«По­гляд крізь 30-річ­чя»

У Но­во­гра­ді-Во­лин­сько­му від­бу­ло­ся юві­лей­не лі­те­ра­тур­но-ми­сте­цьке свя­то «Ле­си­ні дже­ре­ла»

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на КЛИМЧУК, Жи­то­мир­ська область

УНо­во­гра­ді-Во­лин­сько­му про­тя­гом трьох днів — 28 — 30 ли­пня — від­бу­ва­ло­ся Мі­жна­ро­дне свя­то лі­те­ра­ту­ри і ми­стецтв «Ле­си­ні дже­ре­ла». Жи­те­лі вва­жа­ють на­ро­дже­н­ня в їхньо­му мі­сті ви­да­тної пи­сьмен­ни­ці Ле­сі Укра­їн­ки най­зна­мен­ні­шою по­ді­єю, адже зав­дя­ки цьо­му Но­во­град-Во­лин­ський зна­ють не ли­ше в Укра­ї­ні. Тож для вша­ну­ва­н­ня ге­ні­аль­ної зем­ля­чки 30 ро­ків то­му за­по­ча­тку­ва­ли ми­сте­цьке свя­то. По­чи­на­ло­ся все 8 сер­пня 1987 ро­ку, ко­ли на цен­траль­ній пло­щі Но­во­гра­да-Во­лин­сько­го бу­ло уро­чи­сто від­кри­то пам’ятник Ле­сі Укра­їн­ці. І ко­жно­го ро­ку від­то­ді свя­то де­да­лі біль­ше на­пов­ню­ва­ло­ся ми­сте­цьки­ми по­ді­я­ми, зба­га­чу­ва­ла­ся йо­го про­гра­ма, роз­ши­рю­ва­ла­ся гео­гра­фія го­стей, які від­ві­ду­ва­ли цей за­хід, що з ча­сом на­був між­на­ро­дно­го ста­ту­су.

Цьо­го­річ до Но­во­гра­да-Во­лин­сько­го при­їха­ли пред­став­ни­ки із низ­ки міст Укра­ї­ни, де­ле­га­ції з Гру­зії та Поль­щі, на­у­ков­ці, ле­се­знав­ці, ла­у­ре­а­ти дер­жав­них та обла­сних пре­мій іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки, лю­ди, які до­слі­джу­ють твор­чість ге­ні­аль­ної по­е­те­си та по­пу­ля­ри­зу­ють її.

У му­зеї ро­ди­ни Ко­са­чів від­був­ся ХІІ Все­укра­їн­ський кон­курс ви­ко­нав­ців ху­до­жньо­го сло­ва ім. Ле­сі Укра­їн­ки, який що­ро­ку об’єд­нує все біль­ше мо­ло­дих та­лан­тів. Ни­ні­шньо­го ро­ку най­кра­щи­ми ви­ко­нав­ця­ми жу­рі ви­зна­ло Ма­рію За­ни­борщ та Оле­ксан­дра Ко­валь з Ки­є­ва, дру­ге мі­сце у Лю­бо­ві Ян­чу­ке­вич, яка теж зі сто­ли­ці, тре­тє — у Га­ли­ни Ка­пра­ло­вої з м. За­по­ріж­жя. А гран-прі кон­кур­су здо­бу­ла Ін­на Ам­бро­зі­є­ва з м. Сє­ве­ро­до­нецьк.

«Ле­си­ні дже­ре­ла»-2017 ви­да­лись ба­га­ти­ми на твор­чі акції. Це і свя­то «По­лі­ська ви­ши­ван­ка», і кон­цер­ти за уча­стю про­фе­сій­них ви­ко­нав­ців і ама­тор­ських ко­ле­кти­вів з ба­га­тьох міст Укра­ї­ни. Для но­во­град-во­лин­ців і го­стей ви­сту­пав та­кож ан­самбль «Чор­но­брив­ці» Ре­гіо­наль­но­го укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки з мі­ста Ру­ста­ві (Гру­зія). А ще в Но­во­гра­ді-Во­лин­сько­му в мі­сько­му Па­ла­ці куль­ту­ри пред­ста­ви­ли ви­став­ку су­ве­нір­ної та дру­ко­ва­ної про­ду­кції «Ле­си­ні дже­ре­ла» — по­гляд крізь 30-річ­чя», до свя­та бу­ло від­кри­то і низ­ку ви­ста­вок мі­сце­вих ху­до­жни­ків.

28 ли­пня у Но­во­гра­ді-Во­лин­сько­му в при­мі­щен­ні Мо­ло­ді­жно­го цен­тру роз­по­ча­ла ро­бо­ту ви­став­ка ро­біт фо­то­гра­фа та жур­на­лі­ста Ві­ки Ясин­ської «Пор­трет сол­да­та», яка при­вер­ну­ла ува­гу ба­га­тьох жи­те­лів. Адже но­во­град-во­лин­ці зна­ють, зав­дя­ки ко­му над їхнім мі­стом мир­не не­бо, і ша­ну­ють тих, хто бе­ре­же їхнє спо­кій­не жи­т­тя. Ві­ри­мо, що па­трі­о­ти­чна по­е­зія Ле­сі Укра­їн­ки під­три­мує дух і на­ших во­ї­нів-за­хи­сни­ків.

ФОТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.