ДДе­ен­ньь аасст­те­ер­ро­о­їїд­даа

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

30черв­ня 1908 ро­ку на на­шу пла­не­ту впав асте­ро­їд, який отри­мав на­зву — Тун­гу­ський ме­тео­рит. А че­рез 107 ро­ків по­то­му цей день став зва­ти­ся День асте­ро­ї­да.

Ці­ка­во, що хоч цей день бу­ло офі­цій­но за­сно­ва­но Ге­на­сам­бле­єю ООН, іні­ці­а­то­ром є ві­до­мий му­зи­кант Брайан Мей. Так, той са­мий гі­та­рист ле­ген­дар­ної груп­пи Queen, ви­яв­ля­є­ться ще й астро­фі­зик.

2014 ро­ку Мей та йо­го друг ре­жи­сер Гріг Рі­хтерс по­ча­ли ро­бо­ту над філь­мом про ви­га­да­но­го асте­ро­ї­ду на Лон­дон. Прем’єра філь­му від­бу­ла­ся то­го ж ро­ку на між­на­ро­дно­му фе­сти­ва­лі Starmus при­свя­че­но­му астро­но­мії та су­мі­жним на­у­кам. А во­се­ни то­го ж ро­ку Мей та Рі­хтерс ого­ло­си­ли про ство­ре­н­ня Дня асте­ро­ї­да на спе­ці­аль­ній прес-кон­фе­рен­ції.

Го­лов­ним зав­да­н­ням цьо­го Дня є по­ши­ре­н­ня ін­фор­ма­ції про асте­ро­ї­ди та не­без­пе­ку якою во­ни за­гро­жу­ють пла­не­ті, та за­по­бі­жним за­хо­дам про­ти цьо­го.

Іні­ці­а­ти­ву під­три­ма­ла низ­ка ви­да­тних астро­нав­тів та на­у­ков­ців. А в пер­шо­му від­зна­чен­ні свя­та взя­ли участь Ко­смі­чна аген­ція Ве­ли­ко­бри­та­нії, Аме­ри­кан­ський му­зей при­ро­дни­чої істо­рії, Му­зей на­у­ки у Лон­до­ні та ще без­ліч на­у­ко­вих ор­га­ні­за­цій та уста­нов.

МАЛЮНОК АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.