Пер­ший в Укра­ї­ні «по­ріг пам’яті»

Вста­нов­лять у Чер­нів­цях на спо­мин про де­пор­то­ва­них у Тран­сні­стрію

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­на ГАРГАЛЯ, Чер­нів­ці

28черв­ня ми­ну­ло 75 ро­ків з ча­су дру­гої хви­лі ма­со­вої де­пор­та­ції єв­ре­їв із Чер­нів­ців до та­бо­рів Тран­сні­стрії. Про цю сум­ну по­дію чер­нів­ча­нам і го­стям мі­ста бу­де на­га­ду­ва­ти своє­рі­дний «по­ріг пам’яті».

«У Ні­меч­чи­ні дав­но існує тра­ди­ція уві­ко­ві­чне­н­ня пам’яті жертв Го­ло­ко­сту вста­нов­ле­н­ням так зва­них ка­ме­нів спо­ти­ка­н­ня. Це — не­ве­ли­чкі ме­та­ле­ві пла­стин­ки, при­че­пле­ні до бру­ків­ки, яку за­кла­да­ють у тро­ту­ар бі­ля бу­дин­ку, де ко­лись ме­шка­ла по­стра­жда­ла лю­ди­на. На пла­стин­ці ви­гра­ві­ру­ва­но її ім’я та подаль­шу до­лю, на­при­клад, де­пор­та­ція пев­но­го ро­ку до «Ау­шві­цу». При­чо­му у та­кий спо­сіб збе­рі­га­ють пам’ять не про зна­ко­ві по­ста­ті, а про зви­чай­них лю­дей», — ка­же ди­ре­ктор Чер­ні­ве­цько­го му­зею істо­рії та куль­ту­ри єв­ре­їв Бу­ко­ви­ни Ми­ко­ла Ку­шнір.

За йо­го сло­ва­ми, та­кі «ка­ме­ні спо­ти­ка­н­ня», які до­ре­чні­ше на­зи­ва­ти «ка­ме­ня­ми пам’яті», зов­сім не­що- дав­но з’яви­ли­ся в одно­му-двох мі­стах Укра­ї­ни. Дня­ми до них до­лу­ча­ться Чер­нів­ці.

«Ко­ли по­трі­бно уві­ко­ві­чни­ти не окре­му лю­ди­ну, а по­дію, що за­че­пи­ла ба­га­тьох, то за­мість «ка­ме­нів спо­ти­ка­н­ня» вста­нов­лю­ють своє­рі­дний «по­ріг пам’яті» — зро­бле­ну з мі­ді чи брон­зи ву­зень­ку пла­стин­ку до 40 сан­ти­ме­трів зав­довж­ки із від­по­від­ним на­пи­сом, — про­дов­жує М. Ку­шнір. — Та­кий пер­ший в Укра­ї­ні « по­ріг пам’яті» 2 ли­пня бу­де вста­нов­ле­но бі­ля кі­но- ми­сте­цько­го ком­пле­ксу ім. І. Ми­ко­лай­чу­ка, що у су­ча­сно­му жи­тло­во­му ма­си­ві одно­го з но­вих мі­кро­ра­йо­нів Чер­нів­ців. Річ у тім, що у до­ра­дян­ський пе­рі­од на цьо­му мі­сці був спор­тив­ний ком­плекс єв­рей­сько­го то­ва­ри­ства «Ма­ка­бі». На­при­кін­ці черв­ня 1942 ро­ку тут зі­бра­ли кіль­ка ти­сяч єв­ре­їв із Чер­нів­ців для дру­гої хви­лі де- пор­та­ції до Тран­сні­стрії. Як вда­ло­ся з’ясу­ва­ти, у чи­слі де­пор­то­ва­них са­ме звід­си чер­нів­чан бу­ли зокре­ма Зель­ма Ме­єр­ба­ум-Ай­зін­гер, ба­тьки Па­у­ля Це­ла­на і Пе­те­ра Де­ман­та, та ба­га­то-ба­га­то ін­ших не­ві­до­мих, на жаль, ме­шкан­ців Чер­нів­ців».

«Наш обов’язок — по­вер­ну­ти це мі­сце у ко­ле­ктив­ну пам’ять чер­нів­чан. У цьо­му до­по­мо­же Чер­ні­ве­цька мі­ська ра­да та гро­ма­да мі­ста Лю­бек, де зби­ра­ють по­жер­тви для опла­ти ро­біт зі вста­нов­ле­н­ня «по­ро­гу пам’яті», по­за­як, згі­дно з ав­тор­ським пра­вом, на це має пра­во ли­ше ав­тор ідеї Гюн­тер Дем­нінг, який спе­ці­аль­но при­їде до Чер­нів­ців», — до­дає М. Ку­шнір. До ре­чі, у за­хо­ді та­кож ві­зьме участь ве­ли­ка гру­па єв­ре­їв — ви­хід­ців з Бу­ко­ви­ни та їхніх на­щад­ків, ко­трі ма­ють на­мір від­ві­да­ти мо­ги­ли пред­ків та мі­сця ма­со­вих роз­стрі­лів і по­хо­вань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.