Вій­на ну­лів та оди­ниць*

На­пад ві­ру­су Petya як тест для ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки кра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­ля ІЩЕНКО

Про що ви ду­ма­є­те, ко­ли чу­є­те сло­во­спо­лу­че­н­ня «ін­фор­ма­цій­на вій­на»? Роз­по­всю­дже­н­ня в ме­діа де­з­ін­фор­ма­ції та фей­ків? Во­ро­жа про­па­ган­да? Так, але не тіль­ки.

«Спро­би пов­ною мі­рою ося­гну­ти всі гра­ні по­ня­т­тя ін­фор­ма­цій­ної вій­ни схо­жі на зу­си­л­ля слі­пих зро­зу­мі­ти, на­при­клад, при­ро­ду сло­на: один, тор­кнув­шись йо­го но­ги, ка­же, що це де­ре­во, ін­ший, хто до­тор­кнув­ся до хво­ста, ка­же «ка­нат» то­що... Так са­мо спри­йма­ю­ться й про­я­ви ін­фор­ма­цій­ної вій­ни».

Ці роз­ду­ми — з кла­си­чної кни­ги «What is Information Warfare?» Мар­ті­на Лі­бі­кі, одно­го з най­більш ві­до­мих та ав­то­ри­те­тних вче­них в ці­єї га­лу­зі.

В City University London ви­зна­че­н­ня цьо­го скла­дно­го тер­мі­на по­да­ють так: ін­фор­ма­цій­на вій­на по­єд­нує в со­бі пси­хо­ло­гі­чні опе­ра­ції, еле­ктрон­ні та кі­бер­не­ти­чні ата­ки. Са­ме цей тип си­ло­во­го про­ти­сто­я­н­ня, як про­гно­зу­ва­ли два ро­ки то­му бри­тан­ські спе­ці­а­лі­сти, бу­де цен­траль­ним у всіх май­бу­тніх вій­нах.

Ін­фор­ма­цій­ну вій­ну на­зи­ва­ють вій­ною у вір­ту­аль­но­му про­сто­рі, бо во­на від­бу­ва­є­ться у сві­ті ме­діа, еле­ктрон­них і комп’ютер­них си­стем. Але на­слід­ки та­ких битв зав­жди є ціл­ком ре­аль­ни­ми.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.