Зро­би­ти Iн­гул чи­сті­шим

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ТІЛЬНОВА, Кро­пив­ни­цький

Це — мрія1 7-рі­чно­го кро­пив­ни­ча­ни­на Руслана Ко­птє­ва, який, щоб вті­ли­ти її в жи­т­тя, змай­стру­вав ро­бо­та

Riveroni (так юнак на­звав свій ви­на­хід) зби­ра­ти­ме смі­т­тя на во­дно­му пле­сі Ін­гу­ла — рі­чки, що про­ті­кає в цен­трі Кро­пив­ни­цько­го. Ідею ство­ре­н­ня «рі­чко­ро­бо­та» Ру­сла­но­ві під­ка­зав ви­кла­дач — один із за­снов­ни­ків кро­пив­ни­цької шко­ли про­гра­му­ва­н­ня «Шко­ла ++» Ро­ман Шме­льов. У цій шко­лі Ру­слан на­вча­є­ться дру­гий рік (до ре­чі, на­вча­н­ня для всіх — без­пла­тне), там ство­рив свої пер­ші про­е­кти.

Ру­слан вва­жає Ін­гул зви­чай­но рі­чкою, яка ста­ла бру­дною і не­при­ва­бли­вою че­рез єди­ну при­чи­ну — не­лю­бов і бай­ду­жість мі­сце­вих жи­те­лів.

Хло­пець за­пев­няє: вар­тість одно­го ро­бо­та не бу­де за­хмар­ною, то­му й спо­ді­ва­є­ться, що зна­йду­ться охо­чі ма­те­рі­аль­но під­три­ма­ти йо­го проект. По­ки що Ру­слан за­пу­скає ро­бо­та в те­сто­во­му ре­жи­мі на Ін­гу­лі та удо­ско­на­лює свій ви­на­хід.

Ро­бот Riveroni пра­цює на со­ня­чній енер­гії. Він скла­да­є­ться із кар­ка­су, двох гре­бних гвин­тів, єм­но­сті для смі­т­тя, пла­сти­ко­во­го бо­ксу з усі­єю еле­ктрон­ною «на­чин­кою», со­ня­чної ба­та­реї та ка­ме­ри, роз­та­шо­ва­ної спе­ре­ду. Ко­ли єм­ність для смі­т­тя за­пов­ню­є­ться, її очи­ща­ють і ро­бот зно­ву го­то­вий до ро­бо­ти. До ре­чі, Riveroni мо­же зби­ра­ти не ли­ше дрі­бне смі­т­тя, а й пла­сти­ко­ві пля­шки. Ру­чни­ми за­пу­ска­ми бу­де ке­ру­ва­ти опе­ра­тор, про­те пі­зні­ше ро­бот ста­не пов­ні­стю ав­то­ма­ти­зо­ва­ним. Для ро­бо­та Riveroni вже при­ду­ма­ли га­сло: Making rivers cleaner, що озна­чає «ро­би­ти рі­чки чи­сті­ши­ми » . Ру­слан спо­ді­ва­є­ться, що Ін­гул чи­сті­ша­ти­ме за до­по­мо­гою Riveroni вже во­се­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.