Про мо­ву вій­ни

Чим за­пам’ятав­ся ІІІ Дон­бас Ме­діа Фо­рум?

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­лен­тин ТОР­БА, Ва­дим ЛУБ­ЧАК, «День»

Умі­сті Свя­то­гірськ До­не­цької обла­сті 28—29 черв­ня три­ває III Дон­бас Ме­діа Фо­рум «Дон­бас у ме­діа: від по­пу ліз му до фак тів » . По над 260 уча­сни­ків Фо­ру­му упро­довж двох днів ра­зом з по­над 30 за­про­ше­ни­ми укра­їн­ськи­ми та іно­зем­ни­ми спі­ке­ра­ми на­ма­га­ти­му­ться дис­ку­ту­ва­ти що­до пи­та­н­ня по­лі­ти­чно­го по­пу­лі­зму в про­ти­став­лен­ні стан­дар­там жур­на­лі­сти­ки; ак тив но об го во рю ва ти спо со би під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти ре­да­кцій ме­діа Дон­ба­су (зокре­ма ме­не­джмент, за­лу­че­н­ня до­нор­ських ре­сур­сів, но­ві те­хно­ло­гії, рі­зно­ма­ні­т­тя кон­тен­ту); дис­ку­ту­ва­ти про кон­флі­ктно-чу­тли­ву жур­на­лі­сти­ку під час вій­ни.

Чи­ма­лу дис­ку­сію ви­кли­кав вже пер­ший кру­глий стіл «Мо­ва во­ро­жне­чі в ме­діа: як зни­зи­ти її ви­ко­ри­ста­н­ня се­ред жур­на­лі­стів та на­пру­гу в су­спіль­стві», на яко­му Оле­ксій Ма­цу­ка (ГО «До­не­цький ін­сти­тут ін­фор­ма­ції»), Те­тя­на По­по­ва (екс-за­сту­пник мі­ні­стра ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки, ни­ні — ГО « Ін­фор ма цій на без пе ка » ) , Ана­ста­сія Стан­ко (ГО «Гро­мад­ське те­ле­ба­че­н­ня») та ін­ші ви­сту­па­ли за «вкрай не­об­хі­дне змен­ше­н­ня мо­ви во­ро­жне­чі в укра­їн­ських ме­діа». Зокре­ма, на ДМФі бу­ло пред­став­ле­но ре­зуль­та­ти мо­ні­то­рин­гу «Мо­ва во­ро­жне­чі в дру­ко­ва­них ЗМІ Дон­ба­су по оби­два бо­ки лі­нії фрон­ту», який До­не­цький ін­сти­тут ін­фор­ма­ції ви­ко­нав у трав­ні цьо­го ро­ку.

На­га­да­є­мо, на цю те­му «День» вже не раз пи­сав, зокре­ма у ма­те­рі­а­лі «Case Стан­ко», або Про «цно­тли­ву на­їв­ність » жур­на­лі­сти­ки » («День», №101 від 15 черв­ня ц.р.). Аде­пти бо­роть­би з «мо­вою во­ро­жне­чі», за­кли­ка­ю­чи укра­їн­ських жур­на­лі­стів не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти слів з гру­бою і не­га­тив­ною ко­но­та­ці­єю, зокре­ма до та­ких слів на Фо­ру­мі від­не­сли «те­ро­рист», «се­па­ра­тист» то­що. Крім то­го, жур­на­ліс­тка «Гро­мад­сько­го ТБ» Ана­ста­сія Стан­ко зно­ву звер­ну­ла ува­гу, що, на її дум­ку, у «про­фе­сій­но­му слов­ни­ку» жур­на­лі­стів не мо­же бу­ти слів «наш», «ге­рой», «за­хи­сник» що­до укра­їн­ської ар­мії. Мов­ляв, тре­ба про­сто пи­са­ти — вій­сько­ві ЗСУ.

У па­не­лі «Ло­яль­на чи не­за­ле­жна жур­на­лі­сти­ка», до якої до­лу­чи­ли­ся як спі­ке­ри жур­на­лі­сти «Дня», уча­сни­ки го­во­ри­ли про са­мо­ре­гу­ля­цію та са­мо­цен­зу­ру ме­дій­ни­ків під час ви­сві­тле­н­ня вій­ни; що пер­вин­не для жур­на­лі­стів, які ви­сві­тлю­ють АТО, — бу­ти про­фе­сіо­на­лом, який ви­сту­пає за стан­дар­ти про­фе­сії, чи па­трі­о­том? Са­ма по­ста­нов­ка та­ких пи­тань — ба­га­то в чо­му хи­бна. Адже жур­на­ліст, який, без­умов­но, має бу­ти про­фе­сіо­на­лом і до­три­му­ва­ти­ся всіх стан­дар­тів у про­фе­сії, в будь-яко­му ра­зі, не по­ви­нен за­бу­ва­ти, що в йо­го кра­ї­ні три­ває вій­на. Біль­ше то­го — са­ме це ро­зу­мі­н­ня має бу­ти на пер­шо­му мі­сці. Тоб­то мо­жна і тре­ба по­єд­ну­ва­ти гро­ма­дян­ську по­зи­цію і стан­дар­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.