«За­бу­т­тя гір­ше від зра­ди»

У Ки­є­ві від­бу­ла­ся акція на під­трим­ку вій­сько­во­по­ло­не­них укра­їн­ців

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

28чер в ня бі ля сте ли на май да ні Не за леж нос ті лю ди з різ них ку точ ків кра ї ни — Луць ка, Жи то мир щи ни, Кри во ріж жя, Львів щи ни, Кро пив ниць ко го, Тер но по­ля — зі бра ли ся на ак цію на під трим ку по ло не них ук ра їн ців. Всі во ни — рід ні та близь кі лю дей, які пе ре бу ва ють у по - ло ні ро сійсь ко го агре со ра на те ри то рії тим ча со во оку по ва них час тин До нець - кої та Лу гансь кої об лас тей або ж у спис - ках зник лих без віс ти. Не що дав но у Фран­ції Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко на пе ре мо ви нах з Ем ма ну е лем Мак ро ном зокре­ма за­зна­чив: «Окре­му ува­гу при­ді­ли ли звіль нен ню ук ра їнсь ких за руч ни - ків. 128 за­ру­чни­ків пе­ре­бу­ва­ють на оку - по ва них те ри то рі ях. По­над 40 —у в’ яз - ни цях РФ. Че ка є мо, що внас лі док по - жвав лен ня Нор мандсь ко го фор ма ту ми до­сяг не­мо сут тє во го про гре су в цій сфе - рі». Гро­ма­дя­ни, які спон­тан­но ор­га­ні­зу­ва ли ак цію в Ки є ві, на зва ли її « За бут тя гір­ше від зра­ди», бо вже ду­же три­ва­лий час у спра ві об мі ну по ло не них не має зру­шень (цьо го ро­ку не бу­ло жо­дно­го обмі ну) й сус піль на ува га до ці­єї проб ле ми не впин но зни жу єть ся.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.