«ССиирр», який не сир

Щоб вста­но­ви­ти за­слін фаль­си­фі­ко­ва­ним мо­ло­чним про­ду­ктам, два мі­ні­стер­ства ще пів­ро­ку пра­цю­ва­ти­муть над спіль­ним на­ка­зом. Спо­жи­вач по­че­кає?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

УГру­зії з 1 ли­пня на­би­ра­ють чин­но­сті змі­ни до те­хні­чно­го ре­гла­мен­ту «Про мо­ло­ко та мо­ло­чні про­ду­кти», що ви­зна­чає за­галь­ні прин­ци­пи ре­гу­ля­ції на ета­пах ви­ро­бни­цтва, пе­ре­роб­ки й дистри­бу­ції мо­ло­ка, мо­ло­чних і мо­ло­ко­міс­тких про­ду­ктів. Ві­дни­ні в Гру­зії «си­ром» мо­жуть на­зи­ва­ти­ся ли­ше ті про­ду­кти, для ви­го­тов­ле­н­ня яких ви­ко­ри­сто­ву­ва­ло­ся на­ту­раль­не мо­ло­ко, по­ві­дом­ляє На­ціо­наль­не агент­ство про­до­воль­ства Мін­сіль­го­спу ре­спу­блі­ки. На­но­си­ти сло­во «сир» на ети­ке­тки про­ду­ктів, ви­ро­бле­них з мо­ло­чно­го по­ро­шку, бу­де вза­га­лі за­бо­ро­не­но.

«Змі­ни ви­кли­ка­ні тим, що остан­нім ча­сом ви­ро­бни­цтво си­ру з мо­ло­чно­го по­ро­шку на­бу­ло ши­ро­ких мас­шта­бів. Це ство­рює не­кон­ку­рен­тні умо­ви для бі­знес-опе­ра­то­рів, що пра­цю­ють у цій га­лу­зі. Но­ві ре­гу­ля­ції та­кож спри­я­ти­муть за­хи­сту спо­жив­чих ін­те­ре­сів, до­бро­со­ві­сно­му про­су­ван­ню бізнесу, зро­стан­ню кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті на мі­сце­во­му рин­ку й роз­ви­тку в кра­ї­ні тва­рин­ни­цько­го се­кто­ра», — по­яснив го­ло­ва На­ціо­наль­но­го агент­ства про­до­воль­ства Гру­зії Зу­раб Че­ку­ра­шві­лі. Для по­ру­шни­ків но­вих пра­вил пе­ред­ба­че­ні від­чу­тні по­ка­ра­н­ня. Штраф ста­но­вить 400 ла­рі (при­бли­зно $166), по­втор­но — 1200 ла­рі (близь­ко $498).

А з чо­го сьо­го­дні ви­ро­бля­ю­ться си­ри в Укра­ї­ні й чи всі про­ду­кти з та­кою ети­ке­ткою ре­аль­но від­по­від­а­ють та­кій на­зві? Не­за­ле­жна ГО «Гро­мад­ський кон­троль за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів» у трав­ні цьо­го ро­ку про­ве­ла до­слі­дже­н­ня яко­сті твер­дих і плав­ле­них си­рів, що ре­а­лі­зу­ю­ться на спо­жив­чо­му рин­ку кра­ї­ни. Кон­троль­ні за­ку­пів­лі про­во­ди­ли­ся на рин­ку «Сто­ли­чний» і в ки­їв­ських су­пер­мар­ке­тах «Ашан», «Ка­ра­ван», «Ко­смос», «Ва­рус» і «Ме­тро».

Ре­зуль­та­ти нев­ті­шні: з 34 зраз­ків, що бу­ли до­слі­дже­ні в акре­ди­то­ва­ній ла­бо­ра­то­рії держ­під­при­єм­ства «Укр­ме­тр­тест­стан­дарт», 17 ви­яви­ли­ся фаль­си­фі­ка­том. Тоб­то 50% на­чеб­то на­ту­раль­них мо­ло­чних про­ду­ктів мі­сти­ли жи­ри (від 15 до 100%) не­мо­ло­чно­го по­хо­дже­н­ня. З 21 зраз- ка твер­дих си­рів 12 мі­сти­ли не­мо­ло­чні жи­ри, тоб­то 57% зраз­ків ви­яви­ли­ся фаль­си­фі­ка­том.

З 12 зраз­ків пе­ре­ві­ре­них плав­ле­них си­рів в п’яти ви­яв­ле­ні жи­ри не­мо­ло­чно­го по­хо­дже­н­ня — фаль­си­фі­ка­ти ста­но­ви­ли 39%. До си­рів, що в усій лі­ній­ці про­ду­кції від­по­від­а­ють ви­мо­гам, до­слі­дни­ки від­но­сять ві­до­мі тор­гі­вель­ні мар­ки «Ко­мо», «Фер­ма», «Шос­тка» та ін­ші. «Лі­де­ри рин­ку нас по­ра­ду­ва­ли», — го­во­рить за­сту­пник гла­ви Гро­мад­сько­го кон­тро­лю Оль­га Ко­тє­хо­ва. Акти­ві­сти пе­ре­ра­хо­ву­ють (і за­кли­ка­ють зро­би­ти те са­ме ЗМІ) та­кож тор­гі­вель­ні мар­ки си­рів і на­зви ви­ро­бни­ків, які ви­пу­ска­ють фаль­си­фі­ко­ва­ні про­ду­кти, що по­да­ю­ться як си­ри. Вміст у них не­мо­ло­чних жи­рів до­ся­гає 100%.

Щоб до­по­мог­ти чи­та­чам, на­ве­де­мо цей спи­сок і ми. У ньо­му сир плав­ле­ний на­рі­зний «Дру­жба-плюс» (72% не­мо­ло­чно­го жи­ру від усьо­го жи­ру в про­ду­кті), сир плав­ле­ний вер­шко­вий «До­бра ко­рів­ка» (55%), сир плав­ле­ний па­сто­по­ді­бний «Дру­жба» (98%), сир «Чед­дер Укра­їн­ський» (100%), сир си­чу­жний «Чед­дер» (88%), сир «Ро­сій­ський» (ви­ро­бни­цтва «Ра­ди­ві­лів мо­ло­ко» — 100%).

Ко­тє­хо­ва та­кож за­зна­чає, що на рин­ку пред­став­ле­ні си­ри з мар­ку­ва­н­ням, але без вка­зів­ки ви­ро­бни­ка. За її сло­ва­ми, не змо­гли на­да­ти ві­до­мо­стей про ви­ро­бни­ків і в ма­га­зи­нах, де про­да­ва­ли­ся та­кі про­ду­кти. «Фаль­си­фі­ка­ція твер­дих си­рів шо­кує, — за­зна­чає акти­віс­тка, — 10—20% за­мін мо­ло­чно­го жи­ру ще мо­жна бу­ло б якось спи­са­ти на не­які­сну си­ро­ви­ну. Але 88, 95 і 100% — це ж су­ціль­ний фаль­си­фі­кат».

Ми звер­ну­ли­ся до під­при­єм­ств­спо­жи­ва­чів з ви­мо­гою да­ти по­ясне­н­ня, роз­по­від­ає во­на, й отри­ма­ли від­пи­ски в сти­лі «я не я і ха­та не моя». «Да­лі звер­та­ти­ме­мо­ся до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, щоб усе-та­ки уто­чни­ти, хто ж це по­ста­чає та­кий сир на ри­нок», — роз­кри­ває пла­ни ор­га­ні­за­ції Ко­тє­хо­ва.

«Які жи­ри ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для ви­го­тов­ле­н­ня фаль­си­фі­ко­ва­них про­ду­ктів, не­ві­до­мо, а в мар­ку­ван­ні вка­за­но, що во­ни скла­да­ю­ться з мо­ло­ка й ін­ших ін­гре­ді­єн­тів», — за­ува­жує во­на й роз­по­від­ає, що від­по- від­ні ли­сти бу­ли на­прав­ле­ні й до тор­гі­вель­них ме­реж. Але ли­ше «Ме­тро» від­по­ві­ло, по­ві­до­мив­ши, що зня­ло з ре­а­лі­за­ції зга­ду­ва­ну в ли­сті фаль­си­фі­ко­ва­ну про­ду­кцію.

Не менш за Ко­тє­хо­ву обу­ре­ний ви­ро­бни­ка­ми фаль­си­фі­ка­тів і ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту про­до­воль­ства Мі­на­гро­по­лі­ті­ки Ми­ко­ла Мо­роз. Він під­кре­слює, що ДСТУ, згі­дно з яким ви­го­тов­ля­ю­ться укра­їн­ські си­ри, є «до­бро­віль­ним до­ку­мен­том». І в то­му ви­пад­ку, якщо ви­ро­бник не по­си­ла­є­ться на ДСТУ, він вза­га­лі мо­же, за ве­ли­ким ра­хун­ком, на­пи­са­ти у сво­їх те­хні­чних умо­вах що зав­го­дно. «Але в чин­но­му за­ко­но­дав­стві є ви­зна­че­н­ня мо­ло­чних про­ду­ктів, — за­зна­чає чи­нов­ник, — ні 5, ні 50, ні 100% за­мін мо­ло­чно­го жи­ру не до­пу­ска­є­ться. За будь-якої час­тко­вої за­мі­ни мо­ло­чно­го жи­ру про­дукт не мо­же на­зи­ва­ти­ся си­ром».

Хто за цим має сте­жи­ти, за­пи­тує Мо­роз. «За­раз за це фа­кти­чно від­по­від­а­ють два ор­га­ни — Держ­спо­жив­слу­жба й Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет, — від­по­від­ає він на своє за­пи­та­н­ня. — Але в на­зва­ної слу­жби мо­жли­во­сті за­раз де­що обме­же­ні, оскіль­ки діє до­сить скла­дна си­сте­ма пе­ре­ві­рок, що не до­зво­ляє чі­тко ре­а­гу­ва­ти на си­ту­а­цію. Пла­но­ві пе­ре­вір­ки обме­же­ні, по­за­пла­но­ві... тре­ба прой­ти скла­дну систему узго­джень, зокре­ма Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку та тор­гів­лі, Мі­на­гро­по­лі­ти­ки. Скар­га мо­же роз­гля­да­ти­ся кіль­ка ти­жнів, а мо­же й дов­ше». Дов­га про­це­ду­ра ха­ра­ктер­на й для АМК Укра­ї­ни.

«Про­бле­ма ускла­дню­є­ться ще й тим, що спо­жи­ва­н­ня мо­ло­чних про­ду­ктів за­раз май­же вдві­чі ниж­че за нор­му, і ко­ли ми го­во­ри­мо про не­до­бро­со­ві­сних ви­ро­бни­ків, це ство­рює не­га­тив­ний фон, — за­зна­чає Мо­роз. — І на­віть ті, хто має мо­жли­вість ку­пу­ва­ти мо­ло­чні про­ду­кти, від­мов­ля­ю­ться від них, що ство­рює не­га­тив­не по­ле дов­ко­ла всі­єї мо­ло­чної га­лу­зі».

Чи­нов­ник роз­по­від­ає, що в Мі­на­гро­по­лі­ти­ки бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня про те, що в ньо­го є пов­но­ва­же­н­ня, щоб спіль­но з Мі­ні­стер­ством охо­ро­ни здо­ров’я ви­да­ти низ­ку на­ка­зів, які ре­гла­мен­ту­ва­ти­муть (про­цес ви­го­тов­ле­н­ня си­рів) від­по­від­но до єв­ро­пей­ських ви­мог. «Во­ни да­ва­ти­муть чі­ткі ви­мо­ги що­до мо­ло­чних про­ду­ктів: си­ру, сме­та­ни, мо­ло­ка пи­тно­го то­що. Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що та­кі обов’яз­ко­ві ви­мо­ги бу­дуть ви­слов­ле­ні вже до кін­ця цьо­го ро­ку», — без осо­бли­вої впев­не­но­сті за­зна­чає Мо­роз.

«А що ро­би­ти спо­жи­ва­чам, — по­ду­мав «День», але ін­шої від­по­віді, окрім че­ка­ти й по­ти­хень­ку тру­ї­ти­ся (се­ред не­мо­ло­чних жи­рів є й так зва­ні транс­і­зо­ме­ри), не зна­йшов. Май­же про те са­ме го­во­ри­ли й фа­хів­ці, й акти­ві­сти. На їхню дум­ку, по­ки єди­ний порятунок — пи­са­ти скар­ги. Що тут ска­жеш, це «ді­є­ва зброя» в на­шій дер­жа­ві, де всім прав­лять чи­нов­ни­ки.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.