Укра­ї­на об’єд­нує еле­ктро­ме­ре­жі з Єв­ро­пою

У Брюс­се­лі укла­де­но уго­ду між Укра­ї­ною і Єв­ро­пей­ською ме­ре­жею си­стем­них опе­ра­то­рів пе­ре­да­н­ня еле­ктро­енер­гії (ENTSO-E)

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Від Укра­ї­ни до­ку­мент під­пи­сав гла­ва НЕК «Укр­енер­го» Все­во­лод Ко­валь­чук, по­ві­дом­ляє прес­слу­жба ві­дом­ства. У ньо­му йде­ться про май­бу­тнє об’єд­на­н­ня енер­го­си­стем Укра­ї­ни та Мол­до­ви з енер­го­си­сте­мою кон­ти­нен­таль­ної Єв­ро­пи. Від­по­від­но до про­це­ду­ри цю уго­ду ма­ють та­кож під­пи­са­ти Мол­до­ва (Moldelectrica) і всі си­стем­ні опе­ра­то­ри, що вхо­дять до скла­ду ре­гіо­наль­ної гру­пи ENTSO-E «Кон­ти­нен­таль­на Єв­ро­па».

До­го­вір скла­да­є­ться з трьох основ­них ча­стин: ка­та­ло­гу ви­мог (їх без­умов­не ви­ко­на­н­ня ство­рює пе­ред­умо­ви для ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про об’єд­на­н­ня енер­го­си­стем); пе­ре­лі­ку не­об­хі­дних до­да­тко­вих до­слі­джень і до­ро­жньої кар­ти. «Під­пи­са­н­ня уго­ди — дій­сно істо­ри­чна по­дія, — ска­зав Ко­валь­чук, — адже во­но є від­прав­ною то­чкою для по­ча­тку ін­те­гра­ції Об’єд­на­ної енер­ге­ти­чної си­сте­ми Укра­ї­ни з єв­ро­пей­ським об’єд­на­н­ням».

В «Укр­енер­го» за­ува­жу­ють, що те­хні­чно ро­бо­та в па­ра­лель­но­му ре­жи­мі з ENTSO-E й по­то­чна ана­ло­гі­чна ро­бо­та з РФ, Бі­ло­рус­сю й Мол­до­вою є схо­жи­ми про­це­са­ми. Але в їхній осно­ві ле­жать аб­со­лю­тно рі­зні еко­но­мі­чні мо­де­лі. Зокре­ма, син­хро­ні­за­ція з ENTSO-E ви­ма­гає не ли­ше ре­а­лі­за­ції низ­ки скла­дних те­хно­ло­гі­чних за­хо­дів, а й пе­ре­бу­до­ви всьо­го рин­ку еле­ктро­енер­гії в кра­ї­ні й пе­ре­ве­жег­гя йо­го на та­кі рин­ко­ві ме­ха­ні­зми, зав­дя­ки яким будь-який спо­жи­вач в Укра­ї­ні змо­же ім­пор­ту­ва­ти еле­ктро­енер­гію з будь-якої кра­ї­ни ЄС, а будь-який ви­ро­бник еле­ктро­енер­гії — екс­пор­ту­ва­ти її кін­це­во­му спо­жи­ва­че­ві в Єв­ро­пі. То­му син­хро­ні­за­ція з ENTSO-E не­мо­жли­ва без пов­но­цін­но­го впро­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні но­вої мо­де­лі рин­ку еле­ктро­енер­гії, роз­ро­бле­ної від­по­від­но до ви­мог тре­тьо­го енер­ге­ти­чно­го па­ке­ту, під­кре­слю­ють в «Укр­енер­го».

Під час зу­стрі­чі Ко­валь­чу­ка з ві­це­пре­зи­ден­том Єв­ро­ко­мі­сії Ма­ро­шем Ше­фчо­ви­чем де­ле­га­ція Укра­ї­ни пред­ста­ви­ла де­таль­ний план май­бу­тньої ін- те­гра­ції ОЕС Укра­ї­ни з єв­ро­пей­ською енер­го­си­сте­мою. Сто­ро­ни обго­во­ри­ли ал­го­ритм подаль­ших дій з син­хро­ні­за­ції енер­го­си­стем і впро­ва­дже­н­ня но­вої мо­де­лі рин­ку.

Сьо­го­дні «Укр­енер­го» оці­нює те­хно­ло­гі­чну го­тов­ність ОЕС Укра­ї­ни до при­єд­на­н­ня до ENTSO-E в 15%, рі­вень ім­пле­мен­та­ції й гар­мо­ні­за­ції укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства з єв­ро­пей­ськи­ми нор­ма­ми —в 5%, а на­яв­ний рі­вень ін­те­гро­ва­но­сті си­стем — у 10%. Че­рез п’ять ро­ків, як роз­ра­хо­ву­ють в «Укр­енер­го», всі ці по­ка­зни­ки бу­дуть до­ве­де­ні май­же до 100%. Те­хні­чно мо­жли­вий об­сяг обмі­ну по­ту­жно­сті між ОЕС Укра­ї­ни і ENTSO-E че­рез п’ять ро­ків пла­ну­є­ться до­ве­сти з 885 МВт до 2200 МВт і че­рез 10 ро­ків — до 4000 МВт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.