Ва­ви­лон XXI

«23-29.06.2017»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­дрій ПЛАХОНІН

Як сьо­го­дні фор­му­є­ться то­по­ні­мія мі­сько­го про­сто­ру. Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті, мі­ські вла­сті Ки­є­ва, рі­зно­го сту­пе­ня аде­ква­тно­сті кра­є­знав­ці й акти­ві­сти у сво­їй ко­ро­тко­зо­рій гор­до­ви­то­сті вва­жа­ють, що но­ву то­по­ні­мію мі­сько­го про­сто­ру фор­му­ють во­ни. — За­хо­ті­ли — по­вер­ну­ли істо­ри­чну на­зву, ні — да­ли но­ву; в го­ло­ву на­пе­кло — ого­ло­си­ли дре­на­жну ка­на­ву на Обо­ло­ні рі­чкою По­чай­ною, хоч за­но­во вмо­чай у неї всіх ки­ян. На­справ­ді ж, кар­та мі­ста остан­ні­ми ро­ка­ми нев­пі­знан­но змі­ню­є­ться без будь-якої їхньої уча­сті, і здій­сню­ють це осо­би, упов­но­ва­же­ні хі­ба що гро­шо­ви­ми вне­ска­ми мі­ських жи­те­лів. По­ча­ло­ся, як у се­ре­дньо­ві­чних мі­стах, з окре­мих бу­дин­ків і офі­сних цен­трів, а те­пер уже і ці­лі квар­та­ли отри­му­ють на­зви в мі­ру скром­ної — та хоч би зва­жа­ю­чи на їхню ар­хі­те­кту­ру — фан­та­зії за­бу­дов­ни­ків. А там, ди­вись, за­ма­хну­ться і на ці­лі мі­ста. І «Го­рі­шніх плав­нів», по­вір­те, від них не ді­жде­шся, ма­кси­мум «Ком­форт-та­ун» у сти­лі­сти­ці ле­го, ну як же в та­ко­му жи­ти!

Як ви бу­ди­нок свій на­зве­те, так ви на ньо­му і за­ро­би­те. По­трі­бно на­зи­ва­ти, щоб на­дій­но, по-ба­га­то­му, чим да­лі від цен­тру, чим ниж­ча якість бу­дів­ни­цтва, чим біль­ша по­вер­хо­вість — тим го­ло­сні­ша на­зва. У 2000- ті символом ба­гат­ства ста­ла на­бли­же­ність до вла­ди, і ось уже в ко­жно­му спаль­но­му ра­йо­ні, та що там, у ко­жно­му мі­сті-су­пу­тни­ку з’яви­ли­ся свої «Ли­пки». — Дар­ма, що ори­гі­нал від­рі­зняє ре­кор­дно низь­ка для Ки­є­ва по­вер­хо­вість і щіль­ність за­бу­до­ви, кон­тра­фа­ктні ко­пії вда­ють із се­бе елі­тні « че­ло­вей­ни­ки » на 18—28 по­вер­хів. Ну і кво­лі со­сни за­мість ті­ни­стих буль­ва­рів із ка­шта­нів і лип. І на­віть кри­за остан­ньо­го де­ся­ти­річ­чя не по­зна­чи­ла­ся ні на роз­мі­рах бу­ді­вель­ної буль­ки, ні на то­по­ні­мі­чних ам­бі­ці­ях. Ско­рі­ше, на­віть нав­па­ки, чим гір­ші про­да­жі, тим го­ло­сні­ші на­зви но­вих квар­та­лів і бу­дин­ків. Не знаю, як у вас, роз­по­вім на сво­є­му при­кла­ді сво­го ра­йо­ну.

Ко­ли в дру­гій тре­ти­ні ХІХ сто­лі­т­тя по­ча­ли пе­ре­бу­до­ву­ва­ти Ки­їв­ську фор­те­цю, жи­те­лів Пе­чер­ської слобід­ки на­силь­но пе­ре­си­ли­ли вниз, у до­ли­ну Ли­бі­ді — так і про­зва­ли, Но­ва бу­дів­ля або Ли­бід­ська ча­сти­на. Що тут у нас ще бу­ло — зна­ме­ни­та Яма, Са­пер­не по­ле, а для тих, хто істо­ри­чну то­по­гра­фію мі­ста по­га­но знає, прив’яз­ка­ми все ще є Па­лац «Укра­ї­на», Во­ло­ди­мир­ський ри­нок, Ми­ко­ла­їв­ський ко­стел, ме­тро «Ли­бід­ська». Але це по­ки. Вже май­же з усіх бо­ків об­кла­ли: «Чи­ка­го» і «Нью-Йорк» до­бу­до­ву­ють на Ан­то­но­ви­ча, «Бру­клін» — на Ям­ській, нью-йорк­ський «Цен­трал Парк» — на «Ли­бід­ській», «Рі­чмонд» — на Дру­жби На­ро­дів, «То­рон­то» — на­про­ти ко­сте­лу. — Це ли­ше за­хі­дна пів­ку­ля. Хо­че­те Єв­ро­пу? Їх у нас теж ви­ста­чає! Як вам від­ра­зу два «Па­ризь­кі квар­та­ли» з Ей­фе­ле­вою ве­жею в мас­шта­бі у пром­зо­ні на Са­пер­но­му по­лі? Не­хай там по­га­но з під’їздом і пар­ку­ва­н­ням, а «Ей­фе­ле­ва ве­жа» з’їла пра­кти­чно всю зе­лень і ди­тя­чий май­дан­чик, але все одно ам­бі­ції на­віть най­ви­мо­гли­ві­шо­го клі­єн­та це на­пев­не за­до­воль­нить.

Адже це ли­ше ма­лень­кий шма­то­чок мі­ста, за те­пе­рі­шніх ча­сів пра­кти­чно йо­го центр. Якщо вам ма­ло «Нью-Йор­ка» на Ан­то­но­ви­ча, до ва­ших по­слуг ще один на Зві­рин­ці, плюс окре­мо «Ба­шти Нью-Йор­ка» (дар­ма що ори­гі­нал був тра­гі­чно зруй­но­ва­ний) у при­мі­сько­му Ір­пе­ні. Не роз­ра­хо­вуй­те, що я за­бу­ду «Ман­хет­тен» на КПІ та пре­кра­сну в сво­є­му, без пе­ре­біль­ше­н­ня, пе­кель­но­му тре­ші «Но­ву Ан­глію» на ме­жі Те­рем­ків і Жу­лян. Утім, не впев­не­ний, що за­бу­дов­ник у кур­сі, що Но­ва Ан­глія роз­та­шо­ва­на в Спо­лу­че­них Шта­тах. І під­твер­джує це вуль­гар­на па­ро­дія на бри­тан­ську ар­хі­те­кту­ру та ці­лий «Бри­тан­ський квар­тал», який зво­дять су­мі­жно з ним. Отак, але щоб за­кін­чи­ти бри­тан­ську те­му, зга­даю «Брі­столь» на Де­мі­їв­ці (по че­твер­гах від су­сі­дньо­го Ав­то­вок­за­лу ви­ру­шає чар­тер­на ка­ра­ве­ла до Остро­ва скар­бів). А, стоп, є ще «Шер­вуд» на Чо­ко­лів­ці — во­че­видь, не ре­ко­мен­до­ва­ний для за­се­ле­н­ня спів­ро­бі­тни­ків по­да­тко­вої ін­спе­кції, і вза­га­лі, ста­те­чних осіб.

«Ве­не­ція» на Те­рем­ках, «Же­не­ва» на Ві­дра­дно­му, «Бар­се­ло­на» і «Ба­ва­рія» на Со­фі­їв­ській Бор­ща­гів­ці, «Про­ванс» в Ір­пе­ні, Вар­шав­ський мі­кро­ра­йон на Сир­ці... На честь якої би­тви отри­мав свою на­зву «Грюн­вальд» в Ака­дем­мі­сте­чку, і хто пе­ре­міг в ньо­му — ЖЕК чи ОСББ? Апе­ти­ти за­бу­дов­ни­ків зро­ста­ють, і ось уже всю Да­нію вти­сну­ли в за­ти­шний за­ку­ток Те­рем­ків, а вся Чор­но­го­рія в мас­шта­бі 1 до 1 вмі­сти­ла­ся в за­ти­шно­му чо­ти­ри­по­вер­хо­во­му клу­бно­му бу­ди­но­чку на Чор­ній го­рі.

На­ві­що без­віз? Увесь світ, усю пла­не­ту мо­жна за де­кіль­ка го­дин від­ві­да­ти, не по­ки­да­ю­чи око­лиць Ки­є­ва — від бро­вар­ської «Са­ван­на-сі­ті» до «Єні­сей­ської са­ди­би» й «Аму­ру» на Де­мі­їв­ці. І це, по­вір­те, ли­ше ма­ла ча­сти­на. Ін­сти­тут На­ціо­наль­ної пам’яті, мі­ські вла­сті Ки­є­ва, рі­зно­го сту­пе­ня аде­ква­тно­сті кра­є­знав­ці й акти­ві­сти в сво­їй ко­ро­тко­зо­рій гор­до­ви­то­сті вва­жа­ють, що куль­ту­ру мі­ста та йо­го жи­те­лів, при­на­ле­жність до Єв­ро­пи фор­му­ють на­зви ву­лиць, а не ар­хі­те­кту­ра, ви­со­тність і щіль­ність за­бу­до­ви. Що там про­спект Бан­де­ри, ба­га­то­чи­сель­ні ки­їв­ські «Па­ри­жі» та «Нью-Йор­ки» на­о­чно де­мон­стру­ють, що на­зва зов­сім не зу­мов­лює зміст, і скіль­ки «Єв­ро­пей­ських міст» у Крю­ків­щи­ні та «Фран­цузь­ких буль­ва­рів» у Виш­го­ро­ді не бу­ду­ють, ко­жно­го ра­зу в ре­зуль­та­ті ви­хо­дить усе той же Со­вок. Що ж, зна­чить, по­трі­бно ще ви­ще і ще щіль­ні­ше. Зна­є­те, що нас че­кає да­лі? О-о-о-о... Ну зви­чай­но ж «Га­ла­кти­ка» на Лі­в­обе­ре­жній і «Ко­смос» на Лук’янів­ці — ми вам ще по­ка­же­мо, ми до­бу­ду­є­мо до са­мих зі­рок!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.