Хри­сти­на ЧУШАК:

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ні­би­то всі зна­ють про ін­те­р­актив­ні ме­то­ди, пра­гнуть бу­ти хо­ро­ши­ми де­мо­кра­ти­чни­ми вчи­те­ля­ми, але ча­сто не­має уяв­ле­н­ня, який вчи­тель є де­мо­кра­ти­чним. За­раз це змі­ню­є­ться. Ра­ні­ше в го­ло­ві вчи­те­ля не­рід­ко існу­ва­ла дум­ка, що де­мо­кра­тія і ха­ос – це пов’яза­ні ре­чі. І вчи­те­лі бо­я­ли­ся, що якщо да­ва­ти учням біль­ше сво­бо­ди, це при­зве­де до по­гір­ше­н­ня ди­сци­плі­ни, успі­шно­сті. Те­пер та­ких по­бо­ю­вань мен­ше. Вчи­те­лі вча­ться біль­ше до­ві­ря­ти учням

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.