Еко­но­мі­чно актив­ні... за­три­му­ють зар­пла­ту

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У трав­ні 2017 ро­ку за­галь­на су­ма за­бор­го­ва­но­сті з ви­пла­ти за­ро­бі­тної пла­ти в Укра­ї­ні зро­сла на 6,2%. З по­ча­тку ро­ку ці бор­ги збіль­ши­ли­ся на 29,5% і на 1 черв­ня скла­ли 2,32 мі­льяр­да гри­вень, по­ві­дом­ляє Держ­стат. У йо­го ін­фор­ма­ції на­го­ло­шу­є­ться, що су­ма за­бор­го­ва­но­сті по зар­пла­ті еко­но­мі­чно актив­них під­при­ємств збіль­ши­ла­ся в трав­ні на 10,2% і на 1 черв­ня скла­ла 1,25 мі­льяр­да гри­вень. Зро­ста­н­ня за­бор­го­ва­но­сті ми­ну­ло­го мі­ся­ця за­фі­ксо­ва­но у Во­лин­ській (на 53,7%), Іва­но-Фран­ків­ській (на 39,3%), Чер­ка­ській (на 29,9%), До­не­цькій (на 22,4%), Він­ни­цькій (на 17,2%), Рів­нен­ській (на 15,5%), Пол­тав­ській (на 12,5%), Хар­ків­ській (на 7,8%), Дні­про­пе­тров­ській (на 7,6%), Хер­сон­ській (на 6,7%), За­кар­пат­ській (на 2,7%) обла­стях і в Ки­є­ві (на 1,3%). Ра­зом із тим ско­ро­че­н­ня бор­гів по зар­пла­ті за­фі­ксо­ва­не в трав­ні в Чер­ні­ве­цькій (на 37,5%), Кі­ро­во­град­ській (на 6%), Лу­ган­ській (на 5,1%), Львів­ській (на 2,5%), Тер­но­піль­ській (на 2,3%), Сум­ській (на 1,3%) і За­по­різь­кій (на 1%) обла­стях. При цьо­му на по­ча­ток черв­ня по­над 77,2% за­галь­ної су­ми за­бор­го­ва­но­сті еко­но­мі­чно актив­них під­при­ємств при­па­дає на про­ми­сло­вість і біль­ше по­ло­ви­ни їхньої за­бор­го­ва­но­сті при­па­дає на До­не­цьку (31,6%), Лу­ган­ську (13,2%) і Чер­ка­ську (9,7%) обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.