Кі­бер­по­лі­ція пі­до­зрює M.E.Doc. Ро­зро­бник спро­сто­вує

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про­тя­гом остан­ніх двох діб до На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни на­ді­йшло 1500 по­ві­дом­лень юри­ди­чних і фі­зи­чних осіб про бло­ку­ва­н­ня ро­бо­ти комп’ютер­ної те­хні­ки ві­ру­сом-ши­фру­валь­ни­ком. 115 та­ких фа­ктів за­ре­є­стро­ва­но в жур­на­лі єди­но­го облі­ку ско­є­них кри­мі­наль­них по­ру­шень та ін­ших по­дій. Ви­рі­шу­є­ться пи­та­н­ня про їх пра­во­ву ква­лі­фі­ка­цію. «Кі­бер­по­лі­ція спіль­но з про­від­ни­ми фа­хів­ця­ми укра­їн­ських IT-ком­па­ній і за­ру­бі­жних ор­га­ні­за­цій («Ев­ро­пол», Cisco) пра­цює над по­до­ла­н­ням на­слід­ків ві­ру­сної ата­ки», — ін­фор­мує ві­дом­ство на сво­їй сто­рін­ці в ме­ре­жі Facebook і пі­до­зрює в по­ши­рен­ні ві­ру­су по­пу­ляр­не про­грам­не за­без­пе­че­н­ня M.E.Doc. Йо­го ро­зро­бник із цим не зго­ден і вже спів­пра­цює із кі­бер­по­лі­ці­єю. «По­ді­бні ви­снов­ки — одно­зна­чно по­мил­ко­ві. Акту­аль­на вер­сія па­ке­ту онов­ле­н­ня бу­ла ви­пу­ще­на 22.06.2017 з пе­ре­ві­ре­ни­ми на на­яв­ність будь-яких ві­ру­сів фай­ла­ми», — йде­ться в за­яві на сай­ті роз­ро­бни­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.