їм ми­сте­цтвом про­сла­вив на­шу кра­ї­ну.

Сьо­го­дні, з одно­го бо­ку, тра­гі­чний день, бо ми про­ща­є­мо­сяз ве­ли­ким ху­до­жни­ком і не­пе­ре­сі­чною осо­би­сті­стю, а з дру­го­го бо­ку, йо­го твор­чість уже подолала пе­ре­хід у ін­ший вимір! З на­ми за­ли­ша­є­ться­йо­го фан­та­сти­чна графіка, йо­то те­а­траль­ні і кі­но­ро­бо­ти — тоб­то С. Г. Яку­то­вич по­до­лав смерть! Він уже впи­сав яскра­ву сто­рін­ку, і йо­го ім’яна­зав­жди за­ли­ши­тьсяв на­шій пам’яті і пам’яті на­сту­пних по­ко­лінь. Бо ми­сте­цтво да­рує лю­дям від­чу­т­тя без­смер­тя. І це — єди­не, що дає нам си­ли пе­ре­жи­ти цю ве­ли­че­зну втра­ту. Та­кі лю­ди, як Сер­гій Ге­ор­гі­йо­вич вкрай нам по­трі­бні. Яку­то­вич зав­жди ду­же від­вер­то го­во­рив про рі­зні ре­чі — істо­рію, сьо­го­де­н­ня, ми­сте­цтво... Він був патріотом і пе­ре­жи­вав за те, що від­бу­ва­є­тьсяв кра­ї­ні, куль­ту­рі. Сер­гій біль­ше ві­до­мий ши­ро­ко­му за­га­лу як пре­кра­сний гра­фік і кі­но­ху­до­жник, але він був над­зви­чай­ним стан­ко­вим ми­тцем, ін­те­ле­кту­а­лом і бли­ску­чою та­лан­ли­вою осо­би­сті­стю. Ду­же шко­да, що смерть за­би­рає кра­щих. Хай зем­ля­бу­де пу­хом і ві­чна пам’ять!

«День» ви­слов­лює спів­чу­т­тя ро­ди­ні Яку­то­ви­чів, ко­ле­гам та дру­зям ми­тця. Ві­чна пам’ять!

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.