Мо­лодь Дон­ба­су отри­мує жи­тло

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На честь Дня Кон­сти­ту­ції в Ма­рі­у­по­лі й ін­ших на­се­ле­них пун­ктах До­не­цької обла­сті мо­ло­дим ро­ди­нам і ді­тям-си­ро­там вру­чи­ли клю­чі від квар­тир, по­ві­дом­ляє ке­рів­ник До­не­цької обла­сної вій­сько­во-ци­віль­ної адмі­ні­стра­ції Пав­ло Же­брів­ський. «Квар­ти­ри при­дба­ли за ра­ху­нок обла­сно­го і мі­сце­во­го бю­дже­тів. Окрім Ма­рі­у­по­ля, жи­тло отри­ма­ли ді­ти-си­ро­ти у Вол­но­ва­сі, Мир­но­гра­ді і се­ли­щі Бер­дян­сько­му. В ці­ло­му по обла­сті цьо­го ро­ку бу­де при­дба­но 85 квар­тир», — обі­цяє гу­бер­на­тор у «Фейс­бу­ці». За йо­го сло­ва­ми, про­гра­му за­без­пе­че­н­ня жи­тлом пла­ну­ють про­дов­жи­ти на 2018 рік і до­по­ма­га­ти не ли­ше ді­тям-си­ро­там, але і пе­ре­се­лен­цям. «За­ко­ном пе­ред­ба­че­но при­дба­н­ня жи­тла для вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб за на­сту­пною схе­мою: 50 від­со­тків вар­то­сті опла­чує май­бу­тній вла­сник, 25% — область, 25% — мі­сце­вий бю­джет», — по­яснює Же­брів­ський. Спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми від­но­ви­мо Дон­бас і по­бу­ду­є­мо силь­ну дер­жа­ву, — за­кли­кає він. — Ві­рю, що нам — вій­сько­вим, вла­ді, по­лі­ти­кам і су­спіль­ству — під си­лу зро­би­ти так, щоб на­сту­пний День Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни ми свя­тку­ва­ли в звіль­не­но­му укра­їн­сько­му До­не­цьку».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.