Аль­тер­на­ти­ва зі схо­ду

Єгор ФІРСОВ: «І Дон­бас зокре­ма, й Укра­ї­на в ці­ло­му мо­гли бу­ти ін­ши­ми, як­би в 1999 ро­ці укра­їн­ці зро­би­ли пра­виль­ний ви­бір»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Го­во­ря­чи про «мо­ло­дих і пер­спе­ктив­них» по­лі­ти­ків, ча­сто зга­ду­ють тих, хто на­справ­ді став ли­ше про­е­ктом ста­рих олі­гар­хі­чних сил. Олі­гар­хат не зби­ра­є­ться ді­ли­ти­ся не ли­ше ста­тка­ми із на­ро­дом, а й вла­дою, яка зре­штою га­ран­тує без­пе­ку цих ста­тків. У ни­ні­шніх ре­а­лі­ях ті, хто не слі­дує цьо­му пра­ви­лу, не по­тра­пля­ють до пу­лу « роз­кру­че­них » імен або швид­ко ви­лі­та­ють із «ко­ло­ди». В ни­ні­шньо­му пар­ла­мен­ті Єгор Фірсов «не при­жив­ся». То­ді­шній го­ло­ва ВР Во­ло­ди­мир Грой­сман, згі­дно з рі­ше­н­ням з’ їзду пар­тії « БПП » , ого­ло­сив про до­стро­ко­ве при­пи­не­н­ня йо­го де­пу­тат­ських пов­но­ва­жень ра­зом із Ми­ко­лою То­мен­ком. Ни­ні Єгор ра­зом з ін­ши­ми ви­хід­ця­ми з Дон­ба­су ство­рив рух «Аль­тер­на­ти­ва», який має за­про­по­ну­ва­ти но­вий здо­ро­вий ве­ктор роз­ви­тку дер­жа­ви, во­дно­час ґрун­ту­ю­чись на бо­лі­сно­му до­сві­ді рі­дно­го ре­гіо­ну.

«НЕОБХІДНО ВІДОКРЕМИТИ ПОЛІТИКУ ВІД БІЗНЕСУ»

— Ни­ні існує си­ту­а­ція, ко­ли но­ві по­лі­ти­чні про­е­кти пов’язу­ють із пев­ни­ми олі­гар­хі­чни­ми си­ла­ми. І ось лю­ди, які на­чеб­то є аль­тер­на­ти­вою, на­справ­ді ви­яв­ля­ю­ться «ви­го­ду­ва­ни­ми» з кон­кре­тних га­ман­ців. Ко­ли ви бу­ли в пар­ла­мен­ті, то чи по­мі­ча­ли, як ті чи ін­ші си­ли вер­бу­ють пар­ла­мен­та­рів?

— Зви чай но, по мі чав. На справ ді олі - гар­хи шко­дять Укра­ї­ні. Шко­да ця по­ля - гає, зокре­ма, в кон­тро­лі ЗМІ. Від­по­від­но, по лі ти ка для них є не за со бом роз бу до ви дер­жа­ви, а ви­клю­чно бі­зне­сом. У ци­ві­лі­зо­ва­них кра­ї­нах по­лі­ти­ка не є бі­зне­сом. Ці ре­чі тре­ба від­рі­зня­ти й роз­ді­ля­ти. На За­хо­ді на­ма­га­н­ня бізнесу «осі­дла­ти» політику чі­тко галь­му­ю­ться. У нас все нав­па­ки. На­ша си­сте­ма пра­цює іна­кше й хи­бно, адже в пев­ний час но­ві­тньої істо­рії Укра­ї­ни від­бу­ло­ся по­єд­на­н­ня бізнесу і по­лі­ти­ки.

— Вра­хо­ву­ю­чи, що під бі­зне­сом не завж ди ма­єть ся на ува­зі са ме « біз нес » , то мо­жна ска­за­ти, що від­бу­ло­ся по­єд­на­н­ня кри­мі­на­лі­те­ту та вла­ди.

— Ска­жі­мо так, це бу­ло ко­ру­пцій­ним зба­га­че­н­ням. Олі­гар­хи ро­би­ли свої пер­ші ста­тки і при­кри­ва­ли­ся по­лі­ти­кою. При­ва­ти­за­цію за без­цінь не мо­жна бу­ло зро­би­ти без ло­бі від по­лі­ти­ків, тоб­то вла­ди. Якщо ува­жно при­ди­ви­тись, то ні­хто з цих олі­гар­хів не по­бу­ду­вав вла­сної га­лу­зі, ні­хто не став сти­му­лом для роз­ви­тку кра­ї­ни в тих чи ін­ших сфе­рах. Тим не менш, у них все бу­ло при­ва­ти­зо­ва­но і на цих при­вла­сне­них під­при­єм­ствах во­ни ро­би­ли свої міль­йо­ни та мі­льяр­ди. Я ви­сту­паю за те, щоб усе ж та­ки кра­ї­на спро­мо­глась відокремити політику і бі­знес. Вва­жаю, що бі­знес не мо­же втру­ча­ти­ся в ді­яль­ність не ли­ше Вер­хов­ної Ра­ди, а й будь-яких дер­жав­них ін­сти­ту­цій.

«ПІД ЧАС ОКУПАЦІЇ ДОН­БА­СУ ПАРЛАМЕНТ ПРОСТО НЕ ДІЯВ»

— Вам до­ве­ло­ся пе­ре­бу­ва­ти в пар­ла­мен­ті у двох скли­ка­н­нях Вер­хов­ної Ра­ди. Чи ба­чи­ли ви там пар­ла­мен­та­рів, які мо­гли б бу­ти спіль­ним фун­да­мен­том для роз­бу­до­ви дер­жа­ви? Чи є там здо­ро­ве тло, а не «об­слу­го­ву­ю­чий пер­со­нал» олі­гар­ха­ту?

— Так ста­ло­ся, що в ми­ну­ло­му скли­кан­ні я за­став кі­нець і по­тім по­ча­ток уже но­во­го скли­ка­н­ня пар­ла­мен­ту. Ко­ли по­ча­лась вій­на, ме­ні хо­ті­ло­ся кри­ча­ти про бі­ду, що нас на­сти­гла. То­ді я ще мав мо­жли­вість при­їзди­ти до те­пер вже оку­по­ва­но­го До­не­цька. Але що я ба­чив у де­пу­та­тах Вер­хов­ної Ра­ди? Бай­ду­жість. Я по­ба­чив, що пар­ла­мен­та­рі за­ці­кав­ле­ні біль­ше в сво­їх про­бле­мах чи пи­та­н­нях, а не в то­му, що на­галь­но по­тре­бує Дон­бас, ко­трий то­ді на на­ших очах оку­по­ву­вав агре­сор. Парламент як ко­ле­гі­аль­ний ор­ган просто не діяв. Бу­ли оди­ни­ці де­пу­та­тів, з яки­ми мо­жна бу­ло ско­о­пе­ру­ва­ти­ся в пар­ла­мен­ті та які дій­сно від­чу­ва­ли й усві­дом­лю­ва­ли, що від­бу­ва­єть- ся. Во­ни пе­ре­йма­ли­ся тра­ге­ді­єю, яка роз­гор­та­лась на їхніх очах. Але во­ни бу­ли в мен­шо­сті. Вва­жаю, що в ни­ні­шньо­му скла­ді пар­ла­мен­ту си­ту­а­ція ста­ла де­що кра­щою. Те­пер там є не ли­ше окре­мі лю­ди, а й де­ся­тки лю­дей, на яких мо­жна по­кла­сти­ся. Та це все ж не біль­шість. А в ко­ле­гі­аль­но­му ор­га­ні все ви­рі­шує са­ме біль­шість. Тим не менш, я вва­жаю, що в Ра­ді з’яви­ла­ся пев­на кіль­кість лю­дей, яких мо­жна на­зва­ти аде­ква­тни­ми на­шій по­зи­ції, але для прийня­т­тя рі­шень цьо­го за­ма­ло.

— У свій час парламент на­віть за на­яв­но­сті в ньо­му ко­му­ні­стів зміг про­го­ло­су­ва­ти і за де­кла­ра­цію про су­ве­ре­ні­тет, і за Кон­сти­ту­цію. На­скіль­ки які­сним є ро­бо­та ни­ні­шньо­го пар­ла­мен­ту?

— Пар­ла­мен­та­ризм в Укра­ї­ні вби­тий. Моя та Миколи То­мен­ка істо­рія в пар­ла­мен­ті це до­во­дить. Так ста­ло­ся, що в де­пу­та­тах вби­ва­ють вла­сну дум­ку, вла­сну по­зи­цію. Хто її має, той не при­жи­ва­є­ться. При­чо­му, йде­ться са­ме про по­лі­ти­чну по­зи­цію, а не ко­ру­пцій­ну. Дру­гий мо­мент. Ми жи­ве­мо в пар­ла­мент­сько-пре­зи­дент­ській ре­спу­блі­ці, і са­ме на пар­ла­мен­ті ле жить мі­сія бу­ти не гну­чким еле­мен­том, а, нав­па­ки, фор­му­ва­ти курс кра­ї­ни, бу­ти дже­ре­лом по­лі­ти­чно­го жи­т­тя. Са­ме до цьо­го я за­кли­кав фра­кцію «БПП»: якщо ви ма­є­те дум­ку, яка від­мін­на від дум­ки Пре­зи­ден­та, то не бій­те ся її ви слов лю ва ти, ад же це ко рис но для спра­ви, для під­три­ма­н­ня стри­му­ва­н­ня і про­ти­ваг. На жаль, ба­га­то лю­дей, які по­за пар­ла­мен­том ви­слов­лю­ва­ли вла­сну дум­ку, в пар­ла­мен­ті під час зу­стрі чі з Пре­зи­ден­том про­ги­на­ли­ся.

«МИ МАЄМО СПИРАТИСЯ НА СЕРЕДНІЙ БІ­ЗНЕС, А НЕ НА ОЛІ­ГАР­ХІВ»

— Ми зна­є­мо, що кон­кре­тні про­е­кти фі­нан­су­ю­ться ве­ли­ки­ми фі­нан­со­ви­ми по­то­ка­ми. То ж як ва­ша но­ва си­ла зби­ра­є­ться ви­жи­ва­ти у цих ре­а­лі­ях?

— Я мо­жу роз­по­ві­сти про свій до­свід. Ми з Де ни сом Ка зансь ким, Сер гі єм Гар - ма шем та ін ши ми людь ми із До нець кої обла­сті ство­ри­ли ор­га­ні­за­цію під на­звою «Аль­тер­на­ти­ва». Ця ор­га­ні­за­ція має про­ти­сто­я­ти Опо­зи­цій­но­му бло­ку і бу­ти аль­тер на ти вою про ро сійсь ким си лам зі схо - ду. Звіс но, ця ор га ні за ція по вин на ма ти гро­шо­ву під­трим­ку. Є два ва­рі­ан­ти — або йти до олі­гар­хів, які за­для вла­сних ці­лей то бі да дуть до стат ню кіль кість гро шей, або йти до прос тих лю дей, яких на зи ва - ють се­ре­днім бі­зне­сом. Зви­чай­но, ми оби­ра­є­мо дру­гий ва­рі­ант. Тоб­то спи­ра­тись ми бу­де­мо са­ме на них. Ці лю­ди на со­бі від­чу­ли, як роз­ви­ва­лась вій­на. Во­ни чі­тко зна - ють, хто її по чав, й аб со лют но точ но усві­дом­лю­ють дже­ре­ла не­без­пе­ки. Середній біз нес — це ба ро метр про це сів у дер - жа ві. Во ни по ста ча ють ін фор ма цію про ре­аль­ний стан справ і во­дно­час зда­тні ви­ра­хо­ву­ва­ти при­чин­но-на­слід­ко­ві зв’яз­ки. Ні­хто з цих лю­дей не хо­че, щоб у Кр­ама­тор­ську чи Оде­сі вій­на по­вто­ри­лась, і го­то ві всі ма си ла ми зро би ти все, щоб агре - сія РФ до них не ді­йшла. Це ва­жли­вий аспект — ді­ло­ві лю­ди го­то­ві вкла­да­ти у свою без­пе­ку. Від­по­від­но ми, як си­ла «Аль­тер - на ти ва » , про по ну є мо не прос то якусь миль­ну буль­ба­шку. Ми про­по­ну­є­мо ідею про­укра­їн­сько­го єв­ро­пей­сько­го Дон­ба­су. Без умов но, є лю ди, які цій ідеї лад ні до - по­ма­га­ти як змо­жуть. Це наш пер­ший до­свід і ми фор­му­ва­ти­ме­мо цей тренд.

— Ви зби ра є те ся спи ра тись ли ше на тих ви­бор­ців, які пе­ре­бу­ва­ють на Дон­ба­сі, чи у вас все­укра­їн­ська ідея?

— Бу­ли ін­фор­ма­цій­ні вки­ди, що ми є чер­го­вим про­е­ктом, який має зро­би­ти ак - цент на то му, що ми на чеб то фо ку су є мо ува­гу ли­ше на Дон­ба­сі. В то­му-то й спра­ва, що у на шій па ра диг мі й Дон бас, і Крим, і вся ін ша Укра ї на має праг ну ти Єв­ро­пи. На жаль, у пла­ні «про­бу­ксо­ву­ва­н­ня » в на прям ку єв ро пейсь ко го роз вит ку го лов ним фак то ром є наш ук ра їнсь кий схід. І ми, як йо­го ме­шкан­ці, маємо зро­би ти все, щоб змі­ни ти та кий стан ре чей. Від ана­лі­зу та ви­снов­ків тре­ба пе­ре­йти до від­по­від­них рі­шень, тоб­то сфор­му­ва­ти по­лі тич ну си лу. Це ми і ро би мо. Ми ма є мо по ка за ти всій Укра ї ні, що схід — це не просто якийсь окре­мий острів із ро­сійсь - ким впли­вом. Схід Укра­ї­ни є та­кою са­ме час­ткою на­шої кра­ї­ни, як і всі ін­ші. Від­по від но на ша екс тра по ля ція по зи ції від - бу ва єть ся на всю Укра ї ну. Зви чай но, ми об ра ли най важ чу лан ку ро бо ти, де ніх то не пра цює згід но до прин ци пів адек ват - но­сті дер­жав­ним ін­те­ре­сам. Але ми від­чу­ва­є­мо, що са­ме тут, на Дон­ба­сі, на­ша пра­ця є най більш ко рис ною і ефек тив ною. Від­по­від­но, зна­хо­ди­мо шля­хи аде­ква­тно­го спо­лу­че­н­ня із ме­шкан­ця­ми схо­ду й за­хо­ду Ук ра ї ни. Пла ну є мо взя ти участь у пер - ших ви­бо­рах до те­ри­то­рі­аль­них гро­мад.

«БУ­ТИ ПОСЛІДОВНИМ І ВІДКРИТИМ ПАТРІОТОМ — ЦЕ ВИПРОБУВАННЯ»

— Існу­ють пев­ні сте­ре­о­ти­пи, які ви­ко­рис то ву ють ся в по лі тич них ма ні пу ля ці - ях. На­при­клад, що­до то­го, що на схо­ді іс - нує до­мі­на­ція про­ро­сій­ських пе­ре­ко­нань, а от же, вар то на чеб то від мо ви тись від цьо го сек то ру. На справ ді, там від бу ла ся крис та лі за ція се ре до ви ща, яке в умо вах спро­ти­ву про­я­ви­ло се­бе як ви­ня­тко­во па­трі­о­ти­чне. Во­дно­час втра­ча­ю­чи все. Па­тріо том на за хо ді Укра ї ни бу ти на ба га то про­сті­ше, ніж на схо­ді Укра­ї­ни.

— Аб­со­лю­тно по­го­джу­юсь, що бу­ти патріотом на схо­ді — це одне, а на за­хо­ді Укра­ї­ни — це сут­тє­во де­що ін­ше. І тут пи­та­н­ня не ли­ше в то­му, що за­хід да­лі від Ро­сії. Вза­га­лі будь-де бу­ти послідовним і відкритим патріотом — це випробування. То­му се­ред нас за­гар­то­ву­ю­ться ті, ко­му слід до­ві­ря­ти. Да­вай­те ска­же­мо пе­ре­сі­чно­му укра­їн­це­ві: що та­ке го­лос Дон­ба­су? В кра­що­му ви­пад­ку

нам ска­жуть, що це го­лос Ахме­то­ва, Єфре­мо­ва та ін­ших. Так ста­ло­ся то­му, що це на­ві­ю­ва­ло­ся ро­ка­ми. У гір­шо­му ви­пад­ку ска­жуть, що Дон­бас — це За­хар­чен­ко і Пло­тни­цький. А ось ре­аль­но­го укра­їн­сько­го го­ло­су Дон­ба­су чо­мусь ні­хто не чує. Ви­хо­дить так, що Дон­бас ро­сій­сько­мов­ний чи укра­ї­но­мов­ний ви­хо­дить на мі­тин­ги і йо­го не чу­ють. А ті, хто про­дав­ся оку­пан­ту, чо­мусь пред­став­ля­ють наш ре­гіон. От­же під час вій­ни ми маємо чі­тко ар­ти­ку­лю­ва­ти, яким є і яким має бу­ти Дон­бас. Для окре­мих олі­гар­хів Дон­бас має бу­ти «за­би­тим», де є «ра­би», ко­трі пра­цю­ють на їхніх під­при­єм­ствах. Для укра­їн­ців на­справ­ді цей ре­гіон має бу­ти ду­же су­ча­сним про­ми­сло­вим ре­гіо­ном. Він має по­збу­ти­ся пост­ра­дян­ських вад. І не мо­жна не­хту­ва­ти про­укра­їн­ською по­зи­ці­єю та єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми. Ко­ли ми го­во­ри­мо про олі­гар­хів Дон­ба­су, то перш за все зга­ду­є­мо 90-ті ро­ки, ко­ли й по­чав фор­му­ва­тись кла­но­вий олі­гар­хат. То­ді на Дон­ба­сі за­ги­ну­ло ба­га­то лю­дей, які мо­гли бу­ти за­раз справ­жнім облич­чям ре­гіо­ну. Зокре­ма, бу­ло роз­стрі­ля­но в ае­ро­пор­ту Єв­ге­на Щер­ба­ня.

«КУЧМА СТВО­РИВ СИСТЕМУ, ЯКА ПРИБИРАЛА ВСЕ ДО КОН­КРЕ­ТНИХ РУК»

— Вам не зда­є­ться, що Дон­бас по­ве­ли не тим шля­хом у пев­ний мо­мент?

— У ме­не за­ли­ша­є­ться від­чу­т­тя то­го, що олі­гар­хи в пев­ний мо­мент ма­ли б по­ста­ви­ти на дер­жав­ність і, від­по­від­но, пі­ти ін­шим шля­хом. Дон­бас у 90-ті ро­ки не був та­ким, яким ми маємо йо­го за­раз. І про це вар­то за­ми­сли­тись. Чо­му так ста­ло­ся? Це пи­та­н­ня тре­ба за­да­ва­ти со­бі, ко­ли да­єш оцін­ку ни­ні­шньо­му ста­ну ре­чей. Дон­бас міг би пі­ти ін­шим шля­хом без Яну­ко­ви­ча і без Ахме­то­ва. На по­ча­тку 90-х олі­гар­хів як та­ких ще не бу­ло. Бу­ли ли­ше за­род­ки олі­гар­ха­ту. З ре­йок Дон­бас зі­йшов вже у дру­гій по­ло­ви­ні 90х, за ча­сів пре­зи­дент­ства Ле­о­ні­да Ку­чми. Як­би, зре­штою, кра­ї­на пі­шла здо­ро­вим дер­жав­ни­цьким шля­хом, то ті, ко­го ми на­зи­ва­є­мо олі­гар­ха­ми, на­вчи­ли­ся б ді­ли­тись сво­їм ба­гат­ством. А це прин­ци­по­вий мо­мент — вмі­н­ня ді­ли­ти­ся. Я не бу­ду іде­а­лі­зу­ва­ти Єв­ге­на Щер­ба­ня, але він у пев­ний час зро­бив став­ку на кон­ку­рен­тний бі­знес і, го­лов­не, — дер­жав­ни­цьку по­зи­цію. Це був прин­ци­по­вий мо­мент, адже йшло­ся не просто про при­ва­ти­за­цію, а про роз­бу­до­ву дер­жа­ви в ру­слі ефе­ктив­но­го бізнесу. Та Щер­бань був опо­нен­том Ку­чмі й зби­рав у пар­ла­мен­ті під­пи­си що­до ім­пі­чмен­ту то­ді­шньо­го пре­зи­ден­та. Тоб­то, він не по­го­джу­вав­ся із су­ціль­ним олі­гар­хі­чним на­прям­ком, який обрав Кучма. До­бре пам’ятаю, як Щер­бань ду­же до­бре від­гу­ку­вав­ся про Єв­ге­на Мар­чу­ка, який, у свою чер­гу, брав участь у пре­зи­дент­ських ви­бо­рах 1999 ро­ку, і всі­ля­ко під­три­му­вав про­єв­ро­пей­ський та про­на­тов­ський курс. І Дон­бас, зокре­ма, й Укра­ї­на в ці­ло­му мо­гли бу­ти ін­ши­ми, як­би в 1999 ро­ці укра­їн­ці зро­би­ли пра­виль­ний ви­бір.

— Як на­слі­док, де вре­шті опи­нив­ся Щер­бань?

— Йо­го вби­ли у До­не­цько­му ае­ро­пор ту. Щер бань ство рив Лі бе раль ну пар­тію, яка ро­би­ла став­ку на те, що дер­жа­ва — це сер­віс, а не ди­кта­ту­ра кон­кре­тних осіб. При цьо­му бі­знес мав іні­ці­а­тив­но роз­ви­ва­тись і тим са­мим під­три­му ва ти фун да мент дер жав нос ті і її ус - пі­шно­сті. Це аб­со­лю­тно ефе­ктив­на фор­му­ла. Що зро­бив Кучма? Він ство­рив систему, яка прибирала все до кон­кре­тних рук. Та­ким чи­ном ство­рю­вав­ся кла­но вий олі гар хат, а не сти му лю вав ся ефе­ктив­ний бі­знес. Ві­ді­йшли у ві­чність де­ся­тки лю­дей, які мо­гли б бу­ти но­вим сти му лом для дер жа во тво рен ня. То ді Дон бас бу ло, як спра вед ли во за зна чає Ла­ри­са Ів­ши­на, від­да­но у лі­зинг кон­кре­тним про­мо­сков­ським «князь­кам». Мо­жна ска­за­ти, що са­ме то­ді й по­ча­лась оку­па­ція Дон­ба­су.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.