Iсто­ри­чне зна­че­н­ня ро­зу­мі­ють, але гро­шей не да­ють

Чо­му ми­слив­ський па­лац гра­фа Шу­ва­ло­ва на Чер­ка­щи­ні за­не­па­дає

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на МОЛЧАНОВА, Чер­ка­си

Ми­слив­ський па­лац гра­фа Шу­ва­ло­ва — пам’ятка са­до­во-пар­ко­во­го ми­сте­цтва за­галь­но­на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня, що у м. Таль­но­му Чер­ка­ської обла­сті, — ни­ні за­не­па­дає. Уні­каль­на пам’ятка ар­хі­те­кту­ри Пра­в­обе­реж­жя збу­до­ва­на гол­ланд­ським ар­хі­те­кто­ром ще у 1896—1903 ро­ках в сти­лі фран­цузь­ко­го Ре­не­сан­су, втім, з мо­мен­ту за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва ні ра­зу не ре­мон­ту­ва­лась і пе­ре­бу­ває в ава­рій­но­му ста­ні, так за­зна­че­но на офі­цій­но­му сай­ті Таль­нів­ської мі­ської ра­ди. На жаль, те, що сьо­го­дні са­ди­ба про­дов­жує руй­ну­ва­ти­ся, бо­лить да­ле­ко не ко­жно­му.

«Зна­ме­ни­тий за­мок гра­фа Шу­ва­ло­ва не був по­шко­дже­ний під час вій­ни, за ра­дян­ських ча­сів тут мі­стив­ся бу­ді­вель­ний те­хні­кум, і при­мі­ще­н­ня зав­жди бу­ло в охай­но­му ста­ні, в ча­си не­за­ле­жно­сті тут роз­мі­щу­вав­ся му­зей хлі­бо­роб­ства, а з 2005-го роз­по­ча­ла­ся ре­кон­стру­кція... Осво­є­но пів­де­ся­тка міль­йо­нів дер­жав­них ко­штів. На те, щоб пам’ятку ар­хі­те­кту­ри просто зруй­ну­ва­ти», — на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» ко­ли­шній ме­шка­нець м. Таль­не Ми­ко­ла Ка­ні­шев­ський. Про те, які ж ро­бо­ти про­во­ди­ли у па­ла­ці, за­пи­ту­є­мо в за­сту­пни­ка управ­лі­н­ня куль­ту­ри Чер­ка­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Миколи СУХОВОГО. «Це був 2005—2006 рік, у 2008 ро­ці фі­нан­су­ва­н­ня зу­пи­ни­ли, єди­не — пе­ре­кри­ли дах, не да­ли са­ди­бі роз- ва­ли­ти­ся. У нас є ко­што­рис 2006 ро­ку, на той час під­ря­дни­ком бу­ло управ­лі­н­ня ка­пі­таль­но­го бу­дів­ни­цтва Чер­ка­ської ОДА. Ре­шту — від вну­трі­шніх ро­біт до ін­тер’єру — до­бру по­ло­ви­ну ро­бо­ти пла­ну­є­мо вті­ли­ти ко­штом бю­дже­тів рі­зних рів­нів», — роз­по­вів Ми­ко­ла Су­хо­вий. Окрім Ми­слив­сько­го зам­ку, пла­ну­ють від­ре­став­ру­ва­ти й Кор­сунь-Шев­чен­ків­ський за­мок (По­ня­тов­ських- Ло­пу­хі­них), Ле­ськов­ський па­лац (Да­хов­ських), що у Мо­на­сти­ри­щен­сько­му ра­йо­ні, та обла­шту­ва­ти в них му­зей три­піль­ської куль­ту­ри. «Маємо відродити ці три па­ла­ци з 22-х, що на те­ри­то­рії Чер­ка­щи­ни, щоб во­ни бу­ли в екс­по­зи­цій­но­му ста­ні, а да­лі пе­ред­ба­ча­є­ться роз­мі­сти­ти у цих зам­ках му­зей три­піль­ської куль­ту­ри, по­чи­на­ю­чи від Кар­пат, Мол­до­ви і аж до Дні­пра. Ви­яв­ля­є­ться, у Дра­бів­сько­му ра­йо­ні теж є пам’ятки три­піль­ської куль­ту­ри, тим па­че, що ін­сти­тут ар­хе­о­ло­гії нам від­дає усі пам’ятки для ство­ре­н­ня цьо­го му­зею», — за­ува­жив по­са­до­вець.

■ Отож, за сло­ва­ми чи­нов­ни­ка, пам’яткам та­ки не да­дуть оста­то­чно зруй­ну­ва­ти­ся. Во­дно­час за­ві­ду­вач ка­фе­дри істо­рії та етно­ло­гії Укра­ї­ни Чер­ка­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го Ві­та­лій МАСНЕНКО ви­хід із си­ту­а­ції ба­чить у дер­жав­но-при­ва­тно­му пар­тнер­стві. «На­скіль­ки я ро­зу­мію, про­бле­ма по­ля­га­ла в то­му, що ні­як не мо­гли ви­зна­чи­ти­ся, ко­му ж на­ле­жить ця са­ди­ба. І це не­ви­зна­че­н­ня при­зве­ло до то­го, що во­на пе­ре­бу­ває у та­ко­му за­не­дба­но­му ста­ні, — вва­жає на­у­ко­вець. — Тож пер­шим кро­ком тре­ба з’ясу­ва­ти юри­ди­чний аспект, а ли­ше по­тім роз­ро­бля­ти про­гра­му дій. Сво­го ча­су на Чер­ка­щи­ні бу­ла спро­ба ви­рі­ши­ти та­ку про­бле­му: роз­ро­бле­но про­гра­му «Зо­ло­та під­ко­ва Чер­ка­щи­ни», у рам­ках якої бу­ло про­фі­нан­со­ва­но ба­га­то по­ді­бних об’єктів. Не ли­ше про­ве­ли ре­став­ра­цію, а й ство­ри­ли від­по­від­ну ін­фра­стру­кту­ру, що да­ва­ло мо­жли­вість роз­ви­ва­ти ту­ризм. На жаль, ко­ли «ре­гіо­на­ли» при­йшли до вла­ди, ця про­гра­ма бу­ла при­пи­не­на. Оче­ви­дно, для обла­сті по­трі­бно роз­ро­би­ти щось по­ді­бне, щоб по­єд­на­ти і дер­жав­ні ре­сур­си, і при­ва­тні. Це до­зво­ли­ло б збе­рег­ти цю істо­ри­чну бу­дів­лю», — мір­кує Ві­та­лій Масненко.

Ли­ше у жов­тні 2014 ро­ку під час про­ку­рор­ської пе­ре­вір­ки вста­нов­ле­но, що пам’ятка ар­хі­те­кту­ри за­галь­но­дер­жав­но­го зна­че­н­ня Ми­слив­ський за­мок Шу­ва­ло­ва в м. Таль­но­му є без­ха­зяй­ною, а від­так бю­дже­тні ко­шти на її утри­ма­н­ня та ре­став­ра­цію не ви­ді­ля­ють. Аби пе­ре­да­ти пам’ятку ар­хі­те­кту­ри у ко­му­наль­ну вла­сність Таль­нів­ської мі­ської ра­ди, бу­ло за­яв­ле­но по­зов до су­ду. А вже у гру­дні то­го ж ро­ку на ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня дер­жав­ним ре­є­стра­то­ром за­ре­є­стро­ва­но пра­во вла­сно­сті на вка­за­ний об’єкт за Таль­нів­ською мі­ською ра­дою.

■ Сьо­го­дні збе­ре­же­н­ням істо­ри­ко-куль­тур­них пам’яток краю за­йма­є­ться Управ­лі­н­ня мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та ар­хі­те­кту­ри Чер­ка­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції, тож ко­ре­спон­дент «Дня» звер­нув­ся і в цю уста­но­ву. «Ми зби­ра­є­мо ма­те­рі­а­ли, пи­ше­мо ли­сти, на ре­став­ра­цію по­ки що ко­штів не ви­ді­ля­ють», — по­ві­до­ми­ла спе­ці­а­ліст з ре­став­ра­ції та охо­ро­ни пам’яток На­та­лія Во­ро­б­йо­ва. Що­до пла­нів обла­сної вла­ди на цю са­ди­бу їй ні­чо­го не ві­до­мо, на­то­мість спе­ці­а­ліст за­люб­ки роз­по­ві­ла про істо­ри­чне зна­че­н­ня Ми­слив­сько­го зам­ку, по­ка­за­ла фо­то­гра­фії, на­віть під­ня­ла з архіву па­спорт спо­ру­ди, пар­ку, що роз­та­шо­ва­ний по­руч, по­ка­за­ла ма­те­рі­а­ли об­сте­жень, про­е­кти-ре­став­ра­ції, які бу­ли роз­ро­бле­ні у 1973, 1984, 1985 ро­ках Ки­їв­ським ін­сти­ту­том «Укр­про­е­ктре­став­ра­ція». Ка­же, це все, що мо­жуть на­да­ти, втім, щи­ро за­хо­плю­є­ться ве­ли­чні­стю ар­хі­те­ктур­ної спо­ру­ди зам­ку і шко­дує, що він роз­ва­лю­є­ться.

До­лею істо­ри­чних пам’ яток стур­бо­ва­ні й чер­ка­ща­ни, се­ред них — ар­хі­те­ктор-мі­сто­бу­дів­ник Фе­дір Гон­ца. Ми­тець вже по­над де­сять ро­ків до­слі­джує ком­по­зи­ції са­до­во-пар­ко­во­го ми­сте­цтва, тож про­бле­ма руй­на­ції істо­ри­ко-куль­тур­них спо­руд йо­му до­бре ві­до­ма. «Я був у Таль­но­му ро­ків зо два то­му, до­слі­джу­ю­чи парк, який та­кож у жа­хли­во­му ста­ні. За­га­лом об’єктів са­до­во-пар­ко­во­го ми­сте­цтва за­галь­но­на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня в Чер­ка­ській обла­сті не так уже й ба­га­то — всьо­го сім, тож маємо при­ве­сти їх до ла­ду. Лю­ди при­хо­дять до вла­ди, кон­ста­ту­ють факт, що так, дій­сно тре­ба ре­став­ру­ва­ти, але не зав­жди бе­ру­ться за спра­ву. Скіль­ки ро­ків ми­ну­ло, а пам’ятки до­сі в за­не­дба­но­му ста­ні. Щоб са­ди­ба жи­ла, її тре­ба не ли­ше від­ре­став­ру­ва­ти, а й екс­плу­а­ту­ва­ти», — пе­ре­ко­на­ний Фе­дір Гон­ца.

■ За сло­ва­ми фа­хів­ців, на Чер­ка­щи­ні на­ра­хо­ву­є­ться по­над пів­со­тні пам’яток са­до­во-пар­ко­во­го ми­сте­цтва, але істо­ри­чних — обмаль. Гро­мад­ськість пе­ре­ко­на­на: би­ти на спо­лох ма­ють фа­хів­ці, чи­нов­ни­ки і без­по­се­ре­дньо уста­но­ви обла­сті й мі­ста, які від­по­від­а­ють за збе­ре­же­н­ня пам’яток, тим па­че, що з ко­жним ро­ком їх стає де­да­лі мен­ше.

ФОТО КОСТЯНТИНА ГРИШИНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.