Віль­на тор­гів­ля з Ка­на­дою: і фі­ніш, і старт

Den (Ukrainian) - - Економіка -

З 1 сер­пня 2017 ро­ку по­чне пра­цю­ва­ти Уго­да про віль­ну тор­гів­лю між Укра­ї­ною і Ка­на­дою. «Ка­на­да зро­би­ла свій по­да­ру­нок нам до Дня Кон­сти­ту­ції, — по­ві­дом­ляє по­сол Укра­ї­ни в Ка­на­ді Ан­дрій Шев­чен­ко на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці». — Ми отри­ма­ли уря­до­ву но­ту про за­вер­ше­н­ня всіх вну­трі­шніх про­це­дур для на­бу­т­тя чин­но­сті Уго­ди про віль­ну тор­гів­лю». «Це істо­ри­чний мо­мент, який під­су­мо­вує ко­ло­саль­ний пласт ро­бо­ти на­ших ди­пло­ма­тів і по­лі­ти­ків, — кон­ста­тує по­сол. — Але це і по­ча­ток на­ба­га­то зна­чи­мі­шо­го ета­пу: час на­пов­ню­ва­ти цю Уго­ду жи­т­тям — кон­тра­кта­ми, ро­бо­чи­ми мі­сця­ми й ін­ве­сти­ці­я­ми». Уго­да від­мі­нить 98% та­ри­фів на укра­їн­ські то­ва­ри, що екс­пор­ту­ю­ться до Ка­на­ди. Для ка­над­ських то­ва­рів від­ра­зу від­мі­ня­є­ться 72% та­ри­фів, а про­тя­гом се­ми ро­ків без­ми­тний екс­порт зро­сте до 98%. Уго­да та­кож вза­єм­но від­кри­ває рин­ки дер­жав­них за­ку­пі­вель.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.