У Дар­ни­ці лег­ше ди­ха­ти­ме­ться

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ком­па­нія «Єв­ро-Ре­кон­стру­кція» (під­кон­троль­на бі­зне­сме­но­ві Ана­то­лію Шкрі­бля­ку), що екс­плу­а­тує сто­ли­чну Дар­ни­цьку ТЕЦ (вста­нов­ле­на еле­ктри­чна по­ту­жність 160 МВт), ого­ло­си­ла тен­дер на бу­дів­ни­цтво уста­нов­ки очи­ще­н­ня ди­мо­вих га­зів ко­тло­а­гре­га­та №6 від пи­лу. Від­по­від­но до да­них у си­сте­мі ProZorro, очі­ку­ва­на вар­тість бу­дів­ни­цтва скла­дає по­над 110,9 міль­йо­на гри­вень (з ПДВ). Кін­це­вий тер­мін по­да­чі тен­дер­них про­по­зи­цій — 13 ли­пня, очі­ку­ва­ний по­ча­ток ау­кціо­ну — 14 ли­пня. Об’єкт має бу­ти зда­ний в екс­плу­а­та­цію в трав­ні 2018 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.