МИ­СТЕ­ЦТВО ря­тує ре­лі­квію

У Со­фії Ки­їв­ській роз­по­ча­ли ре­кон­стру­кцію кі­о­та ХІХ сто­лі­т­тя

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День» Фото на­да­но На­ціо­наль­ним за­по­від­ни­ком «Со­фія Ки­їв­ська»

На цю ре­кон­стру­кцію в за­по­від­ни­ку че­ка­ли дав­но. Два кі­о­ти ХІХ сто­лі­т­тя не пер­ший рік по­тре­бу­ють ре­став­ра­ції, але з рі­зних при­чин, зокре­ма че­рез брак ко­штів, во­на від­кла­да­ла­ся. Ко­ман­да за­по­від­ни­ка зна­йшла рі­ше­н­ня: на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку на те­ри­то­рії «Со­фії Ки­їв­ської» від­був­ся бла­го­дій­ний кон­церт Ві­кто­рії Лук’янець, со­ліс­тки Ві­ден­ської опе­ри і на­ро­дної ар­тис­тки Укра­ї­ни. Отри­ма­ні ко­шти спря­му­ва­ли на ре­став­ра­цію одно­го з кі­о­тів. Ко­што­рис ста­но­вить близь­ко 28 ти­сяч гри­вень. Як роз­по­від­ає Ана­то­лій ОСТАПЧУК, за­ві­ду­вач на­у­ко­во-ре­став­ра­цій­ної май­стер­ні На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська» , кі­от пе­ре­не­сли до май­стер­ні, роз­по­ча- ли під­го­тов­чі ро­бо­ти до ре­став­ра­ції. Ко­ли від­ре­став­ру­ють пер­ший кі­от, шу­ка­ти­муть гро­ші на «лі­ку­ва­н­ня» дру­го­го.

■ Оби­два кі­о­ти ду­же по­ді­бні між со­бою, над ни­ми пра­цю­вав один май­стер. Основ­на ча­сти­на у ре­лі­квій зро­бле­на з ду­ба, во­ни оздо­бле­ні пи­шним рі­зьбле­н­ням. «Кі­о­ти бу­ли в по­га­но­му ста­ні, бо в 1930-х ро­ках їх де­мон­ту­ва­ли і пе­ре­не­сли. Під час де­мон­та­жу по­ру­ши­ли їхню ці­лі­сність, во­ни втра­ти­ли стій­кість. Їх при­хи­ли­ли до сті­ни, і так во­ни збе­рі­га­ли­ся. Крім то­го, ми­нув час, на них з’яви­ли­ся пи­ло­ві за­бру­дне­н­ня, трі­щи­ни, ме­ха­ні­чні від­ко­ли. Втра­че­на тка­ни­на, де­я­кі де­та­лі. Во­ни ж пе­ре­жи­ли вій­ну, ре­мон­ти...» — роз­по­від­ає Ана­то­лій Остапчук.

■ Ко­лись у кі­о­тах сто­я­ли ша­но­ва­ні Куп’яти­цька іко­на Бо­жої Ма­те­рі та іко­на Миколи Мо­кро­го. Оста­н­ня ві­до­ма як пер­ша чу­до­твор­на іко­на Ру­сі. « Кі­о­ти в Со­фій­сько­му со­бо­рі з’ яви­лись у XVIII сто­літ­ті, їх зро­би­ли спе­ці­аль­но для іко­ни Миколи Мо­кро­го і Куп’яти­цької іко­ни Бо­жої Ма­те­рі. Кі­о­ти сто­я­ли на хо­рах Со­фій­сько­го со­бо­ру в бі­чних вів­та­рях, при­свя­че­них цим свя­тим, — ка­же Ана­то­лій Остапчук. — Під час ре­став­ра­ції со­бо­ру в се­ре­ди­ні ХІХ сто­лі­т­тя ін­тер’єри за­зна­ва­ли змін. На­пев­но, ці кі­о­ти ви­не­сли, во­ни не збе­ре­гли­ся. То­ді й зро­би­ли но­ві, та­кож по­став­ле­ні на хо­рах, в ар­ках, які ви­хо­дять на цен­траль­ну ча­сти­ну со­бо­ру. У 1930-х ро­ках, ко­ли в со­бо­рі ще пра­ви­ли слу­жби, ви­рі­ши­ли, що кі­о­ти з іко­на­ми за­ва­жа­ють роз­див­ля­ти­ся мо­за­ї­ки в ньо­му. То­му кі­о­ти і де­мон­ту­ва­ли — щоб був гар­ний вид на іко­но­стас та вів­тар, щоб кра­ще бу­ло ви­дно мо­за­ї­ки».

■ Са­мі іко­ни за якийсь час зни­кли. Про образ Куп’яти­цької Бо­жої Ма­те­рі вза­га­лі ні­чо­го не­ві­до­мо, на­віть те, ко­ли са­ме він зник. Іко­на Миколи Мо­кро­го, за сло­ва­ми Ана­то­лія Оста­пчу­ка, зни­кла під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни при від­сту­пі нім­ців. Спо­ча­тку ре­лі­квію ви­ве­зли до Поль­щі, по­тім во­на по­тра­пи­ла до Ні­меч­чи­ни, пі­сля — до Ка­на­ди, і зре­штою — до Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки. Є ін­фор­ма­ція, що іко­на збе­рі­га­є­ться у Тро­ї­цько­му со­бо­рі в Бру­клі­ні, Нью-Йорк. «Але з’яви­лись сум­ні­ви, чи справ­ді це ви­ве­зе­на іко­на, чи її ко­пія, — ко­мен­тує Ана­то­лій Остапчук. — Ма­буть, десь іко­на збе­рі­га­є­ться, але то­чних ві­до­мо­стей про це не­має. За­раз здій­сню­ю­ться спро­би її по­вер­ну­ти».

■ Під час під­го­тов­ки до ре­став­ра­ції в кі­о­ті зна­йшли за­пи­ску від 16 черв­ня 1946 ро­ку. Її за­ли­ши­ли сту­ден­ти, які бу­ли в со­бо­рі на екс­кур­сії. Во­ни на­пи­са­ли, що ду­же за­до­во­ле­ні по­ба­че­ним і за­ли­ши­ли свої прі­зви­ща. «На­ші на­у­ков­ці за­ці­ка­ви­ли­ся цим, від­шу­ка­ли цих лю­дей, на­віть спіл­ку­ва­ли­ся з ни­ми», — до­дає Ана­то­лій Остапчук.

■ Ре­став­ра­цію пер­шо­го кі­о­та пла­ну­ють за­кін­чи­ти на­при­кін­ці жов­тня. Ко­ли ре­лі­квію пе­ре­не­сли до май­стер­ні, на сті­ні, до якої во­на бу­ла при­хи­ле­на, по­ба­чи­ли ці­ка­вий фре­ско­вий та олій­ний жи­во­пис. Те­пер цю ком­по­зи­цію теж пла­ну­ють при­ве­сти до ла­ду, очи­сти­ти від бру­ду, а кі­от пі­сля ре­став­ра­ції ви­став­лять по­руч.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.