Вій­на ну­лів та оди­ниць*

На­пад ві­ру­су Petya як тест для ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки кра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - По­ча­ток на 25-й стор.

У ма­те­рі­а­лах World Economic Forum від 2015 ро­ку на­во­дя­ться кон­кре­тні при­кла­ди бо­їв «но­во­го ти­пу», які три­ва­ють не в май­бу­тньо­му, а в наш час. На­го­ло­шу­є­ться, що «Іслам­ська дер­жа­ва» вже вміє ма­ні­пу­лю­ва­ти со­ці­аль­ни­ми ме­діа для ви­ко­ри­ста­н­ня в пси­хо­ло­гі­чній вій­ні і вже го­ту­є­ться до кі­бер­вій­ни та еле­ктрон­ної вій­ни. На­во­дя­ться та­кож да­ні про здій­сне­н­ня Ро­сі­єю «не­ле­таль­них на­па­дів» — еле­ктрон­них та кі­бе­ра­так, пси­хо­ло­гі­чних опе­ра­цій — на сво­їх су­сі­дів, Есто­нію, Гру­зію та Укра­ї­ну.

Як ствер­джу­є­ться, існу­ють пе­ре­кон­ли­ві до­ка­зи то­го, що ви­бух на на­фто­про­во­ді Ба­ку — Тбі­лі­сі — Джей­хан в 2008 ро­ці був не просто те­ра­ктом, а най­біль­шим кі­бер­те­ра­ктом в істо­рії — че­рез комп’ ютер­ний ві­рус від­бу­ло­ся не­кон­тро­льо­ва­не збіль­ше­н­ня ти­ску, що і при­зве­ло до ви­бу­ху. В 2014 ро­ці Bloomberg, а по­тім і азер­бай­джан­ські ЗМІ по­ві­до­ми­ли, що, за да­ни­ми спец­служб, до те­ра­кту при­че­тні ро­сій­ські ха­ке­ри (а не те­ро­ри­сти з Ро­бі­тни­чої пар­тії Кур­ди­ста­ну (РПК), як вва­жа­ло­ся ра­ні­ше).

То­ді, в 2008-му, ли­ше за три дні пі­сля під­ри­ву на­фто­про­во­ду, Росія втор­гла­ся на те­ри­то­рію Гру­зії. Під час п’яти­ден­ної вій­ни ро­сій­ські вій­сько­ві лі­та­ки ски­да­ли бом­би за де­кіль­ка де­ся­тків ме­трів від на­фто­про­во­ду. І то­ді ж один з го­лов­них іде­о­ло­гів Крем­ля Але­ксандр Ду­гін в інтерв’ю ту­ре­цьким ЗМІ за­явив, що «Ба­ку — Тбі­лі­сі — Джей­хан від­те­пер по­мер».

...Не­що­дав­но ге­не­раль­ний се­кре­тар НАТО Єнс Стол­тен­берг роз­по­вів, що у 2016 ро­ці кіль­кість кі­бер­на­па­дів зро­сла на 60% по­рів­ня­но з по­пе­ре­дні­ми ро­ка­ми: ек­спер­ти Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го альян­су що­мі­ся­ця фі­ксу­ва­ли близь­ко 500 ін­ци­ден­тів.

«Ми пе­ре­бу­ва­є­мо в про­це­сі, що ви­зна­чає кі­бер­про­стір як вій­сько­ву сфе­ру ді­яль­но­сті. Ми маємо по­ві­тря­ну, мор­ську й су­хо­пу­тну сфе­ри, а те­пер у нас та­кож бу­де кі­бер­про­стір як вій­сько­ва сфе­ра ді­яль­но­сті», — по­ві­до­мив Стол­тен­берг у кві­тні ц.р. Він під­кре­слив, що в ра­зі кі­бе­ра­та­ки на будь-яко­го чле­на НАТО мо­же бу­ти за­сто­со­ва­на ста­т­тя 5, яка пе­ред­ба­чає, що на­пад на одно­го чле­на Альян­су вва­жа­є­ться на­па­дом на всіх. « Це озна­чає, що ми роз­гля­да­є­мо кі­бе­ра­та­ки, як сер­йо­зні або по­тен­цій­но сер­йо­зні, так са­мо як і на­па­ди з за­сто­су­ва­н­ням зброї», — на­го­ло­сив ген­сек Альян­су. А ще це озна­чає, що одну зі скла­до­вих ні­би­то не­ле­таль­ної та вір­ту­аль­ної ін­фор­ма­цій­ної вій­ни НАТО вже ви­знає та­кою ж не­без­пе­чною, як і т. зв. « тра­ди­цій­ну » вій­ну, з ре­аль­ни­ми бо­йо­ви­ми ді­я­ми та збро­єю.

Май­бу­тнє, про яке з пе­ре­сто­ро­гою пи­са­ли ще в 2015 ро­ці, вже на­ста­ло.

Але світ до цьо­го ви­явив­ся не го­то­вим.

У трав­ні ц.р. че­рез кі­бе­ра­та­ку по­стра­жда­ли 200 ти­сяч ко­ри­сту­ва­чів у 150 кра­ї­нах сві­ту, зокре­ма у Бри­та­нії, Тай­ва­ні, Ро­сії, Іспа­нії, Іта­лії, Ні­меч­чи­ні, Пор­ту­га­лії, Ту­реч­чи­ні, Укра­ї­ні, Ка­зах­ста­ні, Ін­до­не­зії, В’єтна­мі, Япо­нії та Фі­ліп­пі­нах. Комп’ютер­ний ві­ру­сви­ма­гач (мо­ди­фі­ка­ція WannaCry) бло­ку­вав до­ступ до фай­лів на ди­сках комп’юте­рів, ви­ма­га­ю­чи гро­шей за від­нов­ле­н­ня до­сту­пу. Се­ред жертв на­па­ду опи­ни­ли­ся на­віть гло­баль­ні кор­по­ра­ції та дер­жав­ні уста­но­ви — тоб­то ор­га­ні­за­ції, які то­чно не па­суть за­дніх у пла­ні кі­бер­за­хи­сту.

На жаль, 27 черв­ня впев­ни­ти­ся в не­за­хи­ще­но­сті від кі­бе­ра­так сво­їх ком­па­ній та ор­га­ні­за­цій до­ве­ло­ся укра­їн­цям.

У пер­шої по­ло­ви­ні дня 27 черв­ня 2017 р. в Укра­ї­ні по­ча­ла­ся ши­ро­ко­мас­шта­бна кі­бе­ра­та­ка, яка здій­сню­ва­ла­ся за до­по­мо­гою ві­ру­су Petya — знов та­ки мо­ди­фі­ко­ва­ної вер­сії WannaCry. І зно­ву ві­ру­сна про­гра­ма ши­фру­ва­ла всю ін­фор­ма­цію на комп’юте­рі з опе­ра­цій­ною си­сте­мою Microsoft Windows і ви­ма­га­ла у ко­ри­сту­ва­чів гро­ші — $300 у крі­пто­ва­лю­ті (бі­тко­ї­нах) для роз­бло­ку­ва­н­ня да­них.

Де­пар­та­мент кі­бер­по­лі­ції по­ві­до­мив, що ві­ру­сна ата­ка на укра­їн­ські ком­па­нії ви­ни­кла че­рез над­си­ла­н­ня на еле­ктро­ну по­шту шкі­дли­вих до­да­тків або по­си­лань та че­рез вста­нов­ле­н­ня за­ра­же­но­го онов­ле­н­ня бух­гал­тер­ської про­гра­ми для по­да­тко­вої зві­тно­сті.

Від ата­ки по­стра­жда­ли цен­траль­ні ор­га­ні вла­ди — Ка­бі­нет Мі­ні­стрів, окре­мі мі­ні­стер­ства, ве­ли­ка кіль­кість бан­ків (зокре­ма, НБУ та «Оща­дбанк»), най­біль­ші кор­по­ра­ції кра­ї­ни, зокре­ма в ме­та­лур­гії та аграр­но­му се­кто­рі, енер­го­ком­па­нії ( зокре­ма Чор­но­биль­ська АЕС), об’ єкти ін­фра­стру­кту­ри (ае­ро­порт «Бо­ри­спіль» та «Укр­за­лі­зни­ця»), те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ні ком­па­нії («Укр­те­ле­ком» і мо­біль­ні опе­ра­то­ри «Ки­їв­стар», Vodafone, Lifecell), по­што­ві слу­жби ( « Укр­по­шта » , « Но­ва по­шта » ) , ЗМІ у Ки­є­ві та ре­гіо­нах ( зокре­ма те­ле­ка­на­ли « Ін­тер » , « 24 » , ATR, Чор­но­мор­ська ТРК).

Ста­ном на 18.30 27 черв­ня до call-цен­тру Де­пар­та­мен­ту кі­бер­по­лі­ції На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни на­ді­йшло близь­ко 200 за­яв про ура­же­н­ня комп’ютер­них си­стем дер­жав­них та при­ва­тних ор­га­ні­за­цій, а та­кож пе­ре­сі­чних ко­ри­сту­ва­чів. По­ві­дом­ле­н­ня про­дов­жу­ва­ли над­хо­ди­ти й пі­зні­ше...

Ата­ці та­кож під­да­ли­ся ін­ші кра­ї­ни: Росія (хо­ча з рі­зних дже­рел по­ві­дом­ля­ють про ро­сій­ський слід кі­бе­ра­та­ки), Ве­ли­ко­бри­та­нія, Фран­ція, Ні­меч­чи­на, Іта­лія, Поль­ща та США. Втім, Укра­ї­на по­стра­жда­ла від кі­бер­на­па­ду най­біль­ше.

Укра­їн­ські спе­ці­а­лі­сти та стру­кту­ри з кі­бер­без­пе­ки ви­яви­ли­ся, ска­жі­мо пря­мо, не го­то­ви­ми до кри­зо­вої си­ту­а­ції та­ко­го рів­ня — по­при те, що кра­ї­на пе­ре­бу­ває в ста­ні гі­бри­дної вій­ни з Ро­сі­єю.

І спра­ва не тіль­ки в не­до­ста­тньо­му рів­ні за­хи­сту — тут Укра­ї­на, в прин­ци­пі, «йде в но­гу зі сві­том».

Спра­ва в то­му, що під час на­па­ду «ви­пли­ла» су­то ло­каль­на про­бле­ма — не­до­ско­на­лі ко­му­ні­ка­ції вла­дних уста­нов.

Бу­ло по­мі­тно, де­я­кі уря­дов­ці і прес-офі­си дер­жав­них ор­га­нів не отри­ма­ли жо­дної аде­ква­тної ін­стру­кції, як ді­я­ти на «ви­па­док вій­ни», тоб­то під час кри­зи. І це при то­му, що в нас на­справ­ді йде вій­на!

Ха­о­ти­чні за­яви ви­со­ко­по­са­дов­ців на кшталт «а в нас ві­рус! ні­чо­го не пра­цює!» або «нав­ко­ло всі за­ра­зи­ли­ся, а ми усі в бі­ло­му».

Ба­га­то­го­дин­не мов­ча­н­ня від­по­від­аль­них за кі­бер­без­пе­ку дер­ж­уста­нов (хо­ча під час кри­зи тре­ба на­ла­го­джу­ва­ти пу­блі­чні ко­му­ні­ка­ції в най­ближ­чі хви­ли­ни, не те що ча­си).

Не­пра­цю­ю­чий сайт Де­пар­та­мен­ту кі­бер­по­лі­ції в роз­пал кі­бе­ра­та­ки.

По­пе­ре­дже­н­ня та по­ра­ди від рі­зних ві­домств, що бу­ли ого­ло­ше­ні вже пі­сля (!) за­вер­ше­н­ня го­строї фа­зи на­па­ду.

Схо­же, ата­ка 27.06.2017 про­те­сту­ва­ла не тіль­ки укра­їн­ську систему кі­бер­без­пе­ки, але й систему дер­жав­них ан­ти­кри­зо­вих ко­му­ні­ка­цій. «Двій­ку», зві­сно, ні­хто не за­слу­жив — ре­аль­них НП не ста­ло­ся — але і «до­бре» — це за­ви­со­ка оцін­ка. Ви­снов­ки з усьо­го, що від­бу­ло­ся, про­сті. Ци­фро­ва ера, про яку так дов­го го­во­ри­ли, вже на­ста­ла.

Ін­фор­ма­цій­на, комп’ютер­на, вір­ту­аль­на вій­на три­ває вже не тіль­ки в кі­но і «десь там» — во­на тут і за­раз.

«Кі­бер­гі­гі­є­ну», на­ви­чки що­до без­пе­чно­го ко­ри­сту­ва­н­ня будь-яки­ми еле­ктрон­ни­ми при­ла­да­ми із ви­хо­дом в Ін­тер­нет має зна­ти ко­жен ко­ри­сту­вач.

Ін­фор­ма­цій­на без­пе­ка в са­мо­му ши­ро­ко­му ро­зу­мін­ні цьо­го по­ня­т­тя має ста­ти прі­о­ри­те­тним на­пря­мом в обо­рон­ній стра­те­гії кра­ї­ни.

* Будь-яка ін­фор­ма­ція пе­ре­да­є­ться та збе­рі­га­є­ться в комп’юте­рі у ви­гля­ді двій­ко­во­го ко­ду за до­по­мо­гою ли­ше двох сим­во­лів: ну­ля і оди­ни­ці.

На­та­ля ІЩЕНКО

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Те­хні­ки пра­цю­ють над лі­кві­да­ці­єю на­слід­ків ві­ру­сної ата­ки на ае­ро­порт «Бо­ри­спіль». 28 черв­ня 2017 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.