«Iсто­рія – це спо­сіб ду­ма­ти про май­бу­тнє»

ВВии дда­ат­тн­наа єєвв рро­оп­пе­еййс­сьь ккаа ррее жжиис­се­еррк­каа ААг­гн­не­ешш ккаа ХХо­оллл­ла­анндд —— ппр­роо нна­аввч­ча­анн­н­няя вв ААннд­дж­же­е­яя ВВа­айй ддии ттаа їїїї нноо ввиийй ффііл­лььмм,, ппр­риис­св­вя­яч­чее нниийй ГГа­ар­рее ттуу ДДж­жо­онн ссуу

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День» Оде­са — Ки­їв

Агне­шка Хол­ланд на­ро­ди­ла­ся 28 ли­сто­па­да 1948 р. у Вар­ша­ві, в ро­ди­ні єв­рея і ка­то­ли­чки. Ба­тько — Хен­рік Хол­ланд, со ці о лог, пуб лі цист, ді яч прав ля чої ПОРП, ма­ти — Іре­на Риб­чин­ська, жур­на­ліс­тка, уча­сни­ця Вар­шав­сько­го пов­ста­н­ня 1944 ро­ку; ба­тьки Хен­рі­ка за­ги­ну­ли в гет­то. Чо­ло­вік — ре­жи­сер Ла­ді­слав Ада­мик, їхня до­чка — ре­жи­сер­ка й сце­на­рис­тка Ка­ся Ада­мик.

Агне­шка Хол­ланд за­кін­чи­ла Лі­цей Сте­фа­на Ба­то­рія у Вар­ша­ві, по­тім — від- ді­ле­н­ня кі­но і те­ле­ба­че­н­ня Му­зи­чної ака­де­мії в Пра­зі (1971). Пі­сля по­вер­не­н­ня до Поль­щі пра­цю­ва­ла аси­стен­том ре­жи­се­ра в Ан­джея Вай­ди та Кши­што­фа За­нус­сі, зня­ла­ся в кіль­кох ро­лях дру­го­го пла­ну. Із се­ре­ди­ни 1970-х по­ча­ла ро­би­ти вла­сні філь­ми. За де­бю­тний пов ний метр « Про він цій ні ак то ри » (1978) здо­бу­ла приз ФІПРЕССІ в Кан­нах. Із 1981-го пра­цю­ва­ла за кор­до­ном, спо­ча­тку в Ні­меч­чи­ні й Фран­ції, по­тім — у США. Зні­має ігро­ві, до­ку­мен­таль­ні та ре­клам­ні філь­ми. В біо­гра­фі­чній дра­мі Хол­ланд про Ар­тю­ра Рем­бо «Пов­не за­тем­не­н­ня» (1995) одну зі сво­їх пер­ших і най­кра­щих ро­лей зі­грав Ле­о­нар­до Ді Ка­пріо. Фільм «У тем­ря­ві» (2011), що роз­ка­зу­вав про Го­ло­кост у Льво­ві, отри­мав но­мі­на­цію на «Оскар». Пи­са­ла сце­на­рії для Вай­ди («Без нар­ко­зу», «Лю­бов у Ні­меч­чи­ні», «Дан­тон», «Бі­си») і Кши­што­фа Ке­сльов­сько­го («Три ко­льо­ри»). Пра­цю­ва­ла в се­рі­а­лах, зокре­ма — в по­лі­ти­чній са­зі «Кар­тко­вий бу­ди­но­чок». Ви­кла­дає в Бру­клін­сько­му ко­ле­джі Нью­Йорк­сько­го уні­вер­си­те­ту.

На ша роз мо ва від бу ла ся під час Оде­сько­го фе­сти­ва­лю, де па­ні Агне­шка отри­ма­ла по­че­сно­го «Зо­ло­то­го дю­ка» за вне­сок у кі­но­ми­сте­цтво та пред­ста­ви­ла свій но­вій фільм «Слід зві­ра».

ФОТО З САЙТА CULTURE.PL

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.