При­ходь­те у «во­дний» день!

Чо­му чі­тко ви­пи­са­ні пра­ви­ла вхо­ду до пар­ку «Фе­о­фа­нія» обу­ри­ли бій­ця АТО

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Го­лов­не — пра­виль­но про­пи­са­ти ста­тут, до­ку­мент, за яким ре­гу­лю­є­ться вну­трі­шнє та зов­ні­шнє жи­т­тя пар­ку. І то­ді ко­мар но­са не під­то­чить, на­віть із зо­ни АТО. Та­ке вра­же­н­ня скла­да­є­ться пі­сля озна­йом­ле­н­ня з від­по­від­дю, ко­тру «День» отри­мав від адмі­ні­стра­ції пар­ку « Фе­о­фа­нія » . На­га­да­є­мо, не­що­дав­но ми роз­по­від­а­ли, як бій­ця АТО охо­ро­на пар­ку не пропу­сти­ла до ці­лю­щих дже­рел за во­дою (де­таль­ні­ше — у ма­те­рі­а­лі « Не­до­сту­пні пар­ки » , « День » № 106 від 22 черв­ня 2017 ро­ку). Бо­єць втра­тив на вій­ні но­гу, пе­ре­су­ва­є­ться на про­те­зі, то­му про­сив­ся під’їха­ти до во­ди ма­ши­ною, однак «ні» — зна­чить «ні».

Обго­во­рю­ю­чи цю те­му з екс­пер­та­ми, ми з’ясу­ва­ли, що зе­ле­ні зо­ни від­по­чин­ку, во­до­йми, скве­ри та за­га­лом об’єкти при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду пра­кти­чно не обла­што­ва­ні для лю­дей в ін­ва­лі­дних віз­ках і за­га­лом для ма­ло­мо­біль­них гро­ма­дян. Пи­та­н­ня май­же ні­хто не ви­но­сить на по­ря­док ден­ний, бо це зай­ві кло­піт і фі­нан­си, яких від дер­жа­ви над­хо­дить вкрай ма­ло. Ек­спер­ти та­кож за­ува­жу­ва­ли, що адмі­ні­стра­ції пар­ків, щоб хоч якось роз­ви­ва­ти­ся, ви­шу­ку­ють рі­зні гран­то­ві про­гра­ми або за­ро­бля­ють за ра­ху­нок рі­зних по­слуг. У «Фе­о­фа­нії», схо­же, ру­ха­ю­ться остан­нім шля­хом. При­найм­ні так зро­зумі­ли пі­сля отри­ма­н­ня від ке­рів­ни­цтва пар­ку від­по­віді за під­пи­сом за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра Ін­сти­ту­ту ево­лю­цій­ної еко­ло­гії НАН Укра­ї­ни Оле­ксан­дра Дем­чен­ка. Мо­жли­во, це нам тіль­ки зда­ло­ся.

«ЗА­ЛІ­ЗНИЙ» СТА­ТУТ

Для по­ча­тку у «Фе­о­фа­нії» уто­чни­ли, що парк-пам’ятка са­до­во-пар­ко­во­го ми­сте­цтва за­галь­но­дер­жав­но­го зна­че­н­ня вхо­дить до дер­жав­ної уста­но­ви Ін­сти­тут ево­лю­цій­ної еко­ло­гії НАН Укра­ї­ни. Ро­бо­та пар­ку ре­гу­лю­є­ться від­по­від­но до ста­ту­ту зга­да­но­го на­у­ко­во­го ін­сти­ту­ту.

«За пун­ктом 2.7 ста­ту­ту для збе­ре­же­н­ня те­ри­то­рії пар­ку «Фе­о­фа­нія» Ін­сти­тут має пра­во: ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти во­ду для си­стем зро­ше­н­ня та ін­ших вну­трі­шніх по­треб зі свер­дло­вин та во­до­ймищ, що зна­хо­дя­ться на йо­го те­ри­то­рії; здій­сню­ва­ти ка­пі­таль­не бу­дів­ни­цтво та ре­кон­стру­кцію основ­них фон­дів пар­ку « Фе­о­фа­нія » від­по­від­но до чин­но­го за­ко­но­дав­ства та за по­го­дже­н­ням з НАН Укра­ї­ни; вста­нов­лю­ва­ти пла­ту за від­ві­ду­ва­н­ня пар­ку « Фе­о­фа­нія » , в’ їзд на те­ри­то­рію пар­ку «Фе­о­фа­нія» транс­порт­них за­со­бів та на­да­н­ня ін­ших пла­тних по­слуг», — за­зна­ча­ють у від­по­віді на ре­да­кцій­ний за­пит ке­рів­ни­ки пар­ку. За цим са­мим пун­ктом ста­ту­ту вста­нов­лю­є­ться по­ря­док і ре­жим ро­бо­ти пар­ку «Фе­о­фа­нія» для від­ві­ду­ва­чів, ство­рю­ю­ться пун­кти гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня та роз­дрі­бної тор­гів­лі то­що.

« Ре­жим і пра­ви­ла від­ві­ду­ва­н­ня пар­ку вста­нов­ле­ні адмі­ні­стра­ці­єю Ін­сти­ту­ту з ура­ху­ва­н­ням пі­шо­хі­дної зо­ни, зо­ни ди­тя­чих май­дан­чи­ків, зо­ни ви­ко­на­н­ня на­у­ко­вих до­слі­джень та зо­ни об­слу­го­ву­ва­н­ня ( те­хно­ло­гі­чний транс­порт), — йде­ться у ли­сті. — Цен­траль­на зо­на пар­ку, в то­му чи­слі та ча­сти­на, де роз­та­шо­ва­ні пи­тні во­дні дже­ре­ла, є пі­шо­хі­дною зо­ною, і пе­ре­су­ва­н­ня на вла­сно­му ав­то­мо­бі­лі нею за­бо­ро­не­но, пе­ре­бу­ва­н­ня в пі­шо­хі­дній зо­ні ав­то­мо­бі­ля до­зво­ля­є­ться ли­ше у ви­пад­ку над­зви­чай­них си­ту­а­цій та те­хно­ло­гі­чно­му транс­пор­ту для об­слу­го­ву­ва­н­ня пар­ку ( по­лив, сі­но­кіс, ви­віз смі­т­тя то­що)».

ВАРІАЦІЇ ЗІ ВХОДОМ

Тож, опи­ра­ю­чись на ста­тут на­у­ко­во­го ін­сти­ту­ту, пре­тен­зії бій­ця без­під­став­ні. До то­го ж жо­дно­го звер­не­н­ня від уча­сни­ка АТО Оле­ксан­дра Кі­кі­на, ко­трий по­ру­шив про­бле­му, адмі­ні­стра­ція пар­ку не отри­му­ва­ла, то­му цю ін­фор­ма­цію вва­жає та­кою, що не від­по­від­ає дій­сно­сті. Хо­ча для уча­сни­ків бо­йо­вих дій у «Фе­о­фа­нії» ді­ють пев­ні піль­ги, зга­ду­ють ав­то­ри ли­ста. Та­кож на­га­ду­ють, що з пра­ви­ла­ми вхо­ду та вар­ті­стю кви­тків мо­жна озна­йо­ми­ти­ся на до­шках ого­ло­шень при вхо­ді на те­ри­то­рію пар­ку та на веб-сай­ті ін­сти­ту­ту. Між ін­шим, до «Фе­о­фа­нії» мо­жна по­тра­пи­ти без­пла­тно аб­со­лю­тно всім дві­чі на ти­ждень — у по­не­ді­лок та че­твер, за ви­ня­тком свят.

Та­кож у пар­ку від­по­ві­ли на на­ше за­пи­та­н­ня про те, на яких під­ста­вах на йо­го те­ри­то­рії пе­ре­бу­ва­ють ав­тів­ки-ка­во­ма­ти та атра­кціо­ни. А все просто: ін­сти­тут має пра­во на­да­ва­ти в орен­ду дер­жав­не май­но (асфаль­то­ва­ні май­дан­чи­ки) на під­ста­ві до­зво­лу Пре­зи­дії НАН Укра­ї­ни у від­по­від­но­сті до ви­мог За­ко­ну Укра­ї­ни «Про орен­ду дер­жав­но­го та ко­му­наль­но­го май­на». То­му всі на­ші за­ува­же­н­ня та пре­тен­зії — не­о­б­ґрун­то­ва­ні.

« Якщо пи­та­н­ня сто­су­є­ться вста­нов­ле­н­ня пла­ти за в’ їзд та вхід чи обме­же­н­ня пра­ва за­їзду на те­ри­то­рію при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду, то, во­че­видь, зем­ле­ко­ри­сту­вач має на це пра­во, у ви­пад­ку на­яв­но­сті від­по­від­них до­ку­мен­тів ( у на­шо­му ви­пад­ку ці за­хо­ди по­го­дже­но з ба­лан­со­у­три­му­ва­чем — НАНУ), — ко­мен­тує від­по­відь «Фе­о­фа­нії» акти­віст та екс­перт На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни Оле­ксандр Со­ко­лен­ко. — На пра­кти­ці ми маємо ви­пад­ки вста­нов­ле­н­ня пла­ти за вхід чи обме­же­н­ня від­ві­ду­ва­н­ня і на те­ри­то­рії ін­ших об’єктів ПЗФ, на­при­клад, бо­та­ні­чних са­дів, ден­дро­пар­ків, при­ро­дних за­по­від­ни­ків то­що».

Якщо ж за­кор­тить на­бра­ти у «Фе­о­фа­нії» во­ди з дже­рел, щоб не пла­ти­ти за вхід та не ма­ти зай­во­го кло­по­ту, ви­би­рай­те­ся у зга­да­ні пар­ком піль­го­ві дні. Зро­біть та­кий со­бі «во­дний» день.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.