Ма­рі ЙОВАНОВИЧ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

по­сол США в Укра­ї­ні:

Усі прин­ци­пи, за­кла­де­ні в Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни — до­три­ма­н­ня прав лю­ди­ни, вер­хо­вен­ство пра­ва, — по­вер­та­ють нас до 1710 ро­ку, ко­ли Пи­лип Ор­лик на­пи­сав пер­шу кон­сти­ту­цію Укра­ї­ни, яка мо­гла бу­ти пер­шою вті­ле­ною на пра­кти­ці кон­сти­ту­ці­єю в Єв­ро­пі. На мою дум­ку, Укра­ї­на за­раз по­вер­та­є­ться до сво­го єв­ро­пей­сько­го ко­рі­н­ня, і це на­ди­хає ме­не опти­мі­змом що­до май­бу­тньо­го ва­шої кра­ї­ни. США під­три­му­ва­ли Укра­ї­ну упро­довж 25 ро­ків, зокре­ма, ми під­три­му­ва­ли справ­ді вра­жа­ю­чу про­гра­му ре­форм за остан­ні три ро­ки, і ця під­трим­ка Укра­ї­ни бу­де про­дов­жу­ва­ти­ся

(«День»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.