Ки­їв – з «Му­ні­ци­паль­ною вар­тою»

Пер­ші 36 чле­нів но­во­го гро­мад­сько­го фор­му­ва­н­ня з охо­ро­ни пра­во­по­ряд­ку у сто­ли­ці скла­ли при­ся­гу

Den (Ukrainian) - - День України -

По­свід­че­н­ня пред­став­ни­кам « Му­ні­ци­паль­ної вар­ти » вру­чив мі­ський го­ло­ва Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко. При цьо­му мер за­зна­чив, що ство­ре­н­ня та­ко­го під­роз­ді­лу є пер­шим кро­ком до по­яви му­ні­ци­паль­ної по­лі­ції в укра­їн­ській сто­ли­ці, по­ві­дом­ля­ють на сай­ті Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції.

Но­во­ство­ре­ний під­роз­діл має до­по­ма­га­ти по­лі­ції за­без­пе­чу­ва­ти і під­три­му­ва­ти пра­во­по­ря­док у Ки­є­ві. Зокре­ма, як роз­по­вів Ві­та­лій Кли­чко, що­до ви­рі­ше­н­ня про­блем не­за­кон­ної тор­гів­лі, не­на­ле­жно­го пар­ку­ва­н­ня, па­тру­лю­ва­н­ня ву­лиць мі­ста то­що.

Ки­їв­ське мі­ське гро­мад­ське фор­му­ва­н­ня з охо­ро­ни гро­мад­сько­го по­ряд­ку і дер­жав­но­го кор­до­ну «Му­ні­ци­паль­на вар­та» ді­я­ти­ме в усіх ра­йо­нах мі­ста у спів­пра­ці з під­роз­ді­ла­ми На­ціо­наль­ної по­лі­ції. Як по­ясню­ють на сай­ті КМДА, се­ред чле­нів но­во­ство­ре­но­го фор­му­ва­н­ня — уча­сни­ки АТО, які по­вер­ну­ли­ся зі схо­ду Укра­ї­ни та пра­гнуть до­по­мог­ти у за­без­пе­чен­ні пра­во­по­ряд­ку в Ки­є­ві. Вже ство­ре­ні ра­йон­ні під­роз­ді­ли «Му­ні­ци­паль- ної вар­ти», при­зна­че­ні їх ке­рів­ни­ки. Не­за­ба­ром з’яви­ться га­ря­ча лі­нія фор­му­ва­н­ня.

«Му­ні­ци­паль­на вар­та» пра­цю­ва­ти­ме на гро­мад­ських за­са­дах, про­те мі­сто ду­має над тим, щоб пе­ред­ба­чи­ти ко­шти на за­без­пе­че­н­ня йо­го ді­яль­но­сті за ра­ху­нок бю­дже­ту сто­ли­ці.

За­га­лом у фор­му­ван­ні бу­де 100 чле­нів. Ті, хто ще не отри­мав по­свід­че­н­ня, по­ки оформ­лю­ють до­ку­мен­ти і одер­жать їх не­за­ба­ром.

Ві­та­лій Кли­чко під­кре­слює, що мі­сто ро­зу­міє свою від­по­від­аль­ність у пи­тан­ні без­пе­ки ме­шкан­ців Ки­є­ва. «То­му ми всі­ля­ко до­по­ма­га­є­мо по­лі­ції. У рам­ках мі­ської про­гра­ми «Без­пе­чна сто­ли­ця» ство­ри­ли, зокре­ма, єди­ний да­та-центр, вста­нов­лю­є­мо ка­ме­ри ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня на ву­ли­цях мі­ста, — ци­ту­ють сто­ли­чно­го ме­ра на сай­ті КМДА. — І ство­ре­н­ня «Му­ні­ци­паль­ної вар­ти» — це ре­зуль­тат на­ших зу­силь для до­по­мо­ги по­лі­ції у за­без­пе­чен­ні пра­во­по­ряд­ку на ву­ли­цях Ки­є­ва. Адже не та­єм­ни­ця, що пи­та­н­ня без­пе­ки — одне з го­лов­них, яке тур­бує не ли­ше ки­ян, а й усіх укра­їн­ців».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.