Ві­сім­над­цять най­силь­ні­ших!

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Цьо­го­рі­чний від­бір на Лі­тню шко­лу жур­на­лі­сти­ки ви­явив­ся, як ні­ко­ли, скла­дним. Ми отри­ма­ли удві­чі біль­ше за­явок, ніж маємо мо­жли­вість прийня­ти сту­ден­тів. То­му до ко­жної ан­ке­ти у ре­да­кції по­ста­ви­лись ду­же ува­жно і при­скі­пли­во, дис­ку­ту­ю­чи окре­мо по ко­жній кан­ди­да­ту­рі. За­га­лом кан­ди­да­ти нас по­ра­ду­ва­ли ори­гі­наль­ни­ми під­хо­да­ми у сво­їх есе та ві­део­ре­зю­ме, змі­стов­ні­стю то­пу книг, які вар­то про­чи­та­ти ко­жно­му укра­їн­цю, і просто щи­рі­стю у від­по­від­ях.

Ті ж, ко­му цьо­го ра­зу, на жаль, не по­ща­сти­ло, не за­сму­чуй­тесь: ма­є­те ще ці­лий рік, щоб «під­ро­сти» і на на­сту­пне лі­то ста­ти на го­ло­ву ви­ще! Ва­ші ан­ке­ти пі­дуть у «ре­зерв», і під час при­йо­му за­явок на ЛШЖ-2018 по­пе­ре­дні зу­си­л­ля бу­дуть вра­хо­ва­ні.

Ре­зуль­та­ти кон­кур­сно­го до­бо­ру до Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2017:

Ма­рія ГОРШКОВА, Хмель­ни­цький на­ці1 ональ­ний уні­вер­си­тет Бо­г­да­на КАПІЦА, На­ціо­наль­ний уні­вер

2 си­тет «Острозь­ка ака­де­мія» Юлія КАРМАНСЬКА, Схі­дно­єв­ро­пейсь

3 кий на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Ле­сі Укра­їн­ки Оле­ксан­дра КЛЬОСОВА, Ки­їв­ський на

4 ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Т.Г. Шев­чен­ка Ві­та­лій КУДИРКО, Львів­ський на­ціо

5 наль­ний уні­вер­си­тет ім. І. Фран­ка Ма­ри­на Оле­ксан­дра ЛІБЕРТ, Брюс­сельсь

6 кий віль­ний уні­вер­си­тет Іло­на ЛОЖЕНКО, КНУТКіТ ім. І.К. Кар

7 пен­ка-Ка­ро­го Ма­рія НИТКА, Львів­ський на­ціо­наль

8 ний уні­вер­си­тет ім. Іва­на Фран­ка Ма­рія ОРИЩИНА, На­ціо­наль­ний уні­вер

9 си­тет «Острозь­ка ака­де­мія», Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. І. Фран­ка Оле­ксандр ПОДВИШЕННИЙ, На­ціо­наль

10 ний уні­вер­си­тет «Острозь­ка ака­де­мія» Лю­бов РИБАЛКО, Оде­ський на­ціо­наль­ний

11 уні­вер­си­тет іме­ні І. І. Ме­чни­ко­ва Оле­ксандр САВЧЕНКО, стар­ший лей­те

12 нант Зброй­них сил Укра­ї­ни На­та­лія САНДАКОВА, Оде­ський на­ціо

13 наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні І. І. Ме­чни­ко­ва Ан­тон СЕСТРІЦИН, уні­вер­си­тет Карл

14 тон, м. От­та­ва, Ка­на­да Окса­на СКІЛЬСЬКА, При­кар­пат­ський на

15 ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. В. Сте­фа­ни­ка, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. І. Фран­ка Ана­ста­сія ХАЗОВА, Схі­дно­єв­ро­пейсь

16 кий на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Ле­сі Укра­їн­ки Ка­рі­на ХАЧАТАР’ЯН, Сум­ський дер­жав

17 ний уні­вер­си­тет Хри­сти­на ШКРЯБІНА, Оде­ський на­ціо18

наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні І. І. Ме­чни­ко­ва Уже з 3 ли­пня на всю ві­сім­над­ця­тку че­кає не просто зна­йом­ство з ре­да­кці­єю що­ден­ної все­укра­їн­ської га­зе­ти, а одра­зу «моз­ко­вий штурм» — роз­по­діл по від­ді­лах, отри­ма­н­ня пер­ших твор­чих зав­дань і під­го­тов­ка за­пи­тань до ці­ка­вих зу­стрі­чей із ле­кто­ра­ми. Усі лі­тньо­шко­ля­рі отри­ма­ють еле­ктрон­кою та те­ле­фо­ном всю не­об­хі­дну ор­га­ні­за­цій­ну ін­фор­ма­цію.

Пи­та­н­ня, які у вас ви­ни­кнуть, мо­же­те по­ста­ви­ти ко­ор­ди­на­то­ру за те­ле­фо­на­ми: (044) 303-96-27, (097) 76 49 221 або на­пи­са­ти на еле­ктрон­ну адре­су: day_cornet@ukr.net. Спів­ко­ор­ди­на­то­ром ЛШЖ-2017 став наш по­за­шта­тний ко­ре­спон­дент у Льво­ві, ви­пу­скник Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» 2015 ро­ку Дми­тро Плахта.

Цьо­го­рі­чна лі­тня шко­ла від­бу­ва­є­ться за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО.

Оль­га ХАРЧЕНКО, ко­ор­ди­на­тор Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2017

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.