Бро­не­бій­ний ар­гу­мент

«Із га­зе­тою «День» ме­ні ці­ка­во жи­ти», — ви­кла­дач Між­на­ро­дно­го від­кри­то­го уні­вер­си­те­ту роз­ви­тку лю­ди­ни «Укра­ї­на»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Що зде­біль­шо­го чи­та­ють у ме­тро? Або по­ві­дом­ле­н­ня в га­дже­тах, або не­хи­тру бе­ле­три­сти­ку, або без­ко­штов­ні га­зе­ти з «де­ше­вою» ін­фор­ма­ці­єю. Рід­ко зу­стрі­неш у ва­го­ні лю­ди­ну з тов­стою книж­кою. Ме­ні по­ща­сти­ло — я зу­стрів та­ку жін­ку на си­ній гіл­ці ме­тро із по­ту­жним фо­лі­ан­том. Во­на ува­жно вчи­ту­ва­лась у ду­же зна­йо­му ме­ні книж­ку: «Ек­стракт +200». По­зна­йо­ми­лись, обмі­ня­ли­ся те­ле­фо­на­ми. Оле­на Іва­нів­на Бе­зно­сюк — стар­ший ви­кла­дач фа­куль­те­ту ме­не­джмен­ту і ту­ри­зму Між­на­ро­дно­го від­кри­то­го уні­вер­си­те­ту роз­ви­тку лю­ди­ни «Укра­ї­на», має ма­ло ча­су. То­му в ар­те­рі­ях сто­ли­ці її жи­т­тя роз­пи­са­но по хви­ли­нах. І ці хви­ли­ни «віль­но­го ча­су» за­пов­не­ні «Днем».

«Я їду 40 хви­лин в ме­тро, і тут у ме­не є мо­жли­вість чи­та­ти, — го­во­рить во­на вже в те­ле­фон­ній бе­сі­ді. — Ча­су ду­же ма­ло, і від то­го ко­жна хви­ли­на для спо­жи­ва­н­ня ці­ка­вої та по­трі­бної ін­фор­ма­ції бу­кваль­но роз­пи­са­на. Мо­є­му моз­ко­ві по­стій­но по­трі­бна «їжа». Та­ку най­сма­чні­шу «їжу» я зна­хо­джу

са­ме на сто­рін­ках « Дня». Ми ду­ма­є­мо одна­ко­во, ди­ви­мо­ся на істо­рію і су­ча­сність одна­ко­во. Це зокре­ма сто­су­є­ться й фо­то­ви­став­ки га­зе­ти «День», яку я че­каю ко­жно­го ро­ку, і ду­же су­мую, якщо своє­ча­сно не по­ба­чу афі­шу. В книж­ках «Дня» я зна­хо­джу Сергія Крим­сько­го, Лі­ну Ко­стен­ко, всіх тих, чиї дум­ки для ме­не є близь­ки­ми й ва­жли­ви­ми. Для ме­не має ве­ли­ке зна­че­н­ня, що я не одна у сві­ті, яка ми­слить са­ме так.

«День» окре­мо сто­їть від дру­ко­ва­них ви­дань. Це — уні­каль­но, адже зде­біль­шо­го ви­да­н­ня зли­ва­ю­ться в одно­рі­дну ма­су по­вер­хо­вої ін­фор­ма­ції. Ма­ло хто пір­нає в гли­би­ну. Ви­кла­да­ю­чи на фа­куль­те­ті ме­не­джмен­ту і ту­ри­зму, в «Дні» я зна­хо­джу но­ві ідеї, які до­но­шу до сту­ден­тів на ле­кці­ях із від­по­від­ним по­си­ла­н­ням на ви­да­н­ня. При цьо­му я до­ві­ряю «Дню», зокре­ма тій ін­фор­ма­ції, яка по­да­є­ться в істо­ри­чно­му та куль­ту­ро­ло­гі­чно­му пла­нах.

Моє зна­йом­ство з ва­шою Бі­блі­о­те­кою по­ча­ло­ся із книж­ки «Укра­ї­на Incognita». Во­на в ме­не вся в за­клад­ках, по­кре­сле­на по­зна­чка­ми на сто­рін­ках, ви­ді­ле­ни­ми абза­ца­ми. По­тім я бу­кваль­но «про­ков­тну­ла» «Си­лу м’яко­го зна­ка» та «Ва­ші мер­тві ви­бра­ли ме­не» Джейм­са Мей­са. Книж­ки «Дня» — це справ­ді пов­но­цін­на ці­лі­сна бі­бліо­те­ка, яка ме­ні по­трі­бна й у ро­бо­ті, й у жит­ті для ар­гу­мен­та­ції сво­єї по­зи­ції в ди­скур­сах. Дум­ки «Дня» — це бро­не­бій­ний ар­гу­мент у будь-яко­му істо­ри­чно­му дис­пу­ті.

Ме­ні за про­фе­сі­єю до­во­ди­ться спіл­ку­ва­ти­ся із мо­лод­дю. Прив­чи­ти ді­тей та юна­ків чи­та­ти важ­ко, але це не зна­чить, що во­ни ні­ко­ли не чи­та­ти­муть. Спо­сте­рі­га­ю­чи за сту­ден­та­ми, я ба­чу, яки­ми во­ни при­хо­дять до на­вчаль­но­го за­кла­ду і яки­ми ви­хо­дять. За шість ро­ків на­вча­н­ня во­ни при­вча­ю­ться зна­хо­ди­ти ва­жли­ву сві­то­гля­дну ін­фор­ма­цію са­ме в книж­ці. Я їм ре­гу­ляр­но по­ка­зую книж­ки «Дня» і зокре­ма гля­нець «Мар­шрут №1», який не є глян­цем в по­ши­ре­но­му сен­сі, адже мі­стить змі­стов­ні сен­си. В «Мар­шру­ті №1» мо­жна зна­йти по­трі­бну те­му, від­крив­ши бу­дья­ку сто­рін­ку на ви­бір. на­при­клад, шма­то­чок Ту­реч­чи­ни на По­до­лі. З га­зе­тою «День» ме­ні ці­ка­во жи­ти. Пе­ре­ко­на­на, що в по­трі­бних мі­сцях в Ки­є­ві має бу­ти при­су­тній «Мар­шрут №1», як, на­при­клад, я йо­го ба­чи­ла в Лав­рі. Це не прим­ха для роз­ва­ги, аби щось по­чи­та­ти. Бі­бліо­те­ка «Дня» — це справ­ді курс, мар­шрут, до­ро­го­вказ для тих, хто пра­гне від­чу­ва­ти грунт вла­сної по­зи­ції».

ФОТО АВТОРА

Не ча­сто зу­стрі­неш у ме­тро лю­ди­ну, яка чи­тає важ­кий фо­лі­ант. Оле­на Бе­зно­сюк ви­ко­ри­сто­вує по­їзд­ки в під­зем­ці для ува­жно­го ви­вче­н­ня Бі­бліо­те­ки «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.