У Ша­цьку на Во­ли­ні хо­чуть по­ста­ви­ти пам’ятник... пон­чи­сту

Ци­ві­лі­зо­ва­ний від­по­чи­нок при­но­сить ко­ристь не тіль­ки лю­дям, а й мі­сце­вим бю­дже­там, пе­ре­ко­на­ний го­ло­ва мі­сце­вої гро­ма­ди Сер­гій Він­ні­чук

Den (Ukrainian) - - Суспільство - На­та­лія МАЛІМОН, «День» Луцьк

Цьо­го­рі­чне лі­то на Сві­тя­зі якось за­ба­ри­ло­ся. Якщо то­рік уже у трав­ні сю­ди ма­со­во їха­ли від­по­чи­валь­ни­ки, бо спри­я­ла по­го­да, то ни­ні й аж до кін­ця черв­ня на озе­рах па­ну­ва­ли ти­ша й бла­го­дать, але без лю­дей. Ди­ре­ктор Ша­цько­го мі­сько­го бу­дин­ку куль­ту­ри Ні­на Ви­ро­вич роз­ка­зує: якщо в ба­рі при тур­ба­зі «Ша­цькі озе­ра» «зав­жди бу­ла дві­жу­ха», то те­пер, за сло­ва­ми її зна­йо­мої, ко­тра тут тор­гує, пра­кти­чно ні ду­ші. Так тра­ди­цій­но скла­ло­ся, що на Ша­цькі озе­ра від­по­чи­валь­ни­ки їдуть, ли­ше якщо хо­ро­ша по­го­да, іна­кше — що тут ро­би­ти? Озе­ро з уні­каль­ною во­ди­чкою мо­же ком­пен­су­ва­ти від­су­тність еле­мен­тар­них ви­год, еле­мен­тар­ної ін­фра­стру­кту­ри, але чи на­дов­го? На узбе­реж­жі Сві­тя­зя, Пі­со­чно­го є і ба­зи най­су­ча­сні­шо­го сер­ві­су, але за­га­лом Ша­цькі озе­ра — це ще зна­чною мі­рою «со­вок».

Про­те вже най­ближ­чим ча­сом си­ту­а­ція має змі­ни­ти­ся. Сер­гій ВІН­НІ­ЧУК, го­ло­ва Ша­цької об’єд­на­ної те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди, уже мо­же роз­ка­за­ти про де­я­кі пла­ни зі ство­ре­н­ня в цьо­му ре­гіо­ні ку­рор­ту дер­жав­но­го зна­че­н­ня. Пе­ред­ба­чає, що це займе не мен­ше, ніж два-три ро­ки. Ми­ну­ло­го ро­ку на Во­ли­ні ухва­ли­ли Про­гра­му роз­ви­тку ту­ри­зму, в якій за­кла­де­но 600 ти­сяч гри­вень на Шацьк. За ці ко­шти ма­ють про­ве­сти до­слі­дже­н­ня во­ди у Сві­тя­зі й Пі­со­чно­му, тор­фу, гли­ни, са­про­пе­лю, про лі­ку­валь­ні вла­сти­во­сті яких ві­до­мо і без до­слі­джень, але по­трі­бне, як ка­жуть, офі­цій­не підтвердження.

■ Ба­га­то ро­бо­ти мі­сце­ва вла­да пла­нує ви­ко­на­ти в ур­очи­щі Гря­да, де зо­се­ре­дже­но най­біль­ше баз від­по­чин­ку. Хо­ті­ли си­ла­ми мі­сце­во­го бю­дже­ту й під­при­єм­ців здій­сни­ти ре­кон­стру­кцію цен­траль­ної пі­шо­хі­дної ву­ли­ці цьо­го від­по­чин­ко­во­го ком­пле­ксу. Але вар­то­сті ро­біт — де­сять міль­йо­нів гри­вень — са­мим не по­тя­гну­ти. Се­ли­щна ра­да опла­ти­ла вар­тість прое­кт­но-ко­што­ри­сної до­ку­мен­та­ції, а щоб за­лу­чи­ти по­трі­бну су­му, го­тує про­е­кти на спів­фі­нан­су­ва­н­ня з Єв­ро­со­ю­зом. Го­ло­ва ОТГ ра­діє, що про­ект (на 400 ти­сяч єв­ро), зав­дя­ки яко­му обла­шту­ють кем­пін­го­ву сто­ян­ку, ав­то­сто­ян­ку та ци­ві­лі­зо­ва­ний пляж на те­ри­то­рії ни­ні­шньо­го на­ме­то­во­го мі­сте­чка, уже про­йшов пер­ший етап від­бо­ру. За­ра­ди то­го, аби за­лу­ча­ти ко­шти ін­ве­сто­рів із Єв­ро­со­ю­зу (чим актив­но ко­ри­сту­є­ться су­сі­дня Поль­ща, в якій Шацьк має мі­ста-пар­тне­рів), у Ша­цькій се­ли­щній ра­ді вве­ли по­са­ду ме­не­дже­ра з на­пи­са­н­ня про­е­ктів, найняв­ши фа­хів­ця із Лу­цька. Адже най­біль­шою про­бле­мою у ство­рен­ні «Ша­цька-ку­рор­ту» є від­су­тність ка­на­лі­за­ції в нав­ко­ли­шніх на­се­ле­них пун­ктах. Це пи­та­н­ня му­су­є­ться ро­ка­ми. Сер­гій Він­ні­чук на­во­дить у при­клад озе­ро Бі­ле бі­ля Вло­да­ви, від яко­го до Сві­тя­зя ближ­че, ніж 30 кі­ло­ме­трів. Озе­ро зна­чно мен­ше за Сві­тязь, але зав­дя­ки ство­ре­ній ін­фра­стру­кту­рі при­ймає втри­чі біль­ше від­по­чи­валь­ни­ків, ніж ба­зи Сві­тя­зя. І пра­цю­ють на ба­зах Бі­ло­го озе­ра... во­ли­ня­ни, ме­шкан­ці сіл Ша­цько­го та Лю­бомль­сько­го ра­йо­нів.

За при­кла­дом пар­тне­рів­по­ля­ків Сер­гій Він­ні­чук пла­нує обла­шту­ва­ти та­кож ве­ло­до­ріж­ку нав­ко­ло Сві­тя­зя. Ко­шти на ка­на­лі­зу­ва­н­ня баз по­ля­ки отри­ма­ли, як тут ка­жуть, «від Унії», тоб­то Єв­ро­со­ю­зу. Ба­чив ша­цький го­ло­ва бі­ля поль­сько­го Бі­ло­го озе­ра і пре­кра­сний спа- ком­плекс, вла­сни­ку яко­го «Унія» та­кож зна­чною мі­рою ком­пен­су­ва­ла йо­го за­тра­ти. Ци­ві­лі­зо­ва­ний від­по­чи­нок при­но­сить ко­ристь не тіль­ки лю­дям, а й мі­сце­вим бю­дже­там. А ма­ти та­ку при­ро­дну ба­зу, яку має Шацьк, і не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її на­ле­жним чи­ном, то, вва­жає Він­ні­чук, не по-го­спо­дар­ськи.

■ Се­ред йо­го ідей, які обов’яз­ко­во бу­дуть вті­ле­ні у жи­т­тя, і бла­го­устрій скве­ру в Ша­цьку, ре­кон­стру­кцію яко­го вже роз­по­ча­ли. З ла­ви­ця­ми, кві­тни­ка­ми, Wi- Fi зо­ною, онов­ле­ним пам’ятни­ком Та­ра­со­ві Шев­чен­ку ба на­віть із су­хим фон­та­ном. Не тіль­ки « ку­рор­тни­ки » , а й мі­сце­ві ме­шкан­ці, ка­же Сер­гій Ми­ко­ла­йо­вич, по­вин­ні ма­ти та­кі ком­фор­тні те­ри­то­рії для від­по­чин­ку. Із ту­ри­сти­чних же «за­ма­нух» се­ли­щна ра­да про­по­нує вста­но­ви­ти на на­бе­ре­жній Сві­тя­зя, яку спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми та­кож ре­кон­стру­ю­ють, пам’ятник... пон­чи­сту. Пон­чи­ста­ми тут на­зи­ва­ють мі­сце­вих жі­но­чок, ко­трі зумі­ли з тра­ди­цій­ної для ша­цької окру­ги стра­ви — пон­чи­ка — зро­би­ти бі­знес, а фа­кти­чно — за­сіб для ви­жи­ва­н­ня ці­лих ро­дин. Сві­тязь­ки­ми пон­чи­ка­ми го­ду­ва­ло­ся не одне по­ко­лі­н­ня від­по­чи­валь­ни­ків. То­му в пла­нах — і фе­сти­валь сві­тязь­ко­го пон­чи­ка. Усе це — за­для за­охо­че­н­ня ту­ри­ста і за­для роз­ваг мі­сце­вих ме­шкан­ців, які важ­ко пра­цю­ють у та­кий ко­ро­ткий в цьо­му во­лин­сько­му ре­гіо­ні ту­ри­сти­чний се­зон.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.