Вде­ся­те – най­кра­ща!

Оль­га Хар­лан у ре­кор­дний раз отри­мує зва­н­ня спортс­мен­ки мі­ся­ця в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Олім­пій­ська чем­піон­ка Пе­кі­на-2008, брон­зо­ва при­зер­ка Лон­до­на-2012, дво­ра­зо­ва при­зер­ка Ріо-2016 з фе­хту­ва­н­ня на ша­блях Оль­га Хар­лан про­дов­жує під­ко­рю­ва­ти но­ві вер­ши­ни не тіль­ки на спор­тив­но­му май­дан­чи­ку. За під­сум­ка­ми ли­пня п’яти­ра­зо­ва чем­піон­ка сві­ту вде­ся­те отри­мує зва­н­ня най­кра­щої спортс­мен­ки мі­ся­ця в Укра­ї­ні. Її на­став­ни­ка Юрія Мар­чен­ка ви­зна­но най­кра­щим тре­не­ром ли­пня.

Ви­со­ко­го ви­зна­н­ня На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Оль­га удо­сто­є­на зав­дя­ки чер­го­вій пе­ре­кон­ли­вій пе­ре­мо­зі на чем­піо­на­ті сві­ту в ні­ме­цько­му Лей­пци­гу. В ін­ди­ві­ду­аль­них зма­га­н­нях Оль­га про­де­мон­стру­ва­ла фе­но­ме­наль­ну май­стер­ність і, по­при не­що­дав­нє від­нов­ле­н­ня від трав­ми, до­ве­ла свою пер­шість, у фі­на­лі здо­був­ши впев­не­ну пе­ре­мо­гу над Аз­зой Бес­бес із Ту­ні­су з пе­ре­ва­гою — 15:5.

Ві­дзна­чи­мо, Оль­га Хар­лан за­ли­ша­є­ться ре­корд­смен­кою за кіль­кі­стю ви­со­ких на­го­род від НОК. Слі­дом за нею йде спор­тив­ний гім­наст Олег Вер­ня­єв, який вже дев’ять ра­зів ста­вав най­кра­щим спортс­ме­ном мі­ся­ця в Укра­ї­ні.

ФОТО НАДАНО НОК УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.