РЕ­ЗО­НАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ві­дгук на ста­т­тю Іва­на КАПСАМУНА та Ва­лен­ти­на ТОРБИ «Зав­тра. UA» — щоб за­хи­сти­ти «по­за­вчо­ра­шніх» («День» №106 від 22 черв­ня 2017 ро­ку)

Грой­сман: «Якщо бу­ти аб­со­лю­тно че­сним, то необхідно ска­за­ти, що най­біль­ше для роз­ви­тку мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в на­шій кра­ї­ні зро­бив дру­гий пре­зи­дент Укра­ї­ни Ле­о­нід Да­ни­ло­вич Кучма». Що він не­се? Кучма по­бу­ду­вав кри­мі­наль­но-ма­фі­о­зний олі­гар­хат, про­ти яко­го і був Май­дан!

Facebook-ко­ри­сту­вач Га­ли­на РЯБЧЕНКО Ві­дгук на до­пис «Дві тре­ти­ни скіф­сько­го зо­ло­та у фон­дах Му­зею істо­ри­чних ко­штов­но­стей Укра­ї­ни — зна-

хід­ки екс­пе­ди­ції Мо­зо­лев­сько­го» (Facebook-сто­рін­ка «Дня»)

Вла­сне, ба­га­то чо­го пе­ре­па­ло і за­хі­дним му­зе­ям, і ко­ле­кція зо­ло­та скі­фів в Ер­мі­та­жі є йо­го справ­жньою пер­ли­ною, і істо­рія з пе­кто­ра­л­лю свід­чить про не слі­пу по­кір­ність УРСР в кон­текс­ті то­ді­шньої СРСР, з нею дій­сно ра­ху­ва­лись.

Го­лов­ним чи­ном за­раз ця да­та для ме­не є при­во­дом ще раз зга­да­ти, скіль­ки скар­бів упли­ває че­рез ін тер нет- ак ці о ни в кон тек с ті « чор ної ар хео ло гії » від очей сві - ту, оскіль­ки, ко­ли ці­ка­ви­шся, то стає дій­сно сум­но...

Facebook-ко­ри­сту­вач Andrey NEDZELNITSY

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.